نویسنده = سید حسن بنی کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 58-66

سمیه فضائلی؛ مهدی یوسفی؛ حسین ابراهیمی پور؛ سید حسن بنی کاظمی؛ علی خورسند وکیل زاده