بررسی درمان‌ های ارتوزی در سندروم درد کشککی-رانی: مرور نظام مند مقالات با فراتحلیل داده ‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مربی گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3 دکترای تخصصی ارتوز و پروتز، استادیار گروه ارتوپدی فنی، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

هدف:
سندروم درد کشککی-رانی یکی از اختلالات شایع اسکلتی-عضلانی زانو است. روش های درمانی زیادی از جمله جراحی، فیزیوتراپی و استفاده از ارتوز برای این عارضه پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر درمان های رایج ارتوزی در افراد مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی می ­باشد.
روش بررسی:
با انجام جستجوی نظام­ مند در پایگاه ­های اطلاعاتی الکترونیک، مقالات مرتبط از سال 2004 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت. کلید واژه­ های جستجو شامل Patellofemoral Pain Syndrome، Orthoses و مترادفات آنها بودند. پس از بررسی عناوین و خلاصه یافته ­ها 67 مقاله مرتبط یافت شد. سپس با مطالعه متن کامل مقالات، 31مقاله انتخاب و توسط چک لیست کیفیت ­سنجی شد. 6 مقاله که دارای نمره کیفی سطح متوسط و خوب بودند جهت فراتحلیل انتخاب شد. با بررسی داده ‌های مشترک، امکان تجمیع داده برای تغییر فوری و 3تا6 هفته‌ای سطح درد (3مقاله) و تاثیر بر عملکرد زندگی روزمره (2مقاله) فراهم شد که فراتحلیل با استفاده از نرم­افزار RevMan انجام شد.
یافته‌ها:
از مجموع 31 مقاله منتخب، 17مقاله به بررسی ارتوزهای ناحیه پا پرداخته بود و 14مقاله به ارتوزهای ناحیه زانو اشاره داشت. اکثر مداخلات در ناحیه پا شامل استفاده از کفی­ های گوه­ای بود در حالی که مداخلات ارتوزی زانو شامل زانوبندها و یا باند زیرکشککی می­ شد. پنج مقاله نیز اثرات درمان­ های ارتوزی را به همراه تمرین ­درمانی بررسی کرده بود. علیرغم پایین ­بودن سطح کیفی اغلب مقالات منتشر شده، نتایج فراتحلیل داده ‌ها در معدود مطالعات منتخب نشان­ داد که بستن زانوبند تاثیر فوری بر کاهش درد مبتلایان داشته ­است. همچنین میزان درد گزارش­شده در پیگیری­ های 3تا6 هفته‌ای کاهش بیشتری نشان می­ دهد. زانوبند در بهبود عملکرد استفاده‌کنندگان نیز تاثیر مثبت داشت.
­نتیجه‌گیری:
ارتوز باعث کاهش درد و بهبود عملکرد مبتلایان می ­شود. در برخی مطالعات اصلاح الایمنت و ارتقای کیفیت ­زندگی نیز جزء تاثیرات استفاده از ارتوز ذکر شده­ است ولی برای اثبات این ادعا نیاز به انجام مطالعات با کیفیت ­تر و دقیق تر می‌ باشد. همچنین پاسخ سوالاتی نظیر اینکه تاثیر این ارتوزها بیشتر از طریق تقویت حس­عمقی در ناحیه زانو می ­باشد یا اصلاح راستای اندام و یا از طریق اثرگذاری بر عضلات و کاهش خستگی و انرژی­ مصرفی، هنوز مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها


 1. Fairbank J, Pynsent P, van Poortvliet JA, Phillips H. Mechanical factors in the incidence of knee pain in adolescents and young adults. Journal of Bone & Joint Surgery, British Volume 1984; 66(5): 685-93.
 2. Munuera PV, Mazoteras-Pardo R. Benefits of custom-made foot orthoses in treating patellofemoral pain. Prosthetics and orthotics international 2011; 35(4): 342-9.
 3. Boling M, Padua D, Marshall S, Guskiewicz K, et al. Gender differences in the incidence and prevalence of patellofemoral pain syndrome. Scandinavian journal of medicine & science in sports 2010; 20(5): 25-30.
 4. Witvrouw E, Lysens R, Bellemans J, Cambier D, et al. Intrinsic risk factors for the development of anterior knee pain in an athletic population a two-year prospective study. The American journal of sports medicine 2000; 28(4): 480-9.
 5. Shwayhat AF, Linenger JM, Hofherr LK, Slymen et al. Profiles of exercise history and overuse injuries among United States Navy Sea, Air, and Land (SEAL) recruits. The American journal of sports medicine 1994; 22(6): 835-40.
 6. Ghasemi MS, Dehghan N. The comparison of Neoprene palumbo and Genu direxa stable orthosis effects on pain and activity of daily living in patients with patellofemoral syndrome: a randomized blinded clinical trial. Electronic physician 2015; 7(6): 1325.
 7. Barton CJ, Menz HB, Levinger P, Webster KE, et al. Greater peak rearfoot eversion predicts foot orthoses efficacy in individuals with patellofemoral pain syndrome. British journal of sports medicine. 2011; 45(9): 697-701.
 8. Barton C, Menz H, Crossley K. Effects of prefabricated foot orthoses on pain and function in individuals with patellofemoral pain syndrome: a cohort study. Physical therapy in sport 2011; 12(2): 70-5.
 9. Petersen W, Ellermann A, Rembitzki IV, Scheffler S, et al. The Patella Pro study effect of a knee brace on patellofemoral pain syndrome: design of a randomized clinical trial. BMC musculoskeletal disorders 2014; 15(1): 200
 10. Johnston LB, Gross MT. Effects of foot orthoses on quality of life for individuals with patellofemoral pain syndrome. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2004; 34(8): 440-8.
 11. Foroogh B, Noori H. Comparative recruitment interval (RI) on vastus medialis in noroma subjects and patients with patellofemoral pain syndrom in pre and post exercise condition. Razi Journal of  Medical Sciences 2001; 8(25): 312-5.
 12. Froogh B, Soltani Someh A, Karimi H, Goharpay S, et al. Effect of taping of patella on the vmo & vl relexes in patients suffering from petellofemoral pain. Razi Journal of Medical Sciences 2003; 10(34): 257-61.
 13. Petersen W, Ellermann A, Liebau C, Brüggemann et al. Das patellofemorale schmerzsyndrom. Orthopädische Praxis 2010; 46(8): 34-42.
 14. Bek N, Kinikli Gİ, Callaghan MJ, Atay OA. Foot biomechanics and initial effects of infrapatellar strap on gait parameters in patients with unilateral patellofemoral pain syndrome. The Foot 2011; 21(3): 114-8.
 15. Thomas MJ, Wood L, Selfe J, Peat G. Anterior knee pain in younger adults as a precursor to subsequent patellofemoral osteoarthritis: a systematic review. BMC musculoskeletal disorders 2011; 45(9): 697-701.
 16. Utting M, Davies G, Newman J. Is anterior knee pain a predisposing factor to patellofemoral osteoarthritis? The knee 2005; 12(5): 362-5.
 17. van Dijk CN, van der Tempel WM. Patellofemoral pain syndrome. Bmj 2008; 337: a1948.
 18. Crossley K, Bennell K, Green S, Cowan S, et al. Physical therapy for patellofemoral pain A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. The American journal of sports medicine 2002; 30(6): 857-65.
 19. Hertling D and Kessler RM. The Knee. In: Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment, 6th ed Elsevier; St. Louis, MO, 2014.
 20. Dutton RA, Khadavi MJ, Fredericson M. Update on rehabilitation of patellofemoral pain. Current sports medicine reports 2014; 13(3): 172-8.
 21. Twaddle S, Qureshi S. Scottish intercollegiate guidelines network. Evidence-Based Healthcare and Public Health. 2005; 9(6): 405-9.
 22. Rathleff MS, Richter C, Brushøj C, Bencke J, et al. Custom-Made Foot Orthoses Decrease Medial Foot Loading During Drop Jump in Individuals With Patellofemoral Pain. Clinical journal of sport medicine: official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine 2015:26(4): 335-337.
 23. Lack S, Barton C, Woledge R, Laupheimer M, et al. The immediate effects of foot orthoses on hip and knee kinematics and muscle activity during a functional step-up task in individuals with patellofemoral pain. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2014; 29(9): 1056-62.
 24. Barton CJ, Menz HB, Crossley KM. Clinical predictors of foot orthoses efficacy in individuals with patellofemoral pain. Medicine and science in sports and exercise 2011; 43(9): 1603-10.
 25. Boldt AR, Willson JD, Barrios JA, Kernozek TW. Effects of medially wedged foot orthoses on knee and hip joint running mechanics in females with and without patellofemoral pain syndrome. J Appl Biomech 2013; 29(1): 68-77.
 26. Draper CE, Besier TF, Santos JM, Jennings F, et al. Using real‐time MRI to quantify altered joint kinematics in subjects with patellofemoral pain and to evaluate the effects of a patellar brace or sleeve on joint motion. Journal of Orthopaedic Research 2009; 27(5): 571-7.
 27. Khadavi MJ, Chen Y, Fredericson M. A Novel Knee Orthosis in the Treatment of Patellofemoral Pain Syndrome. Open Journal of Therapy and Rehabilitation 2015; 3(02): 56.
 28. Arazpour M, Notarki TT, Salimi A, Bani MA, et al. The effect of patellofemoral bracing on walking in individuals with patellofemoral pain syndrome. Prosthetics and orthotics international 2013; 37(6): 465-70.
 29. Roostayi MM, Bagheri H, Moghaddam ST, Firooznia K, et al. The effects of vacuumic bracing system on the patellofemoral articulation in patients with patellofemoral pain syndrome. Complementary therapies in clinical practice 2009; 15(1): 29-34.
 30. Lewinson RT, Wiley JP, Humble RN, Worobets JT, et al. Altering Knee Abduction Angular Impulse Using Wedged Insoles for Treatment of Patellofemoral Pain in Runners: A Six-Week Randomized Controlled Trial. PloS one 2015; 10(7): e0134461.
 31. Sutlive TG, Mitchell SD, Maxfield SN, McLean CL, et al. Identification of individuals with patell of emoral pain whose symptoms improved after a combined program of foot orthosis use and modified activity: a preliminary investigation. Physical therapy 2004; 84(1): 49-61.
 32. Lack S, Barton C, Woledge R, Laupheimer M, et al. The immediate effects of foot orthoses on hip and knee kinematics and muscle activity during a functional step-up task in individuals with patellofemoral pain. Clinical Biomechanics 2014; 29(9): 1056-62.
 33. Felicio LR, de Lourdes Masullo C, Saad MC, et al. The Effect of a Patellar Bandage on the Postural Control of Individuals with Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of physical therapy science 2014; 26(3): 461-464.
 34. Rodrigues P, Chang R, TenBroek T, Hamill J. Medially posted insoles consistently influence foot pronation in runners with and without anterior knee pain. Gait & posture 2013; 37(4): 526-31.
 35. Salarie Sker F, Anbarian M, Saleh AE, Yazdani AH. The immediate effect of knee brace on the activity of selected lower limb muscles during stance phase of walking in females with patellofemoral pain syndrome. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2013; 20(6): 566-77.
 36. Mills K, Blanch P, Vicenzino B. Comfort and midfoot mobility rather than orthosis hardness or contouring influence their immediate effects on lower limb function in patients with anterior knee pain. Clinical biomechanics 2012; 27(2): 202-8.
 37. McPoil TG, Vicenzino B, Cornwall MW. Effect of foot orthoses contour on pain perception in individuals with patellofemoral pain. Journal of the American Podiatric Medical Association 2011; 101(1): 7-16.
 38. Barton CJ, Menz HB, Crossley KM. The immediate effects of foot orthoses on functional performance in individuals with patellofemoral pain syndrome. British journal of sports medicine 2010: 45(3): 193-7.
 39. Vicenzino B, Collins N, Crossley K, Beller E, et al. Foot orthoses and physiotherapy in the treatment of patellofemoral pain syndrome: a randomised clinical trial. BMC musculoskeletal disorders 2008; 9(1): 337:a1735.
 40. Vicenzino B, Collins N, Cleland J, McPoil T. A clinical prediction rule for identifying patients with patellofemoral pain who are likely to benefit from foot orthoses: a preliminary determination. British journal of sports medicine 2010; 44(12): 862-6.
 41. Collins N, Crossley K, Beller E, Darnell R, et al. Foot orthoses and physiotherapy in the treatment of patellofemoral pain syndrome: randomised clinical trial. Bmj 2008; 337: a1735.
 42. Powers CM, Doubleday KL, Escudero C. Influence of patellofemoral bracing on pain, knee extensor torque, and gait function in females with patellofemoral pain. Physiotherapy theory and practice 2008; 24(3): 143-50.
 43. Lun VM, Wiley JP, Meeuwisse WH, Yanagawa TL. Effectiveness of patellar bracing for treatment of patellofemoral pain syndrome. Clinical Journal of Sport Medicine 2005; 15(4): 235-40.
 44. Powers CM, Ward SR, Chan L-D, Chen Y-J, et al. The effect of bracing on patella alignment and patellofemoral joint contact area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2004; 36(7): 1226-32.
 45. Powers CM, Ward SR, Chen Y-J, Terk MR. Effect of bracing on patellofemoral joint stress while ascending and descending stairs. Clinical Journal of Sport Medicine 2004; 14(4): 206-14.
 46. Powers CM, Ward SR, Chen Y-j, Terk MR. The effect of bracing on patellofemoral joint stress during free and fast walking. The American Journal of Sports Medicine 2004; 32(1): 224-31.
 47. Rathleff MS, Richter C, Brushøj C, Bencke J, et al. Increased medial foot loading during drop jump in subjects with patellofemoral pain. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2014; 22(10): 2301-7.
 48. Tiberio D. The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model. Journal of orthopaedic & Sports physical Therapy 1987; 9(4): 160-5.
 49. Barton CJ, Levinger P, Crossley KM, Webster KE, et al. The relationship between rearfoot, tibial and hip kinematics in individuals with patellofemoral pain syndrome. Clinical biomechanics 2012; 27(7): 702-5.
 50. Nigg BM, Nurse MA, Stefanyshyn DJ. Shoe inserts and orthotics for sport and physical activities. Medicine and science in sports and exercise 1999; 31: S421-S8.