اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس عظیمی خراسانی

اپتومتری(PhD) استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

azimiamums.ac.ir
051-38846710

سردبیر

دکتر هادی استادی مقدم

اپتومتری(PhD) استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ostadihmums.ac.ir
051-38846722
0000-0002-1210-2923

مدیر اجرایی

دکتر صادق جعفرزاده

شنوایی شناسی (PhD) دکتری تخصصی شنوایی شناسی،گروه شنوایی شناسی،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران‏

jafarzadehsmums.ac.ir
051-38846710
‎0000-0001-8887-7509

کارشناس نشریه

تکتم وظیفه دوست

آمار ریاضی کارشناس مسئول مجله دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران| کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

jpsrmums.ac.ir
051-38846722
0000-0003-0225-0989

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباسعلی یکتا

اپتومتری(PhD) استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

yektaamums.ac.ir
051-38846710

دکتر فرحناز امینی

ژنتیک(PhD) استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی

farahnazucsiuniversity.edu.my
603 -9102 4739 (Ext. 5080)

دکتر محمد تقی کریمی

ارتوپدی فنی (PhD) استاد گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

mohammad.karimi.bioengineeringgmail.com
0311-7770553
0000-0001-6162-8131

دکتر غلامرضا علیایی

فیزیوتراپی(PhD) استاد گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

olyaeightums.ac.ir
021-22228051-22228052

دکتر جواد هرویان

اپتومتری(PhD) استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

heravianjmums.ac.ir
051-38846710

دکتر ابراهیم جعفر زاده پور

اپتومتری – فیزیک پزشکی (علوم بینایی)(PhD) استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

ejafarzadehpurtums.ac.ir
021-22228051
0000-0002-4451-800X

سعید جمالی برایجانی (عضو مشورتی هیئت تحریریه)

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشجوی دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

saidgamali655gmail.com
0000-0002-7494-0009

دکتر آسیه احصائی

اپتومتری (PhD) استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ehsaeiamums.ac.ir
051-38424006
0000-0002-0471-4110

دکتر مهدی خباز خوب

اپیدمیولوژی(PhD) دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران

khabazkhoobyahoo.com
021-82401615

دکتر محسن اسدی نژاد

فیزیک پزشکی (PhD) استادیار، گروه پرتوشناسی ، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

asadinezhadmmums.ac.ir
051-38846712

دکتر داوود سبحانی راد

گفتاردرمانی(PhD) استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

sobhanidmums.ac.ir
051-38846710
0000-0003-1147-9865

دکتر پرستو تاج زاده (عضو مشورتی هیئت تحریریه)

مولکولار میکروبیولوژی(PhD) استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

tajzadehp2mums.ac.ir
051-38023575

دکتر مرضیه معراجی

مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی(PhD) استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

merajim1mums.ac.ir
051-38846710
0000-0002-3137-0683

دکتر خلیل کیمیافر

مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی(PhD) استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

kimiafarkhmums.ac.ir
051- 38846710

دکتر ابوالفضل پاینده

آمار زیستی استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

payandeh61gmail.com

دکتر ابراهیم صادقی دمنه

ارتوپدی فنی (PhD) دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

sadeghirehab.mui.ac.ir
031-37925053
0000-0003-0590-8512

دکتر مهدی جباری نوقابی

آمار (PhD) دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

jabbarinmum.ac.ir
05138805694

دکتر سلمان نظری مقدم

فیزیوتراپی (PhD) استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

nazarymsmums.ac.ir
051-38846713

زهرا قیومی انارکی

گفتاردرمانی (PhD) استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ghayoumizmums.ac.ir
051-38846710

دکتر افسانه زینل زاده

فیزیوتراپی (PhD) استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران

zeinalzadehafmums.ac.ir
051-38846716

دکتر سجاد باقریان دهکردی (عضو مشورتی هیئت تحریریه)

آسیب شناسی ورزشی و جرکات اصلاحی (PhD) استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهرکرد، ایران

sajjadbagherianyahoo.com
0000-0002-0615-3281