فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی (JPSR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله