نویسنده = ������������ ��������
بررسی ‏ تاثیر تعامل مناسب معلم بر دانش‌آموز دارای لکنت: یک مطالعه تک عضوی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 61-71

10.22038/jpsr.2021.47010.2083

حسنیه خمبری؛ مریم علی زاده؛ شهره جلایی؛ اکرم احمدی


بررسی دیرش واکه ای درافراد مبتلا به لکنت وافراد بدون لکنت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-57

10.22038/jpsr.2016.6392

سپیده تیکخواه؛ بیژن شفیعی؛ اکرم احمدی