نویسنده = جواد رازجویان
بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 53-60

10.22038/jpsr.2014.2339

امید خیاط؛ سید مصطفی زرگرچی؛ جواد رازجویان؛ مهدی سیاهی؛ فریدون نوشیروان راحت آباد