تاثیر تمرینات پیلاتس بر قدرت و کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات بازتوانی قلب، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف:
جراحی پیوند عروق کرونر مشکلات فیزیکی و روانی بسیاری با خود به همراه دارد. یکی از اهداف برنامه های توانبخشی قلبی در این بیماران بهبود فاکتورهای جسمانی مرتبط با سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها است، لذا هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر قدرت و کیفیت زندگی زنان بیمار قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر بود.
روش بررسی:
در این مطالعه ۲۲ زن بیمار قلبی که عمل بای پس عروق کرونر بر روی آن ها انجام شده بود به طور در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی و برابر به دو گروه تجربی (سن ۸/۸ ± 60/4 سال، قد ۶ ± 157/5 سانتی متر، وزن ۱۳ ± 77/5 کیلوگرم) و کنترل (سن 8/1 ± 62/8 سال، قد ۳ ± 154/4 سانتیمتر، وزن 9/5 ± 77/4 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت به انجام تمرینات پیلاتس پرداختند، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ورزشی دریافت نکردند. قدرت چنگ زدن دست تمامی بیماران با دینامومتر دستی و کیفیت زندگی آن ها با پرسشنامه MacNew قبل و بعد از اجرای تمرینات پیلاتس اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند (p<0.05).
یافته ها:
قدرت بیماران گروه تجربی بعد از انجام هشت هفته تمرینات پیلاتس به طور معناداری افزایش یافت (p<0.05)، قدرت در پیش آزمون kg 14/9در مقابل kg 20/2 در پس آزمون)، اما در گروه کنترل بین پیش آزمون (kg17/1) و پس آزمون (kg16/8) تغییرات معناداری مشاهده نشد (p<0.05). در مجموع تفاوت معناداری بین قدرت بیماران گروه تجربی و کنترل مشاهده شد (p<0.05). همچنین کیفیت زندگی بیماران گروه تجربی بعد از انجام هشت هفته تمرینات پیلاتس به طور معناداری بهبود یافت (p<0.05، نمره 4/3 در پیش آزمون در مقابل نمره 5/3 در پس آزمون)، اما در گروه کنترل بین پیش آزمون (4/5) و پس آزمون (4/5) تغیرات معناداری مشاهده نشد (p<0.05). بطور کلی تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی بیماران گروه تجربی و کنترل مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری:
از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات پیلاتس باعث بهبود قدرت و ارتقاء کیفیت زندگی زنان بیمار قلبی بعد از عمل بای پس شریان کرونر می شود، بنابراین می تواند به عنوان بخشی از برنامه بازتوانی این دسته از بیماران توصیه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Saatlo B, Khaledi K. The prevalence of coronary artery disease and its risk factors in patients undergoing heart valve surgery in Imam Khomeini Tehran 1378-1383. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2007; 7(3):254-258. [Persian]
 2. Williams JB, DeLong ER, Peterson ED, Dokholyan RS, et al. Secondary Prevention After Coronary Artery Bypass Graft Surgery Findings of a National Randomized Controlled Trial and Sustained Society-Led Incorporation Into Practice. Circulation 2011; 123(1): 39-45.
 3. Kulik A, Ruel M, Jneid H, Ferguson TB,  et al. Secondary Prevention After Coronary Artery Bypass Graft Surgery A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2015; 131(10): 927-964.
 4. Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. Public Health Nutrition 2002; 5(1a): 149-155.
 5. Esteki Ghashghaei F, Sadeghi M, Yazdekhasti S.A review of cardiac rehabilitation benefits on physiological aspects in patients with cardiovascular disease JRRS 2012; 1(1): 706-715.
 6. Ades PA, Savage PD, Tischler MD, Poehlman ET, et al. Determinants of disability in older coronary patients. American Heart Journal 2002; 143(1): 151-156.
 7. Højskov IE, Moons P, Hansen NV, Greve H, et al. Early physical training and psycho-educational intervention for patients undergoing coronary artery bypass grafting. The SheppHeart randomized 2× 2 factorial clinical pilot trial. European Journal of Cardiovascular Nursing 2016; 15(6): 37-425.
 8. Juenger J, Schellberg D, Kraemer S, Haunstetter A, et al. Health related quality of life in patients with congestive heart failure: comparison with other chronic diseases and relation to functional variables. Heart 2002; 87(3): 235-241.
 9. Carvalho VO, Guimarães GV, Carrara D, Bacal F, et all. Validation of the portuguese version of the minnesota living with heart failure questionnaire. Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2009; 93(1): 39-44.
 10. Taghipour H, Naseri M, Safiarian R, Dadjoo Y, et al. Quality of life one year after coronary artery bypass graft surgery IRCMJ 2011; 13 (3): 171-177.
 11. Yohannes AM, Doherty P, Bundy C, Yalfani A. The long‐term benefits of cardiac rehabilitation on depression, anxiety, physical activity and quality of life. Journal of Clinical Nursing 2010; 19(19‐20): 2806-2813.
 12. Yalfani A, Nazem F, Safiarian R, Jargeh M. The Effects of Exercise Cardiac Rehabilitation on Anxiety, Depression and Quality of Life in Coronary Artery Bypass Grafting Patients. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences 2012; 19(1): 39-44.[Persian]
 13. Mearns BM. Risk factors: Hand grip strength predicts cardiovascular risk. Nature Reviews Cardiology 2015; 12(7): 379-394.
 14. Sokran SNBBM, Mohan V, Kamaruddin K, Sulaiman MD, et al. Hand grip strength and myocardial oxygen consumption index among coronary artery bypass grafting patients. Iranian Journal of Medical Sciences 2015; 40(4): 335-340.
 15. Nishitani M, Shimada K, Masaki M, Sunayama S, et al. Effect of cardiac rehabilitation on muscle mass, muscle strength, and exercise tolerance in diabetic patients after coronary artery bypass grafting. Journal of Cardiology 2013; 61(3): 216-221.
 16. Gaeini A, Sattarifard S, CafiZadeh S, Nejatian M. The comparison of eight weeks of combined and aerobic training on functional capacity, body composition and strength in post-coronary artery bypass graft cardiac patients. Cardiovascular Nursing Jornal 2013; 2(1): 34-41.[Persian]
 17. Chen C-H, Chen Y-J, Tu H-P, Huang M-H, et al. Benefits of exercise training and the correlation between aerobic capacity and functional outcomes and quality of life in elderly patients with coronary artery disease. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2014; 30(10): 521-530.
 18. Guiraud T, Labrunée M, Besnier F, Sénard J-M, et al. Whole-body strength training with Huber Motion Lab and traditional strength training in cardiac rehabilitation: A randomized controlled study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 2016; 60(1): 20-26.
 19. Ades PA. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. New England Journal of Medicine 2001; 345(12): 892-902.
 20. Balady GJ, Williams MA, Ades PA, Bittner V, et al. Core components of cardiac rehabilitation/ secondary prevention programs. Circulation 2007; 115(20): 2675-2682.
 21. Piepoli MF, Corrà U, Adamopoulos S, Benzer W, et al. Secondary prevention in the clinical management of patients with cardiovascular diseases. Core components, standards and outcome measures for referral and delivery. European Journal of Preventive Cardiology 2012; 21(6): 664-681.
 22. Amin-Shokravi F, Rajabi R, Ziaee N. Exercise effects on risk of cardiovascular disease among Iranian women. Asian Journal of Sports Medicine. 2011; 2(1): 37-43.
 23. Ghroubi S, Elleuch W, Abid L, Abdenadher M, et all. Effects of a low-intensity dynamic-resistance training protocol using an isokinetic dynamometer on muscular strength and aerobic capacity after coronary artery bypass grafting. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 2013; 56(2): 85-101.
 24. Guimarães GV, Carvalho VO, Bocchi EA, d’Avila VM. Pilates in heart failure patients: a randomized controlled pilot trial. Cardiovascular Therapeutics 2012; 30(6): 351-356.
 25. Bernardo LM. The effectiveness of Pilates training in healthy adults: An appraisal of the research literature. Journal of Bodywork and Movement Therapies  2007;11(2):106-110.
 26. Bullo V, Bergamin M, Gobbo S, Sieverdes J, et al. The effects of Pilates exercise training on physical fitness and wellbeing in the elderly: a systematic review for future exercise prescription. Preventive medicine. 2015; 75: 1-11.
 27. Mazzarino M, Kerr D, Wajswelner H, Morris ME. Pilates Method for Women's Health: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2015; 96(12): 2231-2242.
 28. Bhavanani AB. Effect of yoga training on handgrip, respiratory pressures and pulmonary function. Indian J Physiol Pharmacol 2003; 47(4): 387-392.
 29. Reddy TP. Effect of yoga training on handgrip, respiratory pressures and pulmonary function. British Journal of Sports Medicine 2010; 44(1): 1-82.
 30. Desrosiers J, Bravo G, Hébert R, Dutil É. Normative data for grip strength of elderly men and women. American Journal of Occupational Therapy 1995; 49(7): 637-644.
 31. Roberts HC, Denison HJ, Martin HJ, Patel HP, et al. A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach. Age and Ageing 2011; 40(4): 423-429.
 32. Asadi-Lari M, Javadi HR, Melville M, Oldridge NB, et al. Adaptation of the MacNew quality of life questionnaire after myocardial infarction in an Iranian population. Health and Quality of Life Outcomes 2003; 1(23): 1-6.
 33. Yamamoto S, Hotta K, Ota E, Mori R, et al. Effects of resistance training on muscle strength, exercise capacity, and mobility in middle-aged and elderly patients with coronary artery disease: A meta-analysis. Journal of Cardiology 2015; 68(2): 125-134.
 34. Attarbashi B, Hadian M, Baqeri H, Tavakol K, et al. The effects of Phase II cardiac rehabilitation on quality of life scales in post coronary artery bypass grafts patients. Journal of Modern Rehabilitation 2007; 1(2): 8-12. [Persian]