نویسنده = ������������ ������ �������� ������
ارایه پارامترهای بهینه صندلی ماشین (پراید) جهت کاهش آسیب به مفصل زانوی راننده

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 64-73

10.22038/jpsr.2016.7341

نیما جمشیدی؛ محمدزاهد مرادی؛ سید محمد علی ابطحی؛ محمد کریمی