نویسنده = امیرحسین میرفندرسکی
ارزیابی حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در نزدیک بینی خفیف و متوسط

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 18-23

10.22038/jpsr.2016.7350

امیرحسین میرفندرسکی؛ علی میرزاجانی؛ محمدرضا منصوری؛ مهدی خبازخوب