کلیدواژه‌ها = قدرت
میزان(نسبت) ایمبالانس قدرت در بین گروه های عضلانی مخالف ورزشکاران نخبه: مقاله مروری روایتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-130

10.22038/jpsr.2023.59250.2280

حسن دانشمندی؛ محمد حسین نظری؛ پریسا صداقتی؛ سعید احمدی براتی؛ سحر نظری


تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-57

10.22038/jpsr.2015.4099

کاظم نوروزی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ امیرشهریار آریامنش؛ ناهید خوشرفتار یزدی