نویسنده = مریم تیموری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-66

نوشین اسلامی؛ حسین مبارکی؛ محمد کمالی؛ مریم تیموری