تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
در آسیب‌شناسی و درمان صوت درک صحیح مشکل ضروری است. این نیز نیازمند آگاهی از ویژگی‌های آکوستیکی صوت و چگونگی ارتباط آنها با نابسامانی‌های حنجره است. اختلال عملکردی صوت به آسیب صوت در نبود بیماری ساختمانی یا عصبی حنجره اشاره دارد که اگر به مدت طولانی درمان نشوند منجر به آسیب جسمی حنجره می شود. در این مطالعه صدای مردان و زنان مبتلا به اختلال عملکردی صوت بدون آسیب حنجره و با آسیب جسمی از نوع پولیپ تارآواها با هدف کشف تفاوت‌های آکوستیکی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش بررسی:
این مطالعه به شیوه ی همگروهی، غیر مداخله ای و گذشته نگر انجام شد. آزمودنی ها 74 بیمار با دامنه سنی 20 تا 69 سال مبتلا به پولیپ تارآواها و اختلال عملکردی صوت بوده اندکه صدای آزمودنی ها در واکه /æ/ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Praat (version 5.1.05) شد.
یافته ها:
در مردان همه پارامترهای آکوستیکی تفاوت معنادار داشتند: دامنه تغییرات بسامد پایه(0/03 =p)، آشفتگی بسامد پایه(0/01 =p)، آشفتگی شدت (0/006=p) و نسبت هارمونیک به نویز (0/002 =p). این پارامترها در زنان با اختلال عملکردی صوت با و بدون آسیب حنجره تفاوت معناداری نداشت.
 نتیجه گیری:
دامنه تغییرات بسامد پایه، آشفتگی بسامد، آشفتگی  شدت  و نسبت  هارمونیک به  نویز در مردان  مبتلا  به اختلال عملکردی صوت با و بدون پولیپ تارآواها متمایز است.

کلیدواژه‌ها