کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات سلامت
ترسیم ‏ نقشه علمی تحولات نوین فناوری اطلاعات سلامت بر اساس مقالات ‏WoS‏: 2017-2010‏

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-40

عبداله مهدوی؛ کمال ابراهیمی؛ محمد مهرتک؛ مهرناز مشعوفی