مروری بر تکالیف آگاهی صرفی در کودکان عادی و نارساخوان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
آگاهی صرفی یک مهارت فرازبانی است. این مهارت، توسط دستکاری تکواژها که کوچکترین واحد معنادار زبان هستند، ارزیابی می­ شود. کودکان به تدریج با کلمات و تکواژها در بافت های مختلف مواجه می­ شوند و دانش صرفی را در پایه­ های سوم و چهارم ابتدایی می ­آموزند. هیچ آزمون جامعی برای ارزیابی مهارت آگاهی صرفی در ایران وجود ندارد. بنابراین، مطالعات کمی وجود دارند که ارتباط بین مهارت آگاهی صرفی و خواندن را با استفاده از تکالیف محقق ساخت خود بررسی کرده ­اند. این مطالعه­ ی مروری تکالیف آگاهی صرفی را از پژوهش ­های مختلف در انگلیسی جمع­ آوری کرده است.
روش بررسی:
جستجو در پایگاه­ های اطلاعاتی SID، Iranmedex، google scholar، Scopus، PubMed،  Science Direct، Medline و انجمن گفتار-زبان و شنوایی آمریکا انجام شد. مقاله بر پایه­ ی تکالیف و ویژگی های روان­سنجی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته ­ها:
تعداد 22 تکلیف برای ارزیابی آگاهی صرفی یافت شد. ویژگی­ های روان­سنجی برای تمامی این تکالیف مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین تمامی تکالیف، 20 تکلیف دارای پایایی یا ثبات درونی بودند. تکالیف شامل هر سه نوع آگاهی صرفی (تصریفی، اشتقاقی و فرایند ترکیب) می­باشند.
نتیجه گیری:
بسیاری از این تکالیف توسط محققین بر اساس هدف مطالعات ساخته­ شده ­اند. این پژوهش­ ها آگاهی صرفی را دربافت کلمه و ناکلمه و تاثیر دانش واجی روی ناکلمه، مقایسه­ ی جملات از نظر صرفی، ابداعات و دستکاری ­های صرفی، ترکیب تکواژها برای ساخت کلمه­ ی مرکب جدید و خواندن تکواژها مورد بررسی قرار داده­ اند. ویژگی های روان­سنجی تکالیف در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته ­اند. بر اساس مقدار ثبات درونی، تکالیفی که از پایایی یا ثبات درونی مناسبی برخوردارند شامل: تکلیف ترکیب جمله، تکمیل جمله، تولید پویای تکواژ، ریشه­ یابی، تکلیف قضاوتی ناکلمات تصریفی، تکلیف نسبتی صرفی، بازگویی تکواژ، استراتژی واجی و صرفی مورد استفاده برای خواندن و املا، تکلیف نسبتی، هجی­ کردن صرفی، انتخاب پسوند اشتقاقی، ساختار تکواژ، تکلیف آگاهی صرفی و آزمون TOLDمی­ باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Apel K, Diehm E, Apel L. using multiple measures of morphological awareness to assess its relation to reading. Topics in Language Disorders 2013; 33(1): 42-56.
 2. Carlisle JF. Fostering morphological processing, vocabulary development, and reading comprehension. Vocabulary acquisition: Implications for reading comprehension 2007: 78-103.
 3. Carlisle JF. Effects of instruction in morphological awareness on literacy achievement: An integrative review. Reading Research Quarterly  2010; 45(4): 464-87.
 4. Berman RA. Children's lexical innovations. Language Acquisition and Language Disorders 2003; 28: 243-92.
 5. Carlisle JF. Morphology matters in learning to read: A commentary. Reading Psychology 2003; 24(3-4): 291-322.
 6. Nagy WE, Carlisle JF, Goodwin AP. Morphological knowledge and literacy acquisition. Journal of Learning Disabilities 2014; 47(1): 3-12.
 7. Berninger VW, Abbott RD, Nagy W, Carlisle J. Growth in phonological, orthographic, and morphological awareness in grades 1 to 6. Journal of psycholinguistic research 2010; 39(2): 141-63.
 8. Verhoeven L, Perfetti CA. Morphological processing in reading acquisition: A cross-linguistic perspective. Applied Psycholinguistics 2011; 32(03): 457-66.
 9. Ghaemi H, Soleymani Z, Dadgar H. Comparitive study of the role of morphological awareness in accuracy, speed and comprehension of reading in dyslexic and normal children in second grade of primary school. Journal of Modern Rehabilitation 2010; 4(3): 23-8.
 10. Vaknin-Nusbaum V, Sarid M, Shimron J. Morphological awareness and reading in second and fifth grade: evidence from Hebrew. Reading and Writing 2016; 29(2): 229-44.
 11. Meunier F, Longtin C. Morphological decomposition and semantic integration in word processing. Journal of Memory and Language 2007; 457-71.
 12. Fowler A, Liberman I, Feldman L. The role of phonology and orthography in morphological awareness. Psychology press 1995: 157-88.
 13. Pittas E, Nunes T. The relation between morphological awareness and reading and spelling in Greek: a longitudinal study. Reading and Writing 2014; 27(8): 1507-27.
 14. Kirby JR, Deacon SH, Bowers PN, Izenberg L, Wade-Woolley L, Parrila R. Children’s morphological awareness and reading ability. Reading and Writing 2012; 25(2): 389-410.
 15. Mcbride–Chang C, Wagner R, Muse A, Chow BW-Y, et al. The role of morphological awareness in children's vocabulary acquisition in English. Applied psycholinguistics 2005; 26(03): 415-35.
 16. Guimarães SRK, da Cunha JM, Medina GBK, Campos AMG. Morphological Awareness in Brazilian Learners with Developmental Dyslexia. Creative Education 2015; 6(11): 1145-1157.
 17. Cunningham AJ, Carroll JM. Early predictors of phonological and morphological awareness and the link with reading: Evidence from children with different patterns of early deficit. Applied psycholinguistics 2015; 36(03): 509-31.
 18. Spencer M, Muse A, Wagner RK, Foorman B, Petscher Y, Schatschneider C, et al. Examining the underlying dimensions of morphological awareness and vocabulary knowledge. Reading and writing 2015; 28(7): 959-88.
 19. Saeedmanesh M, Soleymani Z, Dastjerdi M, Mehri A and et al. Relationship between phonological awareness, rapid automatized naming and reading in first grade students in Tehran, Iran. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences 2009; 18(1): 18-25.
 20. Lotfabadi H, Ferdowsi S. Minimizing be read through timely detection of children at risk for reading disability. Educational and Psychological Studies 2003; 4(2): 65-104.
 21. Plaza M, Cohen H. The interaction between phonological processing, syntactic awareness, and naming speed in the reading and spelling performance of first-grade children. Brain and cognition 2003; 53(2): 287-92.
 22. Vellutino FR, Scanlon DM. Phonological coding, phonological awareness, and reading ability: Evidence from a longitudinal and experimental study. Merrill-Palmer Quarterly 1987: 321-63.
 23. Levesque KC, Kieffer MJ, Deacon SH. Morphological awareness and reading comprehension: Examining mediating factors. Journal of Experimental Child Psychology 2017; 160: 1-20.
 24. Ku Y-M, Anderson RC. Development of morphological awareness in Chinese and English. Reading and Writing 2003; 16(5): 399-422.
 25. Ramirez G, Chen X, Geva E, Kiefer H. Morphological awareness in Spanish-speaking English language learners: Within and cross-language effects on word reading. Reading and Writing 2010; 23(3-4): 337-58.
 26. Mahfoudhi A, Elbeheri G, Al-Rashidi M, Everatt J. The role of morphological awareness in reading comprehension among typical and learning disabled native Arabic speakers. Journal of learning disabilities 2010; 43(6): 500-14.
 27. Berko J. The child's learning of English morphology. Word 1958; 14(2-3): 150-77.
 28. Carlisle JF, Feldman L. Morphological awareness and early reading achievement. Morphological aspects of language processing 1995: 189-209.
 29. O'hare F. Sentence Combining: Improving Student Writing without Formal Grammar Instruction. NCTE Committee on Research Report Series. 1973; 15(1): 115.
 30. Saddler B, Graham S. The effects of peer-assisted sentence-combining instruction on the writing performance of more and less skilled young writers. Journal of educational psychology 2005; 97(1): 43.
 31. Nunes T, Bryant P, Bindman M. Morphological spelling strategies: Developmental stages and processes. Developmental psychology 1997; 33(4): 637.
 32. Mahony D, Singson M, Mann V. Reading ability and sensitivity to morphological relations. Reading and writing 2000; 12(3): 191-218.
 33. Carlisle JF. Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words: Impact on reading. Reading and writing 2000; 12(3): 169-90.
 34. Nunes T, Bryant P, Olsson J. Learning morphological and phonological spelling rules: An intervention study. Scientific Studies of Reading 2003; 7(3): 289-307.
 35. Mouzaki A, Protopapas A, Sideridis G, Simos P. Διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών μιας δοκιμασίας ορθογραφικής δεξιότητας μαθητών της Β, Γ, Δ, και Ε τάξης του δημοτικού σχολείου. Examining the psychometric traits of a spelling skill test for children in Grade 2, 3, 4, and 5 of elementary school. Epistimes Agogis Sciences of Education 2007; 1(4): 129-46.
 36. Tyler A, Nagy W. The acquisition of English derivational morphology. Journal of memory and language 1989; 28(6): 649-67.
 37. Aula FVd. Conhecimento morfológico implícito e explícito na linguagem escrita: Universidade de São Paulo; 2007.
 38. Phyllis L. TOLD-I:4 Test of Language Development: Intermediate – Fourth Edition (12775). pro-Ed. 2008. [standardized test]
 39. Donald D , Hammill P, Phyllis L,  TOLD-P:4: Test of Language Development-Primary: Fourth Edition. Pro-Ed. 2008 .[standardized test]
 40. Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric theory. 1978.
 41. Karami. A. Introduction to test construction and psychological test. Tehran: Ravansanji Publishing;. 2004: 69,192,9.
 42. Mc-Cutchen D, Stull S. Morphological awareness and children’s writing: accuracy, error, and invention. Reading and writing 2015; 28(2): 271-89.