نویسنده = ���������� �������������� ��������
تحلیل چندسطحی سرطان ‌های شایع در زنان استان خراسان رضوی طی سال های 1391- 1394

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 30-38

10.22038/jpsr.2020.46669.2077

پرویز معروضی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ محمد غلامی فشارکی