فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی (JPSR) - واژه نامه اختصاصی