نویسنده = ���������������� �������� ����������
بررسی ساختار سازه ای واکه های زبان آذری در بزرگسالان آذری زبان 18 تا 24 ساله

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 30-36

10.22038/jpsr.2018.23491.1618

سیده سمانه میراحدی؛ بنفشه منصوری؛ سید ابوالفضل تهی دست؛ کوثر رشتبری؛ الهه پناهقلی؛ عارف تقی پور