شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدارک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
پزشکی از راه دور استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت ارائه خدمات مراقبت بهداشتی به افرادی است که در فاصله ­ای دور از ارائه ­دهندگان خدمات مراقبت بهداشتی قرار دارند. هدف از اینمطالعه بررسی مطالعات انجام شده پیرامون پزشکی از راه دور در ایران است.
روش بررسی:
مطالعه انجام شده، مروری نظام مند است، که در نتیجه جستجو در پایگاه داده بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ  ایران)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ایران، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (سامانه دانش برکت گستر)  بر روی مطالعات انجام شده به زبان فارسی، دربازه زمانی سال های 80 تا 94 با کلید واژه های شناسایی شده، انجام گردیده است. مقالات از نظر عنوان، چکیده و متن کامل مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از حذف موارد تکراری و نامرتبط، مقالات مرتبط با هدف پژوهش انتخاب گردید.
یافته­ ها:
از مجموع 177 مقاله، 29 مقاله مرتبط با هدف پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی این مطالعات به بررسی امنیت، معماری، امکان­ سنجی پیاده­ سازی و تجربیات ناشی از اجرای آن، آگاهی و نگرش افراد و  کاربرد آن در حوزه بالین  پرداخته شده بود.  نتایج این مطالعات به مواردی از جمله کمبود آگاهی کافی افراد، کمبود امکانات و تجهیزات و تخصیص بودجه کافی،  وجود زیرساخت نرم ­افزاری و سخت افزاری نامناسب، ضعیف بودن روش های حفظ حریم خصوصی به عنوان مشکلات در این زمینه اشاره نمودند و نیاز به تجدید نظر در ساختار و تدوین دستورالعمل های خاص جهت اجرا این فناوری را الزامی دانستند.
نتیجه­ گیری:
فضای امروز در همه دنیا و در همه حوزه­ ها به ویژه حوزه سلامت، فضای تحول از طریق فناوری است. قابلیت های مفید فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود خدمات سلامت به طور گسترده ‌ای در حال شناخته شدن است و با توجه به اینکه ابزارهای توسعه پزشکی از راه دور در کشور موجود است، نیاز به تقویت زیر ساخت ها و اختصاص بودجه کافی و آموزش به افراد از الزامات به نظر می‌ رسد، تا بتوان از این فناوری در جهت ارتقا اهداف درمانی و آموزشی در نظام سلامت استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Salehahmadi Z, Hajialiasghari F. Telemedicine in Iran: chances and challenges. World J Plast Surg 2013; 2(1): 18-25.
 2. Sharifi MH. The use of telemedicine (telemedicine) in disaster. Third International Conference on crisis management in disasters. 2007, Tehran, promote quality companies, http://www.civilica.com/Paper-INDM03 -INDM03 _045.html.[Persian]
 3. Bafghizadeh M, Najjarzadeh Z, Imanzadeh M. The role of GIS in the optimal establishment of Remote medical systems. Journal of hospital 2013; 12(4): 4. [Persian]
 4. Rahimzadeh E, Rahimzadeh S, Amani F. Feasibility study of application and the deployment of telemedicine in Imam Khomein hospital. Student Research Committee. 2 (2). S.s.1-11. ISSN 1735-2584; [Persian]
 5. Hajavi A, Midani Z, Ghazisaeidi M. Legal aspects of telemedicine.scientific journal of Forensic medicine, Aug 15;12(2):113-4 2006. [Persian]
 6. Amirani H. Principles and requirements of telemedicine. Journal of noandish e sabz 2016; 9(34): 5-11. [Persian]
 7. Nematolahi M, Abhari Sh. Assessing the Information and Communication Technology Infrastructures of Shiraz University of Medical Sciences in order to Implement the Telemedicine System in 2013. Journal of hospital 2014; 5(2): 44-51.[Persian]
 8. Horn BP, Barragan GN, Fore C, Bonham CA. A cost comparison of travel models and behavioural telemedicine for rural, Native American populations in New Mexico. J Telemed Telecare 2016; 22(1): 47-55.
 9. Kruse CS, Bouffard S, Dougherty M, Parro JS. Telemedicine use in rural Native American communities in the era of the ACA: A systematic literature review. J Med Syst 2016; 40(6): 1-9.
 10. Yellowlees P. Successfully Developing a Telemedicine system. J Telemed Telecare 2005; 11(7): 331-335.
 11. Gholamhoseini L, Sadeghi M, Mehrabi N. Aspects of telemedicine applications. Journal of Army university, Annals of military and health sciences research 2009; 3(1): 36-43. [Persian]
 12. Mazhari SH, Bahaedini K. Telepsychiatry and its Application in Iran. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2011; 17(4): 336-338.
 13. Kodukula S, Nazvia M. Evaluation of Critical Success Factors for Telemedicine Implementation. Journal of Computer Applications 2011; 12(10): 29-36.
 14. Haghighi M, Alipoor J, Mastaneh Z. feasibility of implementing telemedicine in Hormozgan university of Medical Sciences, Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2011; 15(2): 128-137. [Persian]
 15. Masjedi M, Fadayi L, Hoseini M. Preliminary telemedicine experience in Shahid Beheshti       University of Medical sciences. Journal of Medical Council of Iran 2013; 31(2): 113-118. [Persian]
 16. Hosseinian V, Ayatollahi H, Haghani H, Mehraeen E.Requirements of Information Security in a Telemedicine Network: Review of IT Managers' Opinion. Journal of Medical Sciences and Rehabilitation of Mashhad university of medical sciences 2015; 4(2): 31-40. [Persian]
 17. Dargahi H, Razavi H. The role of organizational culture in the implementation of telemedicine technologies in health care centers of Tehran University of Medical Sciences in the year 1382 -83.  Tehran University Medical Journal 2005; 63(2): 99-107. [Persian]
 18. Mirhoseini M, Zyadloo D, Nasiri N, Saberineia N.  Knowledge and attitudes of healthcare personnel centers in Kerman Medical University of telemedicine in 2012-2013. Journal of hospital 2013; 12(4): 1-19.
 19. Najafi M, Simforoush N, Behlgardi M, Ghazizadeh M, et al. Use of the intranet for Real-Time Point to Point wireless connectivity for real-time display laparoscopic surgery, decision making   and guidance Telementoring in laparoscopic surgery: the first report on Iran. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2007; 14(1):9-15. [Persian]
 20. Toorani S, KHomrneia M, Delgoshaei B. The ability of specialized hospitals of Iran University of      Medical Sciences in the area of remote medical consultation Health Information Management. 2011; 8(6): 785-794. [Persian]
 21. Safdari R, Masoori N, Ghazisaeedi M, Sharifiyan R, et al. Study the use of   telemedicine in the diagnosis and treatment of ear, nose, and throat. Journal of Payavard Salamat 2012; 6(3): 246-254. [Persian]
 22. Mahzooneyeh SH, Khorooshani M. Intelligent diagnostic software system based on the principles of    telemedicine skin cancer. Journal of Hospital 2014; 13(3): 12-20.  [Persian]
 23. Alizadeh A, Mohammadzadeh A, Hosseini H. Examine and compare the viewpoints of medical students and nurses develop telemedicine methods. Journal of preventive care in nursing and midwifery 2013; 3(2): 81-91. [Persian]
 24. Raeeyati M, Rahati S, Bahaedini K, Khalilzadeh M. Noise ECG signal in real time and sent to the center via mobile telemedicine. Journal of Hospital 2013; 12(4): 14-22. [Persian]
 25. Montazari M, Bahadin beygi K, Toofighi SH.  Design a software system telemedicine diagnosis and treatment of skin diseases to reduce provincial trips at the University of Medical Sciences. Journal of Health Information Management 2014; 11(6): 681-688. [Persian]
 26. Mehdizadeh H, Ayatollahi H, Esmaeili N, Kamkar M. Design and construction of a system for remote diagnosis of skin diseases.J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(123): 170-184. [Persian]
 27. Najafi M, Foroozbakhsh H, Gashool M. Satisfaction and reduce the cost of children and adolescents with attention deficit disorder - ADHD: effects of psychiatric remote. Journal of Research in Behavioral Sciences 2014; 12(4): 593-601. [Persian]
 28. Rezaei A, Yaghmaei M. The optimal rate control for controlling congestion and improve reliability in wireless sensor networks with the use of medical care.nt J Eng Res Appl 2014; 7(1): 1-21. [Persian]
 29. Ahmadi M, Bahadini K, Noori T. Psychological warfare point of the mental health system using the remote for war veterans.Iranian journal of war and public health 2013; 6(1):51-59. [Persian]
 30. Esmaeilzadeh H, Doshmangir L, Tafazzoli M. Key factors affecting use of telemedicine technology in Iran: the viewpoints of experts. And cultivate Journal 2013; 22 (3): 51-58. [Persian]
 31. Sanayeie A, Khazaei J, Jafari S, Balooei H. Analysis of Factors Affecting the Adoption of telemedicine using a combination of the Technology Acceptance Model and the Theory of Planned Behavior (Case Study: Isfahan physicians). Journal of Health Information Management 2013; 10(4): 571-580.[Persian]
 32. Alizadeh A, Mohammadi A, Khademloo M, Hoseini H. The viewpoints of medical students in the development of telemedicine methods, Strides in Development of Medical Education2013; 10(2): 129-141.[Persian]
 33. Sherbafchizadeh N, Aazami S, Bastani P. Challenges and opportunities facing the cross-border supply of health services in the health system of the Islamic Republic of Iran: a qualitative approach. Razi Journal of Medical Sciences 2012; 19(100):1-11. [Persian]
 34. Sadooghi F, Sadeghi M, Langarizadeh M, Goozli E, Dora determine the feasibility of pathology in hospitals of Tehran University of Medical Sciences], Magazine: journal of Payavard Health 2014; 8(4): 343-353. [Persian]
 35. Hoseeini A, Moghaddasi H, Asadi F, Karimi M. Feasibility implementation of remote surgery in teaching hospitals affiliated to medical universities in Tehran. Journal of Health Information Management 2012; 9 (1): 64-74.[Persian]
 36. Askari kermani A, Khodayi M, Ansari A, Bahaedin beygi K. Propose a practical and simple way to consult Teleradiology, Journal of Kerman University of Medical Sciences 2012; 20(1): 102-108. [Persian]
 37. Borhani F, Ranjbar H, Abbas zadeh A, Abazari F, et al. Effect of Remote Nursing (mobile software) on glycosylated blood sugar in patients with type 2 diabetes. Journal of the Islamic Republic of Iran's Army 2013; 11(2): 130-137. [Persian]
 38. Zakeri Moghaddam M, Basampoor SH, Rajab A, Fghihzadeh S, et al. The effect of telephone follow up by nurse (telenursing) on adherence to diet in patients with diabetes mellitus type II diabetes. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences and Health Services 2008; 14(2): 63-71. [Persian]
 39. Fakhkharzadeh L, SHahbaziyan H, Salehiniya H, Yaghoobi M, et al. The effect of telenursing on glycosylated hemoglobin and anthropometric indices in patients with type 2 diabetes, modern care Journal, Scientefic quarterly  of birjand  Nursing and Midwifery faculty 2013; 10(2): 101-107.[Persian]
 40. Emani A, Dabiriyan A, Safavi bayat Z, Payandeh A. The effect of nurse notification by phone (telenursing) on family anxiety level of patients in intensive care unit. Iranian Journal of Nursing Research 2014; 9(4): 22-28. [Persian]
 41. Haj esmail gohari S, et al. determine the diagnostic agreement in ECG and Fox version of its in order to submit proposals to GPs Working in deprived areas. zahedan journal of research in medical sciences 2012 .
 42. Fraser HS, Jazayeri D, Bannach L, Szolovits P, et al. TeleMedMail: free software to facilitate telemedicine in developing countries. Studies in health technology and informatics 2001; 84(pt1): 815-9.
 43. Saliba V, Legido-Quigley H, Hallik R, Aaviksoo A, et al. Telemedicine across borders: a systematic review of factors that hinder or support implementation. International journal of medical informatics 2012; 31; 81(12): 793-809.
 44. Tran K, Ayad M, Weinberg J, Cherng A, et al. Mobile teledermatology in the developing world: implications of a feasibility study on 30 Egyptian patients with common skin diseases. J Am Acad Dermatol 2011; 64(2): 302-9.
 45. Klonoff DC, True LC. The missing element of telemedicine for diabetes: decision support software. J Diabetes Sci Technol 2009; 3(5): 996-1001.
 46. Marcolino MS, Maia JX, Alkmim MB, Boersma E, et al. Telemedicine application in the care of diabetes patients: systematic review and meta-analysis. PLoS One 2013; 8(11): e79246.
 47. Su D, Zhou J, Kelley MS, Michaud TL, et al. Does telemedicine improve treatment outcomes for diabetes? A meta-analysis of results from 55 randomized controlled trials. Diabetes Research and Clinical Practice 2016; 116: 136-48.
 48. So CF, Chung JW. Telehealth for diabetes self-management in primary healthcare–a systematic review and meta-analysis. J Telemed Telecare 2017: 1357633X17700552.
 49. Ajami S, Arzani-Birgani A. Fast resuscitation and care of the burn patients by telemedicine: A review. JRMS 2014; 19(6): 562-566.
 50. Sharifi M, Ayat M, Jahanbakhsh M, Tavakoli N, et al. Wan Ismail WK. E-health implementation challenges in Iranian medical centers: a qualitative study in Iran. Telemedicine and e-Health. 2013; 19(2): 122-8.
 51. Kruse CS, Karem P,  Shifflett K, Vegi L, et al. Evaluating barriers to adopting Telemedicine worldwide: A systematic review. J Telemed Telecare 2018; 24(1): 4-12.