راهنمای نویسندگان

تعهدنامه اخلاقی   

راهنمای نگارش وشرایط پذیرش مقاله در مجله ی

"علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد"

 

اصول اخلاقی مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از دستورالعمل های کمیته اخلاق(COPE) برای سردبیران و کلیه دست اندرکاران انتشار مجلات پیروی می کند که شامل سردبیر، داوران و نویسندگان می باشد.

مجله ی ((علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد)) نشریه ی تخصصی دانشکده ی علوم پیراپزشکی مشهد است که هدف از انتشار آن ارائه ی نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاورد های علمی در زمینه های موضوعی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، فن آوری اطلاعات سلامت، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، علوم توانبخشی و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه ی آموخته ها، تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در این زمینه ها می باشد .

1- دفتر مجله در ویراستاری، درج ویا عدم درج مقالات آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.

2- رعایت موازین اخلاق پزشکی، پوشیده ماندن هویت بیمار، اطلاعات بهداشتی و درمانی وحفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته ازبیانیه ی هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.

3 - مقالاتی قابل پذیرش برای چاپ در مجله ی مذکور می باشد که شامل مقالات تحقیقی، مروری و نامه به سردبیر است.

4- نویسنده موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید، درغیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد.

5- مقالات باید در نرم افزار word و روی کاغذA4  با سایز 12 و فونت بی نازنین بدون هیچ گونه صفحه آرایی (حداکثر تعداد صفحات برای مقالات پژوهشی 5 صفحه و برای مقالات مروری 10 صفحه می باشد و با درج شماره خط) تایپ شده باشد و از طریق اینترنت به آدرس  وب سایت Web Site: jpsr.mums.ac.ir ارسال گردد.

6- مقالات ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسنده مجدداً توسط هیأت تحریریه تایید می گردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می شود.

7- مقاله های ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه ی دیگری چاپ شده و یا در زیر چاپ باشد تنها در صورتی که چکیده آن قبلاً در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه شده باشد باید مراتب با ذکر تاریخ و مشخصات کامل کنفرانس اعلام گردد. اگر در حین بررسی و داوری، (پس از 2 ماه از تاریخ ارسال) مقاله برای چاپ در مجله ی دیگری پذیرفته شود نویسنده مکلف است این موارد را در اسرع وقت به این مجله انعکاس دهد.

8- مسوولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده ی تمامی نویسندگان می باشد و باید آماده ی پاسخگویی به مکاتبات باشند.

نامه ی ارسال مقاله باید حاوی امضای همه ی نویسندگان باشد. در هر صورت نویسنده مسوول آماده پاسخگویی موارد پیش آمده در مورد حق مولفان دیگر خواهد بود. مسوولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده ی نویسنده ی مسئول می باشد.

با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد. لازم به ذکر است که "اولویت چاپ" با مقالات گروهی است.

9- اولویت پذیرش با مقاله های تحقیقی جدید است.

10- مقاله تحقیقی (Original article) شامل:

-صفحه عنوان، چکیده ی فارسی، چکیده ی انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری ،تشکر و قدردانی و منابع است.

- اسامی دانشمندان در داخل متن به انگلیسی به انگلیسی و فارسی به  فارسی نوشته شود.

صفحه عنوان : عنوان مقاله، نام ونام خانوادگی مولفان، آدرس الکترونیکی، شماره ی تلفن ثابت یا همراه، سمت علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد ) و اجرائی فردی که مقصد مکاتبات مجله و دیگران (خوانندگان مجله )خواهد بود (نویسنده مسوول)، مرکز یا سازمان تأمین کننده ی بودجه ی طرح پژوهشی که این مقاله نتیجه ی آن است (لازم به ذکر است اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته ،حتماً قید گردد)، عنوان مکرر؛ عنوان کوتاهی برای استفاده در سر صفحه های مقاله چاپ شده، حد اکثر 20 حرف داشته باشد.

-چکیده ی فارسی مقاله; شامل هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی است (بین 3 الی 8 واژه که از اصطلاحنامه ی پزشکی فارسی گرفته شده باشد) و تعداد کلمات چکیده باید 150تا 350 کلمه فارسی باشد.

-تذکر 1:  تعداد کلمات چکیده 150 تا 350 کلمه ی انگلیسی و واژه های کلیدی بین 3 الی 8 واژه باشد.

- تذکر2: برای انتخاب واژه های کلیدی از اصطلاحنامه ی فارسی(MeSH)، اصطلاحنامه و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی استفاده گردد.

- چکیده انگلیسی مقاله شامل؛

Title, Purpose, Methods, Results, Conclusion and key words.

درقسمت چکیده انگلیسی مشخصات تمامی نویسندگان به لاتین ذکر گردد.

عنوان کوتاهی برای استفاده در سر صفحه های مقاله چاپ شده، حد اکثر 20 حرف داشته باشد.

-منابع:

- منابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و مطابق با دستور العمل Vancouver تنظیم گردد:

- باید جدید و به انگلیسی و کل منابع حداقل از 10 مورد کمتر نباشد. درمورد نشریات فارسی نوشتن تمام منابع به "زبان انگلیسی" ضروری است و اکیداً توصیه می شود نویسنده محترم نسبت به این امر شخصاً اقدام نماید. در مورد منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده می شود باید عنوان مقاله (در صورت انتشار آن منبع به صورت فارسی و انگلیسی عنوان انگلیسی و درصورتیکه عنوان انگلیسی وجود نداشته باشد، عنوان فارسی آن به صورت انگلیسی، آوانویسی گردد) در کروشه نوشته شود .در انتهای جمله کلمه [Persian] افزوده شود که مشخص شود اصل مقاله به زبان فارسی است (در صورتی عنوان مجله فارسی مخفف دارد باید مخفف آن آورده شود)(به مثالهای زیر توجه فرمایید).

- Ajami S, Kalbasi F, Kabiri M. Application of Medical Records in Research from the viewpoint of Isfahan, Iran educational hospitals' researchers. Health information management 2007; 4(1): 71-79. [Persian]

- پیری زکیه، آصف زاده سعید. چگونه می توان مدیریت دانش را بکار گرفت؟ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1385;10 (1): 132-124.

 - Piri Z, Asefzade S. Chegone mitavan modiriate danesh ra bekar gereft?. Journal of Gazvin University of Medical Sciences in Iran 2006; 10(1): 124-132. [Persian]

استناد به کتاب (تا چهار نویسنده):

نام خانوادگی نویسنده ی اول "یک فاصله"حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده دوم "یک فاصله"حرف اول نام کوچک نویسنده دوم، تا نویسنده چهارم. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. صفحات

مورد استفاده. (نویسنده اول تا چهارم با علامت "،" از یکدیگر جدا می شوند. در کتاب های فارسی نام کوچک نویسنده به طور کامل نوشته شود.)

Example: Marrel R, McLellan J. Information Management in Health care USA: Delmar; 1998:20-31.

استناد به کتاب (با بیش از چهار نویسنده):

بعد از نویسنده ی چهار واژه "et al" اضافه می شود.

ویرایشگر (Editor) به عنوان نویسنده:

پس از نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک علامت "," و سپس کلمه ی "Editor" می آید بقیه ی اطلاعات کتاب شناسی به صورت پیش گفته تنظیم می گردد.

مجلات (تا چهار نویسنده):

نام خانوادگی نویسنده ی اول "یک فاصله"حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده دوم "یک فاصله"حرف اول نام کوچک نویسنده دوم، تا نویسنده چهارم. عنوان مقاله. عنوان مجله سال انتشار مجله; دوره (شماره): شماره ی صفحات.

Example: Leviss J, Kremsdorf R, Mohaideen M.The CMIO – A New Leader for Health System. JAMIA 2006; 13(5): 573-578.

تذکر1: در مجلات الکترونیکی آدرس الکترونیکی نیز در انتهای آن آورده می شود .

ق تذکر2: عنوان مجلات انگلیسی باید مطابق سبک به کار برده شده در مدلاین، مخفف باشد. ولی در صورتی که عنوان مجله ای مخفف ندارد می توان عنوان کا مل آن را آورد فهرست عناوین مخفف را نیز میتوانید در سایت www.nlm.nih.gov پیدا کنید.

مجلات (با بیش از چهار نویسنده):

بعد از نام نویسنده ی چهارم واژه ی واژه "et al" اضافه می شود.

سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر :

چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله نام سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد نام آن سازمان برده می شود. بقیه ی اطلاعات کتابشناسی به صورت گفته شده تنظیم می گردد.

پروژه ،پایان نامه و رساله دکتری:

نام خانوادگی مجری، نام مجری. عنوان پایان نامه [پایان نامه]. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه;سال.

- Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease [Thesis]. Pittsburgh (PA): Univ. of Pittsburgh; 1988.

پست الکترونیکی (نامه های الکترونیک شخصی):

نام خانوادگی فرستنده نامه، حرف اول نام نویسنده. سال، ماه، روز، موضوع پیغام، نام شخص دریافت کننده،

 E-mail، آدرس پست الکترونیکی فرستنده ی نامه.

استناد به مقاله ی ارائه شده در سمینار:

نام خانوادگی ارائه کننده ی مقاله، نام. عنوان مقاله (تاریخ برگزاری سمینار)، نام برگزارکننده سمینار ، سال برگزاری سمینار.

-ضمائم :

-شامل تصاویر، جداول و ابزارجمع آوری داده ها (مانند : پرسشنامه ،چک لیست) است. هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود. زمینه ی جدول سفید و عنوان آن دربالای جدول نوشته شده باشد. در ارتباط با نمودارها زمینه ی سفید ، عنوان و توضیحات در زیر آن به فارسی نوشته شده باشد.

11-مقاله ی مروری (Review Article):

- مقاله ی مروری شامل؛ صفحه عنوان، چکیده ی فارسی، کلمات کلیدی، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع و چکیده انگلیسی می باشد (حداکثر 10 صفحه).

- مقاله مروری باید جامع بوده و در تنظیم آن حداقل از 15 منبع معتبر و جدید استفاده شود که حداقل 3 عدد ازآنها مربوط به نویسنده ی مقاله باشد (نویسنده در زمینه ی تحت بررسی صاحب نظرباشد).

12- مقالات گزارش موردی(Case Report):

- که باید شامل قسمت های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، گزارش مورد، بحث و منابع باشند.

13-اسامی افراد خارجی در متن به زبان اصلی آورده شود.

14-در مقالاتی که از اختصارات انگلیسی استفاده می شود باید در اولین بار کامل آن اختصار نیز ذکر شود و از آن به بعد اختصار بدون ذکرکامل آن آورده شود.

15- روش بررسی مقاله ها در این مجله به این ترتیب است که مشخصات و هویت داوران و نویسنده مقاله کاملا ناشناخته است و بررسی کنندگان و نویسنده از نام یکدیگر مطلع نیستند.