اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از دستورالعمل های کمیته اخلاق (COPE) پیروی نموده که شامل کلیه دست اندرکاران انتشار مجله (سردبیر، داوران و نویسندگان محترم ) می گردد.

رعایت موازین اخلاق پزشکی: پوشیده ماندن هویت بیمار، اطلاعات بهداشتی و درمانی و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته ازبیانیه ی هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.