نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
عفونت های مجاری ادراری بیمارستانی: عوامل ایجاد کننده، فاکتور های مستعد کننده و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان قائم مشهد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 22-25

10.22038/jpsr.2013.504

سمانه ساعدی؛ آرزو چاکرزهی؛ نرجس سلطانی؛ محبوبه هنرمند؛ ملک تاج یزدان پناه؛ کیارش قزوینی؛ هادی صفدری