موضوعات = همی پلژی
بررسی تاثیر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی بر وضعیت سلامت مادران

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 62-69

نسرین جلیلی؛ مهسا ستاری؛ مهدی رصافیانی


بررسی تاثیر روش توانبخشی بوبات برروی شدت اسپاستی سیتی و کیفیت الگوهای حرکتی در بیماران همی پلژیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 23-29

مانیا شیخ؛ حسین اصغر حسینی؛ غلامرضا علیایی؛ نورالدین نخستین انصاری؛ سعید طالبیان مقدم