فرایند پذیرش مقالات

 

 

فرایند پذیرش مقالات

 

 با توجه به اینکه فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد در  هر فصل منتشر می شود  آخرین تاریخ ارسال مقالات برای بررسی و ارزیابی پایان اولین ماه فصل قبل می باشد خواهشمند است مقالات ارسالی تا قبل از تاریخ های فوق برای چاپ در فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی از طریق سایت ارسال شود بدیهی است چنانجه پس از تاریخ فوق مقاله ای بر روی سایت قرار گیرد مسئولیتی جهت چاپ مقاله در نوبت فصل متوجه مجله نخواهد بود.

فر