فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی (JPSR)