کلیدواژه‌ها = سالمندان کم شنوا
مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 40-46

10.22038/jpsr.2014.2337

پردیس عالی وند؛ منصور ظهیری؛ رویا قاسم زاده؛ سید محمود لطیفی؛ کیهان فتحی