فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی (JPSR) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است