کلیدواژه‌ها = سکته مغزی
اثر تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-83

10.22038/jpsr.2021.43999.2028

شیما شهیدی؛ بهنام قاسمی؛ علی شفیع زاده


اثر تنظیم تقارن وزن بر عملکرد تعادل و راه رفتن در بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 24-34

10.22038/jpsr.2015.4078

مانیا شیخ؛ محمود رضا آذرپژوه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد راوری؛ حسین اصغر حسینی