نویسنده = ������������ ��������
بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 60-66

10.22038/jpsr.2017.13629.1283

عاطفه شهنوازی؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ زهرا میری؛ مصطفی محمد قاسمی