نویسنده = �������� ������������ ������������
سازماندهی حسی تعادل پوسچرال در کودک مبتلا به سندرم ژوبرت: یک گزارش موردی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 109-121

10.22038/jpsr.2020.43665.2022

دانیال محصل آزادی؛ الهه حجتی عابد؛ سمانه کرمعلی اسماعیلی