بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، هاله [1] استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • آیت اللهی، هاله [1] استادیار انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • آیت الهی، حسین [1] دکترای تخصصی پاتولوژی- دانشیار گروه داخلی دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • آذرپژوه، محمود رضا [1] متخصص مغز و اعصاب، دانشیار، گروه اعصاب، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • آریامنش، امیرشهریار [1] استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • آریامنش، امیر شهریار [1] استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • آریامنش، امیر شهریار [1] استادیارگروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • آقاجانی، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • آقاجان زاده، مهشید [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • آقاجان زاده، مهشید [1] دانشجوی دکترای گفتار درمانی، دپارتمان گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • آقاجان زاده، مهشید [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکترای حرفه ای اپتومتری، هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکترای حرفه‌ای اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] مربی گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] مربی گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقامحمدی، علی [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • آقامحمدی کلخوران، معصومه [1] دکتری پرستاری، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • آهنجان، شهرام [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

ا

 • اباذری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدارک پزشکی، مرکز تخصصی انکولوژی و رادیوتراپی رضا، مشهد، ایران
 • ابراهیمی، اسماعیل [1] استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • ابراهیمی، مریم [1] مربی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران
 • ابراهیمی پور، حسین [1] مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • ابراهیمی پور، حسین [1] استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ابریشم کار، سعید [1] استاد گروه جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابطحی، سید محمد علی [1] کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابناوی، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • احدی، حوریه [1] استادیار پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 • احدی، حوریه [1] استادیار زبان شناسی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 • احدی، حوریه [1] استادیار گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، تهران، ایران
 • احصایی، آسیه [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران|استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احصایی، آسیه [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • احصائی، محمدرضا [1] متخصص مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدی، اکرم [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، فرزاد [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران
 • احمدی، مریم [1] استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، مریم [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، مهران [1] دکترای علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه ‌تشخیص پزشکی بهشهر، بهشهر، ایران
 • احمدی، نگین [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
 • احمدی زاده، زهرا [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • احمدی سیماب، سعیده [1] کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدنژاد، لیلا [1] دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • احمدنژاد، لیلا [1] دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ارانی کاشانی، زهره [1] دانشجوی دکتری گفتار درمانی، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ارجی، گلی [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • ارجی، گلی [1] مربی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • ارشادی فارسانی، نسترن [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ارشادنیا، زهرا سادات [1] کارشناس مدارک پزشکی، دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 • ارغوانی، حامد [1] دکتری گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایزانلو، سحر [1] کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ایزدی، فرزاد [1] دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • استادی مقدم، هادی [2] استاد گروه اپتومتری، دکترای تخصصی اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] دانشیار اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • استادی مقدم، هادی [1] دانشیار اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • استادی مقدم، هادی [1] دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران--مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • استادی مقدم، هادی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران - استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران|استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران| استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استیری، زهرا [1] استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • استکی، علی [1] استاد و عضو هیأت علمی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • استکی، مهناز [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اسداله پور، فائزه [1] مربی، عضو هیأت علمی گروه گفتاردرمانی،دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • اسلامی، نوشین [1] کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اسماعیلی، حامد [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسمعیلی، مهرداد [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اسهرلوس، امیر [1] مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران|استادیارگروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اشرف، محمد جواد [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اشرفی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • اصغرزاده، سارا [1] کارشناسی‌ ارشد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • اصغری نکاح، سید محسن [1] استادیار گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اصلانی، فرشته [1] دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اظهری، امین [1] متخصص طب فیریکی و توانبخشی ، مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اظهری، امین [1] استادیار دانشکده پزشکی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • اعتبار، ایرج [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز بهداشت خلخال، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • اعتماد، کوروش [1] استادیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اعتمادی فر، محمدرضا [1] استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اعظمی، میلاد [1] دانشجوی پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 • اعظمی، هیوا [1] کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد تمام گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افضلی، محبوبه [1] کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • افضلی فرد، حبیب [1] متخصص طب فیزیکی، بیمارستان امام خمینی اردبیل
 • اقلیما، مصطفی [1] دکتری مددکاری اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • اکبری، الهه [1] دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبرزاده، ریحانه [1] کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] دکترای تخصصی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبری لالیمی، حسین [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • الیاسی، محمود [1] استادیار گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ایل بیگی، سعید [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ایل بیگی، سعید [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • الله وردی سرآسیابی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • الهی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • امامیان، محمدحسن [1] استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • امیرآبادی زاده، علیرضا [1] کارشناس مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سو مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • امیری خراسانی، محمدتقی [1] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امینی، بهزاد [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، معاونت بهداشت درمان و توانبخشی هلال احمر
 • امینی، کیومرث [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • امینی، کیومرث [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • امینی، مارال [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • امینی، مارال [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ب

 • بابایی، زهرا [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، کلینیک جوانه ها
 • باباخانی، فریده [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران
 • باغبان، کوثر [1] مربی، عضو هیأت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران
 • باغیشنی، حسین [1] کارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • باقری، سمیه [2] مربی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • باقریان دهکردی، سجاد [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • باقرپور، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بامروت، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم و ورزش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بجدی، امین [1] دانشیار گروه بیماریهای عفونی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بحیرایی، سعید [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، تربیت‌بدنی ویژه، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بحرپیما، فرید [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • بحرینی، ساینا [1] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایران
 • بداللهی آستانه، مهرناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • برآبادی، مریم [1] کارشناس ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 • براتی، امیر حسین [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • براری، علیرضا [1] عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیت الله آملی، آمل، ایران
 • برجسته، عاطفه [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی، مربی هیات علمی دانشگاه آزاد آسلامی اراک
 • بروشک، ندا [1] کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • بروشک، ندا [1] مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بشردوست تجلی، سیامک [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • بیک، میثم [1] دانشجوی دکتری تخصصی یادگیری حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگدلی شاملو، مرضیه بیگم [1] کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
 • بیگلریان، اکبر [1] استادیار، دکتری تخصصی گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • بنای یزدی پور، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنی کاظمی، سید حسن [1] مرکز تحقیقات راهبردی سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهادر، فاطمه [1] مربی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ‌ایران
 • بهرامی، اسحاق [2] استادیار گروه جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • بهروزفر، زهرا [1] کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیهقی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد بیوشیمی، مربی مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ایران
 • بوجاری، سپیده [1] کارشناس‌ارشد کاردرمانی، مربی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم‌توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • بومی، سمیه [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بومی قوچان عتیق، سمیه [1] کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پ

 • پاپی، امیدعلی [1] مربی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • پاکبین، مژگان [1] دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • پاکبین، مژگان [1] دانشجوی دکتری پژوهشی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • پاکبین، مژگان [1] مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • پاینده، ابوالفضل [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • پاینده، ابوالفضل [1] مربی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • پاینده، مصطفی [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پیراسته، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • پریان، محمود [1] گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، آزمایشگاه مرگزی بیمارستان امام رضا(ع)، مشهد، ایران
 • پیرخضرانیان، احمد [1] کارشناس گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • پرهیزکار شهری، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • پروانه، شهریار [1] استادیار گروه آموزشی توانبخشی، دانشگاه کویینز، کینگستون، کانادا
 • پیشیاره، ابراهیم [1] دکتری نوروساینس، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • پناهقلی، الهه [1] کارشناس گروه گفتاردرمانی، دانشکده‌ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • پوربخت، اکرم [2] دانشیار گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • پوربخت، اکرم [1] دانشیار، گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • پوررضا، شبنم [1] مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی-عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • پورمحمد، احمد [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پورمحمودیان، پدرام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پوستچی، الهام [1] گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ت

 • تاج دینی، فرشته [1] کارشناس بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تاج زاده، پرستو [1] عضو هیات علمی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تاج زاده، پرستو [1] استادیار گروه میکروب شناسی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، کاشمر، ایران
 • تاج زاده، پرستو [1] دکترای تخصصی میکروب شناسی، آزمایشگاه میکروب شناسی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) مشهد
 • تحققی، سحر [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی مرکز بهداشت
 • ترابی نژاد، فرهاد [1] دانشجوی دکترای گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ترابی نژاد، فرهاد [1] دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • تقی پور، عارف [1] کارشناس گروه گفتاردرمانی، دانشکده‌ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • تقربی، زهرا [1] کارشناس ارشد پرستاری و دانشجوی دکترای پرستاری تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه پرستاری مدیریت بهداشت
 • تیکخواه، سپیده [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • تلواری، امیرحسین [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تیموری، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • تهی دست، سید ابوالفضل [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • توکلی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

ج

 • جاجرمی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جاودانه، نورالله [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جاودانه، نورمحمد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حرکات اصلاحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جباری آزاد، فریدا [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • جباروند بهروز، محمود [1] استاد - چشم پزشک - دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • جدیدی، رحمت الله [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • جعفرزاده، صادق [1] استادیار، دکتری تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرزاده، صادق [1] استادیار، دکتری تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرزاده، صادق [1] استادیار، دکتری تخصصی شنوایی‌شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرزاده، صادق [2] استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرزاده بجستانی، صادق [1] استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] استاد گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [7] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] دانشیار گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] دانشیار گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] استاد گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] دانشیار گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفر زاده پور، ابراهیم [1] دانشیار - اپتومتریست دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • جعفر زاده پور، ابراهیم [1] دانشیار، اپتومتریست، گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • جعفری سروعلیا، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز، مرکزتحقیقات ماسکولواسکلتال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جعفری نژاد، مجید [1] دستیار تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جلایی، شهره [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلایی، شهره [2] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلایی، شهره [1] دانشیار، گروه فیزیو تراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلایی، شهره [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلایی، شهره [1] دانشیار آمار زیستی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلالی، نرگس [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جلالی فر، سمیرا [1] استادیار چشم پزشکی، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، بجنورد، ایران
 • جلیلی، نسرین [1] کارشناس‌ارشد کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • جلیله وند، ناهید [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جلیله وند، ناهید [1] دانشجوی دکترا، مربی و عضو هئیت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جلیله وند، ناهید [1] دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جمالی، جمشید [1] دانشجوی دکترای آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • جمالی، جمشید [1] دانشجوی دکتری آمارزیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • جمالی، جمشید [1] دانشجوی دکتری آمارزیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • جمالی، جمشید [1] دانشجوی دکتری تخصصی آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جمالی، جمشید [1] استادیار گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جمالی برایجانی، سعید [1] کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران
 • جمالی معصومی، سمیرا [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
 • جمالی مقدم، سعید رضا [1] استادیار گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، بیمارستان ضیائیان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جمشیدی، نیما [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جمشیدی، نیما [1] دکتری مهندسی پزشکی (بیومکانیک)، استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جنتی، بتول [1] کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جهانگیری، نادر [1] زبان شناس و استاد گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جواد موسوی، سید یوسف [1] دانشجوی پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • جولایی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چ

 • چاره ای، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • چاکرزهی، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید صدوقی یزد
 • چهکندی، اطهره [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ح

 • حاجتی ضیابری، بتول [1] دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ، ایران،
 • حاجی رضایی، پریسا [1] کارشناسی ارشد گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران
 • حاجی لو، تقی [1] دانش آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • حارث آبادی، فاطمه [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حارث آبادی، فاطمه [1] استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامدی نیا، محمدرضا [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حجازی دینان، پریسا [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • حیدری، خدابخش [1] دانشجوی دکتری روان‌ شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدریان میری، حمید [1] استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسام، سمیه [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حسانی حقیقی، فهیمه [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، یاسین [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • حسینی، حسین اصغر [1] استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • حسینی، حسین اصغر [1] استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • حسینی، حسین اصغر [1] متخصص فیزیوتراپی، استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، سید علی [1] استاد گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دکترای کاردرمانی، استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سعید [1] کارشناس گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • حسینی، سودابه [1] دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاه، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسینی، فاطمه [1] مربی و عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسن آبادی، حسین [1] متخصص طب فیریکی و توانبخشی ، مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن آبادی، حسین [1] استادیار دانشکده پزشکی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حسین آبادی، رضا [1] استادیار، دکتری تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • حسینی ابرده، محسن [1] کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حسینیان، ولی اله [1] کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسن پور، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسین پور، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم و ورزش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • حسن زاده، سعید [1] دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، عضو تیم کاشت حلزون شنوایی ایران، تهران، ایران
 • حسن زاده، سمیرا [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران|دانشجوی دکترای اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسین زاده، سمانه [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • حسین زاده، لیدا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • حسینی یزدی، حسین [1] کارشناس ارشد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • حسینی یزدی، سید حسین [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده توانبخشی گروه بینایی سنجی کارشناس ارشد بینایی سنجی
 • حسن زهرایی، مریم [1] کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز، مرکز تحقیقات ماسکولواسکلتال، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران
 • حسینی کاخک، سید علیرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حسینی کاخک، سید علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حسینی کاخک، سید علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی، سبزوار، ایران
 • حسینی نژاد، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حشمتی، سعیده [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حقانی، حمید [1] مربی، آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حقانی، حمید [1] مربی گروه ریاضی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حقیری، اسفندیار [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز بهداشت خلخال، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی، سبزوار، ایران
 • حقگو، حجت اله [1] دکتری علوم اعصاب، عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حمیدی، ارسلان [1] دکترای تخصصی طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حمیدی، اقدس [1] کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حمیدی، فاتح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

خ

 • خیاط، امید [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • خاکی، نسرین [1] فیزیوتراپیست، کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خاکی، نسرین [1] فیزیوتراپیست، کارشناس‌ارشد، حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • خالدی پاوه، بهنام [1] کارشناس ارشد روان پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • خالقی تازجی، مهدی [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ‌ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خانپور، الهه [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پیراپزشکی گروه بینایی سنجی کارشناس بینایی سنجی
 • خبازخوب، مهدی [1] استادیار گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] استادیار مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [2] دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [2] دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران|استادیارگروه اپیدمیولوژی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک بیماری های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [2] مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک بیماریهای چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، تهران، ایران|استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران
 • خبازخوب، مهدی [1] دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خباز خوب، مهدی [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی مرکز چشم پزشکی نور
 • خباز خوب، مهدی [1] گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خباز خوب، مهدی [1] دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خداپرست، مهدی [1] استادیار چشم پزشک، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • خداپرست، مهدی [1] فوق تخصص قرنیه، چشم پزشک، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • خدادادی، حسن [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • خدادادی، مجید [1] کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • خدادوست، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خرمی نژاد، مسعود [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خرمی نژاد، مسعود [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خرمی نژاد، مسعود [3] کارشناس ارشد اپتومتری، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • خرمی نژاد، مسعود [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|کارشناس ارشد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خسروی، هادی [1] استادیار دانشکده کامپیوتر، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران
 • خسروی کویز، مینا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خضری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بینایی سنجی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • خورسند وکیل زاده، علی [1] گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خورشیدی، عزت [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • خورشید عرب، زهرا سادات [1] دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [2] استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] دکترای طب ورزشی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] استادیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوش سیما، محمد جواد [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پیراپزشکی گروه بینایی سنجی کارشناس بینایی سنجی
 • خوش سیما، محمد جواد [1] کارشناس اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خوش سیما، محمد جواد [1] کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

د

 • دایی، روح الله [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • داداشی زاده، غزاله [1] کارشناس ارشد هماتولوژی، گروه هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دارویی، اکبر [1] دکترای گفتاردرمانی، استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • داروئی، اکبر [2] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • دانش، زینب [1] کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [1] دانشیار گروه آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم و ورزش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • دانشمندی، حسن [1] استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دانشمندی، حسن [1] استاد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • داوود نژاد، مهدیه [1] گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دبیرمقدم، پیمان [1] دانشیار مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی. دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • درخشان راد، سید علیرضا [1] استادیار، دکترای تخصصی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • درخشان راد، سید علیرضا [1] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران
 • درگلاله، اکبر [1] کارشناس‌ارشد هماتولوژی، گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران - دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • درودگر، فریده [1] استادیار، مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • درویشی، اعظم [1] کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دیزجی، الناز [1] کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دستورانی، عذرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دلفانی، سارا [1] کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • دلفانی، سارا [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • دماوندی، محسن [1] فوق دکترای بیومکانیک و ارگونومی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • دماوندی، محسن [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • دوستدار، عسگر [1] مربی و مدیر گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دوستدار، عسگر [1] مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران|گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

ذ

 • ذاکر، فرهاد [1] متخصص خون شناسی و بانک خون، استاد گروه هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ذهبی، قدیر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

ر

 • رازجویان، جواد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
 • رازقی، اسما [1] کارشناس ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ریاسی، مینا [1] کارشناس ارشد زبان شناسی
 • ریاضی، عباس [1] دانشیار مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران،
 • راوری، محمد [1] مربی دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی مشهد، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
 • راوری، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • رجبی، رضا [1] ستاد گروه طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، ستار [1] کارشناس ارشد اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رجبی، ستار [2] کارشناس ارشد اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رحیمی، حمیدرضا [1] پزشک عمومی، دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی ملکولی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رحیمی، حمید رضا [1] پزشک عمومی، دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رحمانی، نرگس [1] دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران
 • رحمانی خراسانی، شادی [1] گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رحیم زاده، شیرین [1] مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی-عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رخشان دادی، طاهره [3] مربی گروه اپتومتری، کارشناس ارشد اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • رزمجو، کوشان [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رستمی، رضا [1] دکتری تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رستمی، مهدی [1] کارشناسی ارشد گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران
 • رستمی ذلانی، فاروق [1] کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رستمی ذلانی، فاروق [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رستمی ذلانی، فاروق [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رستم نژاد، معصومه [1] کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • رسولیان کسرینه، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رشتبری، کوثر [1] کارشناس گروه گفتاردرمانی، دانشکده‌ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • رشید پناه، جمال [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی، گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رشیدلمیر، امیر [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دکترای کاردرمانی، دانشیار، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رضایی، حمید [1] دانشجوی دکتری گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، تهران، ایران
 • رضایی، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رضایی، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، منصور [1] استادیار و دکترای آمار زیستی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • رضایی یزدی، زهرا [1] استاد گروه بیماری های داخلی، مرکز تحقیقات بیماری های روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • رضوی، پروین [1] کارشناس اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضوان، فرهاد [1] پزشک، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • رضوانی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رفیعی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • رقیب دوست، شهلا [1] دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان ‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • رمزی، علیرضا [1] مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی ، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • رمضانی، عباسعلی [1] مربی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • رمضان قربانی، ناهید [1] دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، کارشناس مسئول مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تهران، ایران
 • رنجبری، لیلا [1] کارشناسی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، مرکزی، ایران
 • رنجبر پازوکی، مهسا [1] مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رهگذر، مهدی [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • رهنما، نادر [1] استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد تمام، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران|استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رهنما، نادر [1] استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • روا، مصطفی [1] کارشناس آزمایشگاه، بیمارستان نبی اکرم (ص) زاهدان، زاهدان، ایران
 • روشنی، سجاد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رئیسی اردلی، شکوفه [1] کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ز

 • زارع، رضا [1] استادیار گروه میکروب شناسی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • زارع، مصطفی [1] دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران
 • زارعی، پروین [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • زارعی محمودآبادی، منیژه [1] واحد گفتاردمانی . بیمارستان مرکز طبی کودکان قطب علمی کشور. تهران
 • زرگرچی، سید مصطفی [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • زرین اعظمی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • زرین فر، حسین [1] استادیار مرکز تحقیقات آلرژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • زرین فر، حسین [1] مرکز تحقیقات آلرژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|گروه انگل شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • زینل زاده قوچانی، بهاره [1] دکترای تخصصی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • زینل زاده قوچانی، بهاره [1] دکترای تخصصی کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

س

 • سیادتی، نرگس سادات [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سیار، ثریا [1] کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • ساسان نژاد، پیام [1] متخصص مغز و اعصاب، استادیار، گروه اعصاب، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ساعدی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی بیمارستان قائم مشهد، دانشکده پزشکی
 • ساکی، فرزانه [1] استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سیاهی، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
 • سبحانی، رضا [1] کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن، نیشابور، ایران
 • سبحانی، سبحان [1] استادیار گروه فیریوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • سبحانی راد، داود [1] استادیار، عضو هیئت علمی،گروه آموزشی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داود [2] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] دانشجوی دکترا گفتاردرمانی،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سبحانی راد، داوود [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ستاری، مهسا [1] کارشناس‌ارشد کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • سجادی، سید علی [1] دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 • سید علی نقی، سید احمد [1] استادیار مرکز تحقیقات ایدز ایران، پژوهشکده ی کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سید علی نقی، سید احمد [1] استادیار مرکز تحقیقات ایدز ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سراجی، حسین [1] کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سراوانی اول، سمانه [1] کارشناسی‌ ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران|مربی گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • سرباز، معصومه [1] دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، استادیار، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سرباز، معصومه [1] مربی، دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرباز، معصومه [1] مربی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • سرباززین آباد، معصومه [1] استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سرتیپ زاده، مهتاب [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد، ایران
 • سطوتی، بهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • سعادتیان، ابوذر [1] دکتری گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • سیف پناهی، صادق [1] استادیار، عضو هیات علمی، گروه آموزشی گروه گفتار درمانی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • سلامت راد، احمد [1] فوق تخصص قرنیه، چشم پزشک، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سلجوقیان، پرستو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز، مرکزتحقیقات ماسکولواسکلتال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلطانی، محدثه [1] کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلطانی، نرجس [1] کارشناس علوم ازمایشگاهی بیمارستان قائم مشهد
 • سلیمانی، زهرا [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سلیمانی، زهرا [1] استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سلیمانی، نگار [1] دانشجوی کارشناسی گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • سلیمانی فر، منیژه [1] دکتری تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • سمیعی دلویی، محسن [1] کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • سیمین قلم، مونا [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • سنکیان، مجتبی [1] دانشیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سوری، حسن [1] مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران|مربی گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • سوری، حمید [1] استاد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سوری، حمید [1] استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سورتیجی، حسین [1] دانشجوی دکتری تخصصی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • سوکی، زهرا [1] کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باروری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه مامایی

ش

 • شاه علی، شبنم [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شاهمرادی، لیلا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شاه وردی، مصطفی [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شبانی، سید مهدی [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پیراپزشکی گروه بینایی سنجی کارشناس بینایی سنجی
 • شبگرد، فاطمه [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
 • شیخ، مانیا [1] استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • شیخ، مانیا [1] استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • شیخ، مانیا [1] متخصص فیزیوتراپی، استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شیخ حسینی، رحمان [1] استادیارگروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شیخ طاهری، عباس [1] استادیار، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شرافت، شیوا [1] دانشجوی دکتری فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شیرزادی، پرستو [1] کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شیریزدی، مصطفی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • شریعتی، محمد [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شریف، زهره [1] کارشناس ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شریفی، یاسمن [1] دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، خدیجه [1] کارشناس ارشد پرستاری و دانشجوی دکترای پرستاری تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه پرستاری مدیریت بهداشت
 • شریفی، شهلا [1] دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، شهلا [1] دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، فاطمه [1] عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شریفی، فاطمه [1] کارشناس ارشد اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شریفی، نفیسه سادات [1] کارشناس ارشد گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شریف آبادی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفیان، رکسانا [1] دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشیار،گروه فناوری اطلاعات سلامت،‌ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • شریفیان، زینب [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریف مرادی، کیوان [1] استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران
 • شریف مرادی، کیوان [2] استادیار، گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شریف مرادی، کیوان [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شریفی مقدم، اکرم [1] دکترای گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شیروانی پور، سیاوش [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • شعبانی کیا، حمیدرضا [1] استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شفیعی، بیژن [1] مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شکری، اسماعیل [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • شکراله زاده، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شکرانی، پریناز [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی‌پزشکی(بیومکانیک)، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شم آبادی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • شمسی پور دهکردی، پروانه [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شهابی کاسب، محمدرضا [1] استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شهیدی، غلامعلی [1] استادیار، گروه بیماریهای مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شهنوازی، عاطفه [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

ص

 • صاحبی، محمدهادی [1] کارشناس کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • صاحب الزمانی، منصور [1] استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • صاحب الزمانی، منصور [1] استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمن، کرمان، ایران
 • صاحب الزمانی، منصور [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • صادقی، حیدر [1] استاد بیومکانیک ورزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صادقی، حیدر [1] استاد بیومکانیک ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • صادقی، حیدر [1] استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صادقی، حیدر [1] استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • صادقی، حیدر [1] استاد گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صادقی، حیدر [1] استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم‌ ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صادقی، محمد [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانیخشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • صادقی، معصومه [1] استاد، مرکز تحقیقات بازتوانی قلب، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صادقیان، حمید [1] استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صادقیان، علی [1] استاد دانشکده پزشکی، پژوهشکده بوعلی
 • صادقی دمنه، ابراهیم [1] دکترای تخصصی ارتوز و پروتز، استادیار گروه ارتوپدی فنی، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • صادقی‌دمنه، ابراهیم [1] دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صالحی، ابوالفضل [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • صالحی، محمد [1] کارشناس ارشد زیست شناسی، میکروبیولوژی، آزمایشگاه تشخیص طبی نیشابور، مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، نیشابور، ایران
 • صالحی، محمد [1] گروه پژوهشی ایدز،HTLV و هپاتیتهای ویروسی، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران|آزمایشگاه تشخیص طبی نیشابور، مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • صالح آبادی، آرزو [1] اپتومتریست
 • صالحیان بروجردی، حانیه [1] دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 • صداقت، محمد رضا [2] استاد گروه چشم پزشکی، فوق تخصص قرنیه، مرکز تحقیقات قرنیه، بیمارستان خاتم انبیا (ص)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صداقت، محمد رضا [1] فوق تخصص قرنیه، دانشیار چشم پزشکی، مرکز تحقیقات قرنیه، بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صداقتی، پریسا [1] استادیار آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صداقتی، پریسا [1] استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صفایی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای آمار، گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صفاریان، آرزو [1] دکترای گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • صفدری، رضا [1] دانشیار، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • صفدری، رضا [1] استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • صفدری، رضا [1] دانشجوی دکترای گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • صفدری، رضا [1] استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • صفدری، هادی [1] مربی، عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
 • صفدری، هادی [1] مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صفری، علی [1] عضو هیات علمی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صفری بک، مهدی [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفری بک، مهدی [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صفرزاده، مهدی [1] دانشجوی دکترای آسیب ‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صلاحی، زهرا [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پیراپزشکی گروه بینایی سنجی کارشناس بینایی سنجی
 • صلاحی، سمیه [1] کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
 • صلواتی، مهیار [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • صمد زاده، سهیلا [1] دانشیار و متخصص طب فیزیکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • صندوقدار، نازیلا [1] آسیب‌شناس گفتار و زبان و کارشناس ارشد زبان‌شناسی، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ض

 • ضیغمی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ط

 • طیاطبایی، تینا [1] کارشناس ارشد ژنتیک، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران
 • طالبیان مقدم، سعید [1] دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • طاهری تنجانی، پریسا [1] استادیار طب سالمندان، گروه داخلی بیمارستان آیت‌الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طباطبایی، مهدی [1] مربی گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طباطبایی، مهدی [1] کارشناس ارشد آمار، هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طباطبائی، سید مهدی [1] کارشناس ارشد آمار، هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طبیبیان، شادی [1] کارشناس‌ارشد هماتولوژی، گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • طیرانی، حمید [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی
 • طیرانی نژاد، حمید [1] دکترای زبان‌شناسی، مرکز شنواگستر
 • طیرانی نیک نژاد، حمید [1] دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد (واحد بین الملل)، مشهد، ایران
 • طیرانی نیک نژاد، حمید [1] دانشجوی دکترای زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طیرانی نیک نژاد، حمید [1] دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طسوجیان، احسان [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • طهماسبی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • طهماسبی بلداجی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارتوپدی فنی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

ظ

 • ظهیری، منصور [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، ایران

ع

 • عابدی، احمد [1] استادیار گروه روان‌ شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی، احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدیان اول، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • عابدین زاده، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عابدین زاده، سعید [1] دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • عابدنطنزی، حسین [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عارف نژاد، محسن [1] دکترای تخصصی میکروب شناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عالی وند، پردیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی، مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • عامری، احمد [1] استاد و عضو هیأت علمی گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • عامری، حامد [1] دکترای تخصصی گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
 • عباسی، حمید [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • عباس نژاد، حمیده [1] کارشناس‌ارشد زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عبداله زاده، حسن [1] دستیار تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدالوهاب، مهدی [1] مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • عربی، مهتاب [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • عرفانیان ظروفی، فرزانه [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، خیابان دانشگاه، کوچه اسرا، مشهد، ایران
 • عسکری، رویا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عسکرزاده، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران| مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران - مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران - مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [2] دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] دکترای تخصصی اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] |مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسکری زاده، فرشاد [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران |دانشجوی دکترای گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عسگری، سهیلا [1] دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • عسگری، سهیلا [1] گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شعبه بین الملل، تهران، ایران
 • عسگری زاده، فرشاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عشایری، حسن [1] استاد، گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • عشرتی، بابک [1] دانشیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • عطایی، جعفر [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت خلخال، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • عطایی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی، عباس [1] دانشیار اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عظیمی، عباس [1] دانشیار اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عظیمی، عباس [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی خراسانی، عباس [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی خراسانی، عباس [1] عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی خراسانی، عباس [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران |استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی خراسانی، عباس [1] دانشیار اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عظیمی خراسانی، عباس [1] عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عقیلی، فاطمه السادات [1] کارشناس اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • علیایی، غلامرضا [1] استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • علی بخشی، حسین [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران|دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • علیدادی، فهیمه [1] کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، بیمارستان نهم دی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • علی زاده، مریم [1] مربی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • علیزاده، شعبان [1] متخصص خون شناسی و بانک خون، استادیار گروه هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • علیزاده، فرزانه [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • علمدار، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اپتومتری،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • علمداری فر، شایان [1] کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • علیمردان، ملیحه [1] گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عمادزاده، علی [1] عضو هیئت علمی گروه پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عین آبادی، فاطمه [1] کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان همدان، همدان، ایران
 • عنبریان، مهرداد [1] استاد کمیته تخصصی بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عنبریان، مهرداد [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عنبریان، مهرداد [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی همدان، دانشگاه همدان، همدان، ایران
 • عنبریان، مهرداد [1] استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عنبریان، مهرداد [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

غ

 • غیبی، علی [1] دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • غزالیان، فرشاد [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامیان، محدثه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • غلامی بروجنی، بهنام [1] دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • غلامی بروجنی، بهنام [1] دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ف

 • فاتحی، فرهاد [1] کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه کار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • فارسی نگار، نعیمه [1] کارشناس، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فتی، عبدالمجید [1] استاد مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فتی، عبدالمجید [1] گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، آزمایشگاه مرگزی بیمارستان امام رضا(ع)، مشهد، ایران | استاد مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و لیشمانیوز جلدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فتاحی بافقی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • فتحی، کیهان [1] دکتری روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه چمران اهواز، ایران
 • فتوحی، اکبر [1] استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • فتوحی، اکبر [1] دکتری تخصصی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • فرازی، مرتضی [1] استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • فرازی، مرتضی [1] استادیار، دکتری تخصصی گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
 • فرامرزی، سالار [1] استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرامرزی، سالار [1] دانشیار گروه روان‌ شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرامرزی، سالار [1] دانشیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرجی، لیلا [1] دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • فرخی، فروغ الزمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • فرخی فرد، عارف [1] دانشجوی دکتری تخصصی گروه بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
 • فرزاد، ولی اله [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • فرزانه، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فرشته نژاد، نیلوفر [1] کارشناس ارشد، مربی گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • فرهپور، نادر [1] استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • فرهپور، نادر [1] استاد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • فروغ، بیژن [1] دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طب فیزیکی و توانبخشی
 • فضائلی، سمیه [1] استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فضائلی، سمیه [1] استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فضائلی، سمیه [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فلاح، علیرضا [1] کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ق

 • قادرنیا، نسترن [1] کارشناس گفتاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • قارونی، منوچهر [1] استاد بیماریهای قلب و عروق, دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • قاسمی، حسن [1] دانش آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • قاسمی، داوذ [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قاسمی، راحله [1] کارشناس، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قاسمی، غلامعلی [2] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمی، غلامعلی [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمی، غلامعلی [1] دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمی، محمد حسین [1] دانشجوی دکتری رشته بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • قاسمی، محمد مهدی [1] استاد و متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قاسمی، محمد مهدی [1] استاد گروه گوش و حلق و بینی، بیمارستان قائم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قاسمی، مسلم [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی،کارشناس توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان برخوار، اصفهان، ایران
 • قاسمی برومند، محمد [1] استادیار گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قاسم پور، زهرا [1] کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • قاسم پور، مرتضی [1] کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • قاسمی راوری، زهرا [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • قاسم زاده، رویا [1] مربی گروه مدیریت توانبخشی، مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، ایران
 • قاسم زاده، طیبه [1] اپتومتریست
 • قاضی سعیدی، مرجان [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • قائمی، حمیده [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قائمی، حمیده [1] دانشجوی دوره دکترای گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • قائمی، حمیده [1] دانشجوی دوره دکترای گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • قائمی، حمیده [1] دانشجوی دوره دکترای گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • قائمی، حمیده [1] دانشجوی دوره دکترای گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران|عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قائمی، حمیده [1] عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • قائمی، حمیده [1] عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قبدیان، طاهره [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • قتبری گله داری، مهرنوش [1] کارشناس بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • قربانی، علی [1] عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • قربانی، علی [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • قربانی، علی [1] مربی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • قربانی، محسن [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قربانی، مهرانگیز [1] دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران|باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • قربانی، مهرانگیز [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، بروجرد، ایران
 • قربانی، هومن [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری، تهران، ایران
 • قزوینی، کیارش [1] متخصص میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی بیمارستان قائم مشهد
 • قیطاسی، مهدی [1] استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قلندر آبادی، لیلا [1] کارشناس بیمه سلامت، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • قمرانی، امیر [1] استادیار گروه روان‌ شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قنبری، سحر [1] کارشناس‌ارشد کاردرمانی، مربی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم‌توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • قنبری، علی [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • قنواتی، تبسم [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • قنواتی، تبسم [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • قهاری، ستاره [1] استادیار گروه آموزشی توانبخشی، دانشگاه کویینز، کینگستون، کانادا
 • قیومی انارکی، زهرا [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • قیومی انارکی، زهرا [1] استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ک

 • کارگر فرد، مهدی [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کاشی، امید [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، احمد [1] متخصص خون شناسی و بانک خون، استاد گروه هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کاظمی، آذر [1] دانشجوی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کامرانی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • کیان پور، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کاویانی بروجنی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد ارتز و پروتز، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشگاه ‌علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کتابی، دامون [1] مربی گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیخا، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، فرشید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمی، محمد [1] دانشیار گروه ارتوپدی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمدتقی [1] دانشیار ارتز و پروتز، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمدتقی [1] دانشیار گروه ارتوپدی فنی، مرکز مطالعات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] استادیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] دانشیار گروه ارتوپد فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] دکتری ارتز و پروتز، استادیار گروه ارتز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی‌، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمد تقی [1] دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، مهدیه [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • کریمی، نورالدین [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • کریمیان، فرید [1] استاد گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کرم ویسی، هاشم [1] کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران
 • کشاورز، روشنک [1] دکتری حرفه ای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • کشاورز، روشنک [1] دکتری حرفه ای فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • کشاورزی، سارا [1] کارشناس ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران، ایران
 • کشتگر، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیمیافر، خلیل [1] استادیار، دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیمیافر، خلیل [1] استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • کیمیافر، خلیل [1] استادیار، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیمیافر، خلیل [1] دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیمیافر، خلیل [1] دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیمیافر، خلیل [1] مربی، دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • کمالی، عاطفه [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کمالی، محمد [2] دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کمالی، محمد [1] دانشیار گروه علوم پایه توانبخشی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کمالی، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کمالی، محمد [1] دانشیار، فیزیوتراپیست و متخصص آموزش بهداشت، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کمالی، محمد [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کمالی، مصطفی [1] مربی عضو هیات علمی گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کنگری، هاله [1] استادیار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
 • کنگری، هاله [1] استادیار گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • کوچکی، بهروز [1] چشم پزشک، فوق تخصص گلوکوم، مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور
 • کوشکی جهرمی، مریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کوهستانی، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کوهستانی، سحر [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • کوهستانی اردومحله، محمد مهدی [1] کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

گ

 • گیلاسی، حمید رضا [1] استادیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • گیلاسی، حمید رضا [1] دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • گلستانی، یاسر [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • گوهری، نسرین [1] کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

ل

 • لشکردوست، حسین [1] مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 • لطفی، حمید رضا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لطیفی، سید محمود [1] مربی گروه اپیدمیولوژی وآمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • لکزیان، شیما [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

م

 • مالکی شاه محمود، تکتم [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مبارکی، حسین [1] دانشیار، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • متصدی زرندی، مسعود [1] استاد گروه گوش و گلو و بینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امیراعلم، تهران، ایران
 • محجوب، منیره [1] عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • محجوب، منیره [1] مربی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کارشناس ارشد بینایی سنجی
 • محجوب، منیره [1] دانشجوی دکترای اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محرابی، یدالله [1] استاد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محرز، مینو [1] استاد، مرکز تحقیقات ایدز ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محرز، مینو [1] استاد مرکز تحقیقات ایدز ایران، پژوهشکده ی کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمدی، الهام [1] کارشناس ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • محمدی، ریحانه [1] استادیار، دکترای گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • محمدی، زهره [1] کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محمدی، سید فرزاد [1] دانشیار، چشم پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمدی، محمدرضا [1] استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • محمدی، محمد رضا [1] استادیار عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • محمدی، مهدی [1] دانشجوی‌کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • محمداسماعیل زاده، سحر [1] کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • محمدیان، فاطمه [1] مربی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرندیه، اراک، ایران
 • محمدیان، محترم [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محمدیان، محمدامین [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محمدیان، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد- اپتومتریست- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • محمدی پارسا، نرگس [1] پزشک عمومی، مرکز بهداشت شهرستان همدان، همدان، ایران
 • محمد تقی، محیا [1] کارشناس ارشد گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • محمدخانی، قاسم [1] استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمدزاده، علی [1] مربی، آسیب‌شناس گفتار و زبان و عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم‌ توانبخشی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محمدزاده، علی [1] مربی، آسیب‌شناس گفتار و زبان و عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم‌توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محمدزاده، نیلوفر [2] استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمد قاسمی، مصطفی [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • محمودی، محمد [1] کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • محمودیان، ساناز سادات [1] کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محمودیان، ساناز سادات [1] مدرس، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • محمودی کوهی، احمد [1] دانشجوی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
 • مخولی خزاعی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • مدرسی، یحیی [1] استاد، گروه زبانشناسی، پژوهشکده علوم انسانی، تهران، ایران
 • مدرسی، یحیی [1] استاد گروه زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 • مدملی، یعقوب [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایرانن
 • میر، سید محسن [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • میری، زهرا [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • میراحدی، سیده سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • میراحدی، سیده سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • مرادی، عباس [1] کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، مربی گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی استان همدان، همدان، ایران
 • مرادی، غلامرضا [1] استادیار، دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مرادی، محمدزاهد [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
 • مرادی، نگین [1] دکترای گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • میرحسینی، حمیده [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرحسینی، مصیب [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مردانی، نجمه [1] کارشناس آموزش گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • میرزاجانی، علی [1] دانشیار - اپتومتریست دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • میرزاجانی، علی [1] دانشیار، اپتومتریست، گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • میرزاجانی، علی [2] دانشیار گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • میرزاجانی، علی [1] دانشیار گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • میرزاجانی، علی [1] دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران، ایران
 • میرزاجانی، علی [6] دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • میرزاجانی، علی [1] دانشیار گروه اپتومتری و مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • میرزاجانی، علی [1] دانشیار گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • میرزاحسینی، شهرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • میرزاخانی، فرزاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، تهران، ایران
 • میرزایی صبا، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • میرفندرسکی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مسیح پور، ناهید [1] کارشناس بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مشعوف جعفرآباد، عصمت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مصطفی پور، سعدی [1] کارشناسی ارشد گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مطهری نژاد، فاطمه [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران
 • مطهری نیک، سیده مریم [1] پزشک عمومی، مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مظفری پور، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • معراجی، مرضیه [1] استادیار، دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معراجی، مرضیه [1] استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معراجی، مرضیه [1] استادیار گروه مدارک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معراجی، مرضیه [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • معراجی، مرضیه [1] دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معروضی، پرویز [1] دکترای تخصصی آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران|دکترای تخصصی آمار زیستی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معصومی، الهام [1] کارشناس ارشد گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • معصومی، الهام [1] کارشناس ارشد گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • معظمی، مهتاب [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معظمی، مهتاب [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی و ریاست دانشکده الزهرا مشهد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معمار، رغد [1] استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • معین، نرگس [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • معنوی فر، لیدا [1] عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون
 • معنوی فر، لیدا [1] مربی، هیات علمی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مقدس، الهام [1] گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ملاآقاجانی، سمیه [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • ملک پور، مختار [1] استاد گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • منصوری، بنفشه [1] دانشجوی دکتری، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • منصوری، محمدرضا [1] استاد، چشم پزشک، مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی فارابی، تهران، ایران
 • منصور سوهانی، سهیل [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • منیعی، محمد [1] کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
 • منوچهری منزه، فرشته [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مینونژاد، هومن [1] دانشیار گروه طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهجور، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • مهدوی زاده، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • مهدوی نژاد، رضا [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهدوی نژاد، رضا [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهری، آذر [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • مهری، آذر [1] عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مهریار، امیر هوشنگ [1] استاد موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران
 • مهرآیین، اسماعیل [1] استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی خلخال، خلخال، ایران
 • مهرآیین، اسماعیل [1] استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی خلخال، خلخال، ایران
 • مهرآیین، اسماعیل [1] استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • مهرآیین، اسماعیل [2] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • مهرآیین، اسماعیل [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران|مربی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • مهرانیان، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • مهرآور، محمد [1] کارشناس ارشد، مربی مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی – اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • مهربان، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • موثقی، فرزانه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، فارس، ایران
 • موسوی، زهره [1] کارشناس ارشد، آسیب‌شناس گفتار و زبان، دانشکده علوم‌توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • موسوی، عبدالله [1] دانشیار گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مؤمنی مقدم، حامد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران - مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مومنی مقدم، حامد [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مومن نژاد، مهدی [1] دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ن

 • نادی، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز، مرکزتحقیقات ماسکولواسکلتال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • نادری، مجید [1] استادیار، فوق تخصص خون وآنکولوژی اطفال، بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • نارویی نوری، فروزان [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ناروئی نوری، فروزان [1] دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ناروئی نوری، فروزان [3] مربی گروه اپتومتری، کارشناس ارشد اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • ناصری، پریسا [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ناصری، شاهرخ [1] استادیار، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • نبوی، سید مسعود [1] دکترای تخصصی، گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران
 • نبوتی، پیام [1] مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نجات زادگان عیدگاهی، زهره [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • نجات شکوهی، امیره [1] گروه بیوشیمی وتغذیه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • نجفی، سمیه [1] کارشناس ارشد زیست شناسی گرایش میکروب شناسی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • نخجوان پور، ندا [1] مربی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • نخستین انصاری، نورالدین [1] دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 • نخودچی، نادر [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • نزاکت‌الحسینی، مریم [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نسلی اصفهانی، انسیه [1] استادیار مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • نصیری، مهدی [1] دانشجوی دکترای هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران
 • نصیری، نادر [1] دانشیار، چشم پزشک، گروه چشم پزشکی بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • نظری، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نعمتی، جواد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نعمتی، جواد [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نقدی، تقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده علوم تونبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نیک خو، فاطمه [1] دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نیکروش، مریم [1] دانشجوی دکترای گفتار درمانی، دپارتمان گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • نیکروش، مریم [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نگهبان سیوکی، حسین [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • نوح جاه، صدیقه [1] دانشجوی دکترای پژوهشی، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • نورالدینی، سیده زینب [1] کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نوری زاده دهکردی، شهره [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نوروزی، کاظم [1] دانشجوی دکترای آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوروزی، کاظم [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوروزی، کاظم [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوروزی راد، رضا [1] مربی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
 • نیوشا، بهشته [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران
 • نوشیروان راحت آباد، فریدون [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی پزشکی، تهران، ایران

و

 • وارسته، نعیمه [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • واسعی، مصطفی [1] دانشجوی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ورمقانی، بیژن [1] کارشناس‌ارشد هماتولوژی، گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] دانشیار گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفائیان، اسماء [1] دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وکیلی زاد، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ولی زاده، اکرم [1] کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

ه

 • هادوی، شهرام [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • هادوی آبدبوچالی، شهرام [1] کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • هاشمی، حسن [1] استاد چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • هاشمی، حسن [1] استاد، چشم پزشک، مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • هاشمی، سید اسحاق [1] استادیار دانشکده پزشکی، عضومرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • هاشمی، سید حسن [1] استاد چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران
 • هاشمی، سید حسن [1] دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، تهران، ایران
 • هاشمیان، حسام [1] استادیار، چشم پزشک، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • هاشمی جواهری، سید علی اکبر [1] دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • هاشمی جواهری، سید علی اکبر [1] دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • هاشمی جواهری، سید علی اکبر [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • هاشمی جواهری، علی اکبر [1] دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • هاشمی نژاد، منیره [1] کارشناس اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • هرویان، جواد [1] استاد اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • هرویان، جواد [2] استاد اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • هرویان، جواد [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هرویان، جواد [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران |استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هرویان شاندیز، جواد [1] عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هرویان شاندیز، جواد [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هرویان شاندیز، جواد [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران|استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هرویان شاندیز، جواد [2] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • همتی، احسان [1] دانشجوی دوره کارشناسی گفتار درمانی،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هنرمند، محبوبه [1] کارشناس پرستاری، کنترل عفونت بیمارستان قائم مشهد
 • هوشمند، الهه [1] استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • هوشمند، الهه [2] استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ی

 • یارمحمدیان، احمد [1] استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • یاقوتی، ابراهیم [1] استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران،
 • یاوری، عبدالرضا [1] کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • یزدانی، شیرین [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • یزدانی، شهرام [1] دانشیار ارتوپدی، دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • یزدانی، نگاره [1] دانشجوی دکترای اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • یزدانی، نگاره [1] کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یزدانی، نگاره [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران|دانشجوی دکترای اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یزدان پناه، ملک تاج [1] کارشناس پرستاری، کنترل عفونت بیمارستان قائم مشهد
 • یساقی، ساره [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، بیمارستان و زایشگاه فلسفی، گرگان، ایران
 • یکتا، عباسعلی [1] استاد اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • یکتا، عباسعلی [1] استاد اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • یکتا، عباسعلی [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یکتا، عباسعلی [3] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یکتا، عباسعلی [1] استاد گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • یکتا، عباسعلی [1] عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یکتا، عباسعلی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران|استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یکتا، عباسعلی [1] استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار گروه توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • یلمه ها، مازیار [1] مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران|دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • یوسفی، مهدی [1] استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • یوسف نیا درزی، فریده [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ٍ

 • ٍابراهیم، خسرو [1] استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران