دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 7-96 

مقاله مروری

معرفی الگوریتم هماتولوژیکی و مولکولی در تشخیص کمبود فاکتور سیزده در آزمایشگاههای ایران

صفحه 7-16

10.22038/jpsr.2015.4617

اکبر درگلاله؛ شادی طبیبیان؛ غزاله داداشی زاده؛ احمد کاظمی؛ فرهاد ذاکر؛ شعبان علیزاده؛ مجید نادری؛ سودابه حسینی؛ بیژن ورمقانی؛ جمال رشید پناه


مقاله پژوهشی

تأثیر فیت لنز تماسی سخت منفذدار بر انحناء، ضخامت مرکزی و حجم قرنیه

صفحه 17-24

10.22038/jpsr.2015.4614

فرشته شکراله زاده؛ حسن هاشمی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ مهدی خبازخوب؛ سهیلا عسگری


مقایسه ارتباطات غیرکلامی کودکان کم شنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک

صفحه 66-73

10.22038/jpsr.2015.4611

حمیده عباس نژاد؛ حمید طیرانی نیک نژاد؛ محمد مهدی قاسمی؛ نادر جهانگیری


آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

صفحه 74-82

10.22038/jpsr.2015.4610

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


مقاله مروری

مروری بر مکانیسم عصبی دید رنگ

صفحه 83-96

10.22038/jpsr.2015.4623

فرشاد عسکری زاده؛ هادی استادی مقدم