کلیدواژه‌ها = پایایی
روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌ مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان با آسیب بینایی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 31-38

10.22038/jpsr.2020.44044.2034

فاطمه قاسمی فرد؛ هوشنگ میرزایی؛ مهدی جعفری عوری؛ سید علی حسینی؛ عباس ریاضی؛ نرگس هوشمندزاده


بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش اعتماد عمومی به ارائه دهندگان خدمات سلامت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-90

10.22038/jpsr.2020.41802.1988

حسین ابراهیمی پور؛ حمید حیدریان میری؛ الهه عسکرزاده


ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 34-43

10.22038/jpsr.2015.4613

نفیسه حسن پور؛ ناهید جلیله وند؛ الهام معصومی؛ علی قربانی؛ محمد کمالی


روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 26-38

10.22038/jpsr.2013.493

زهرا تقربی؛ خدیجه شریفی؛ زهرا سوکی