تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت از دیدگاه مدیران اجرای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز بهداشت خلخال، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت خلخال، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف:
شناخت تأثیرات بالقوه ی فن­اوری اطلاعات در ابعاد مختلف سلامت، از دستاوردهای نظام سلامت مبتنی بر فن­آوری اطلاعات در ارتقای سطح سلامت جامعه می­ باشد. پژوهش حاضر نیز با هدف سنجش نگرش مدیران اجرایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص تآثیرات فناوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت انجام شد.
روش بررسی:
این مطالعه ­ی توصیفی-  مقطعی در نیمه اول سال  1395 انجام شد. 43  نفر از مدیران اجرایی شاغل در بخش های مدیریت شبکه، معاونت­ های بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و فناوری اطلاعات شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش تمام سرشماری انتخاب شدند. داده ­های مطالعه با استفاده از پرسش­نامه استاندارد جمع­ آوری گردید. داده ­ها با استفاده از نرم افزار SPSS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها:
حدود 95% از شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین سنی و سابقه کار به ترتیب  41/09 و 14/44 سال بود. میانگین امتیاز تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایند­های مدیریتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهبود نظام اطلاعات و راهکارهای پیشنهادی، به ترتیب برابر 26/70، 17/26، 26/74، 42/65، 33/69 بود. در خصوص نظرات مدیران در ابعاد مورد بررسی تنها در زیر گروه های سابقه کار و بعد بهبود نظام اطلاعات سلامت ارتباط معنی­ داری مشاهده شد.
نتیجه­ گیری:
بر پایه نتایج این مطالعه، نگرش مثبت جامعه ­ی پژوهش نشانگر این است که بستر، زمینه و آگاهی مناسب برای اجرا و توسعه فن­اوری اطلاعات در رسیدن به حداکثر بهره ­وری در سیستم های سلامت وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Amini M, Rabiee A, Azarmehr N, Khorami F. Evaluation of success rate hospital information system project, using gap analysis model in Shahid Mohammadi hospital, Bandar Abbas. HMJ in Iran 2013; 17(5): 431-440. [Persian]
 2. Kamalian A, Salarzehi  H, Oliai  KH. The role of information technology in empowering staff vocational training.  Journal of Shiraz University of Medical Sciences in Iran 2013; 4(2): 39-48. [Persian]
 3. Tabibi S ,farhanghi A , Nasiripoor A , Kazemzadeh R et al. Effect of supervisors and the Working Group on Hospital Information System Acceptance Model. JHA in Iran 2013; 15 (50): 52-64. [Persian]
 4. Ahmadi M, Barabadi M, Shahmoradi L, Hoseini F. Evaluation of Hospital Information Systems from the Users’ Viewpoints in Tehran. JPSR in Iran 2013; 3(2): 78-85.[Persian]
 5. Jabraeily M, Ahmadi M , Pirnejad H , Niazkhani Z et al. Factors affecting hospital information system implementation. Journal of ghazvin University of Medical Sciences in Iran 2012; 17(3): 29-33. [Persian]
 6. Yaghmaei F , Shirazi M . Studying the tendency of hospital information system   to use the system based on innovation diffusion model Razi hospital in ahvaz. jha in Iran 2012; 14 (46) :11-20. [Persian]
 7. Moghaddasi H, Asadi F, Hossaini A, Mohammadpour A. Hospital Information System in Iran: Findings from a Systematic Literature Review. Hakim Research Journal 2013; 16(3): 228- 235. [Persian]
 8. Kahouei M, Babamohamadi H. Factors Affecting Information Technology Acceptance in Clinical Settings from Nurses' Perspective. Pyavrd health in Iran 2012; 7(4): 262-272. [Persian]
 9. Ghazi Saeedi. M, Safdari R  Sharifian R. Mohammadzadeh N. Evaluation Of Hospital Information Systems  (HIS) In General Hospitals Of Tehran  University Of Medical Sciences  (Perspective Of Physician And Nurses). Pyavrd health in Iran 2012; 7(5):447-456. [Persian]
 10. Safdary R, Dargahi H, Mahmoodi M, Torabi M, et al. members of medical record departments in Iran about the impact of Information Technology on health system 2004. Iran South Med J 2006; 9 (1): 93-101. [Persian]
 11. Moghaddasi H, Asadi F, Hossaini A, Mohammadpour A. Hospital Information System in Iran: Findings from a Systematic Literature Review. Hakim Research Journal 2013; 16(3): 228- 235. [Persian]
 12. Jabraeily  M, Ahmadi M ,  Pirnejad H , Niazkhani Z et al. Factors affecting hospital information system implementation. JQUMS 2013; 17(3): 28-33. [Persian]
 13. Rezaeian. A, Taghizadeh. A. The effect of information technology systems to provide satisfactory service in the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi.   aqr-libjournal 2008; 10(4),: 273-292. [Persian]
 14. Khodabakhsh F, Mehraeen E, Bagheri S, Sahebi H. The Effects of Information Technology on the Improvement of Health Systems in the Viewpoint of the Doctors and nurses of amiralmomenin hospital zabul. jha in Iran 2016; 3(1): 20-28. [Persian]
 15. Shokrizadeh Arani L, Karami M. The Effects of Information Technology on the Improvement of Health Systems in the Viewpoint of the Staff of Beheshti Hospital in Kashan. Jims in Iran 2012; 8(6):835- 841. [Persian]
 16. Safdari M, Darghahi H, Eshraghian M, Barzehkar H. Study of human factors in the effective use of information technology by middle managers Tehran University of Medical Sciences. Pyavrd health in Iran 2012; 5(1): 24-31. [Persian]
 17. Kaye R , Kokia E, Shalev V, Idar V, et al. Barriers and success factors in health information technology. A practitioner's perspective  Journal of Management & Marketing in Healthcare 2010; 3 (2): 163-175.  
 18. Schoen C, Osborn R, Squires D, Doty M , et al  , A Survey Of Primary Care Doctors In Ten Countries Shows Progress In Use Of Health Information Technology, Less In Other Areas Health.  Affairs 2012; 31(12): 2805-2816.
 19. Rollman B, Hanusa B, Lowe H, Gilbert T, et al. randomized trial using computerized decision support to improve treatment of major depression in primary care. J Gen Intern Med 2002; 17(7): 493-503.