دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1396 
4. بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروه‌بندیهای مختلف قوز قرنیه

صفحه 38-47

فرشته اصلانی؛ مسعود خرمی نژاد؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدی خداپرست؛ فرشاد عسگری زاده؛ مهدی طباطبایی


6. تجربه و علل پزشکی تدافعی از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 60-68

علی اصغر رضایی؛ علی وفایی نجار؛ الهه هوشمند؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سحر کوهستانی


8. طراحی آزمون حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن

صفحه 79-85

پریا پرهیزکار شهری؛ مرتضی فرازی؛ اکبر بیگلریان؛ فاطمه رفیعی؛ نگار سلیمانی