شیوع عیوب انکساری چشم در کودکان 6 الی7 سال شهرستان فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و مدیر گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: 
عیوب انکساری چهارمین علت نابینایی را در جهان تشکیل می دهند و در صورت عدم تشخیص و یا عدم اصلاح می توانند کودک را در معرض تنبلی چشم و حتی نابینایی قرار دهند. برای پیشگیری و شناسایی عیوب انکساری به اطلاعات اپیدمیولوژیک از این عیوب نیاز می باشد. با توجه به اینکه در زمینه تعیین شیوع عیوب انکساری در کودکان استان فارس تحقیقات کمی انجام شده بود, این مطالعه با هدف تعیین شیوع عیوب انکساری و آنیزومتروپی کودکان 6الی7 ساله شهرستان فسا انجام گردید.      
روش بررسی:
در این مطالعه که از نوع مقطعی بوده برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردید و 633 کودک آماده ورود به مدرسه انتخاب شدند. 601 کودک به کلینیک مراجعه نمودند و از این تعداد 596 کودک مورد معاینه قرار گرفتند و نتایج cycloplegic refraction آن ها جهت تجزیه و تحلیل آماری در پرونده ثبت گردید.
یافته ها:
در این مطالعه میزان شیوع نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم و آنیزومتروپی به ترتیب 6/54%، 10/57%، 32/55%، 3/02% بود. همچنین میزان شیوع انواع آستیگماتیسم موافق قاعده 24/16% ، مخالف قاعده 7/21% و مایل 1/17% گزارش شد. میزان شیوع عیوب انکساری در پسران و دختران به ترتیب: نزدیک بینی 8/01% و 5/17%، دوربینی 10/1% و  11 % آستیگماتیسم 31/35% و 33/65%، آنیزومتروپی 2/78% و 3/23% بود. با توجه به تحلیل های انجام شده بوسیله آزمون کای دو در جداول توافقی تفاوت معنی داری بین عیوب انکساری و آنیزومتروپی در پسران و دختران دیده نشد. میزان شیوع آستیگماتیسم موافق قاعده، مخالف قاعده و مایل در پسران و دختران به ترتیب ( 27/17%و 21/35%)، (2/78 % و 11/32%) ،(1/39% و 0/97%)  گزارش شد. با توجه به آزمون کای دو در جداول توافقی شیوع آستیگماتیسم مخالف قاعده در دختران به طور معنی داری بیشتر از پسران بود (p<0/001).
نتیجه گیری: 
با توجه به نتایج این مطالعه، آستیگماتیسم شایع ترین عیب انکساری در کودکان آماده ورود به مدرسه شهرستان فسا بود. در مقایسه با سایر مطالعات شیوع دوربینی تقریبا مقدار متوسطی داشت، اما نزدیک بینی نسبتا بالا بود. آنیزومتروپی نیز در این کودکان مشکل چندان شایعی نبود.بنابرابن با توجه به شیوع بالای آسنیگماتیسم و نزدیک بینی در این مطالعه پیشنهاد می شود مطالعات دیگری در کودکان آماده ورود به مدرسه در استان فارس انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Broman AT, Muffoz B, Rodriguez S. The impact of visual impairment and eye disease on vision related quality of life in a Mexican-American population: Projector VER. Invest Optim Vis Sci 2002; 43: 3393-8.
 2. Swanson MW, Mc Gwinn G. Visual impairment and functional status from the 1995. National Health Interview Survey on Disability Ophthalmic Epidemiol 2004; 11: 227-39.
 3. Swirling C, Whitten PS, Davis CS. Occupational injuries among older workers with visual, auditory, and other impairments: a validation study. Occupy Environ Med 1998; 40:720.
 4. Roberts I, Norton R. Sensory deficit and the risk of pedestrian injury. Inl Prev 1995; 1:12-4.
 5. Dimitrov PN, Mukesh Bff, McCarty CA, Taylor HR. Five-year incidence of bilateral cause specific visual impairment in the Melbourne visual impairment project. Invest Ophthalmol Vis Sd 2003; 44: 5075-81.
 6. Mufioz S, West SK, Rubin GS. Causes of blindness and visual impairment in a population of older Americans: Hie salisbury eye evaluation study. Arch Ophthalmol 2000; 118 :819-25. 
 7. Dandona R, Dandona L. Refractive error blindness. Bull World Health Organ 2001; 79: 237-243.
 8. World Health Organization. Vision 2020: global initiative for the elimination of avoidable blindness. Fact Sheet No 1213. Geneva: WHO; 2000.
 9. Atchison A. Optic of the human eye. Great Britain: Butterworth Heinemann; 2000: 223-33. 
 10. Appelboom TM. A history of vision screening. J Scb Health 1985; 55: 138-4l.
 11. Ziaei H, Katibeh M, Pakravan M, et al. Prevalence of Refractive Errors in the Elderly Population of Yazd District, Iran, Bina J Ophthalmol 2014; 19 (3): 205-215.
 12. Sawada A, Tomidokoro A, Araie M, et al. Refractive errors in an elderly Japanese population: the Tajimi study. Ophthalmology 2008; 115: 363-670.
 13. Pan CW, Wong TY, Lavanya R, Wu RY et al. Prevalence and risk factors for refractive errors in Indians: the Singapore Indian Eye Study (SINDI). Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52: 3166-3173.
 14. Tan CS, Chan YH, Wong TY, Gazzard G et al. Prevalence and risk factors for refractive errors and ocular biometry parameters in an elderly Asian population: the Singapore Longitudinal Aging Study (SLAS). Eye (Lond) 2011; 25: 1294-1301.
 15. Ip JM, Saw SM, Rose KA, Morgan IG et al. Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 2903-2910.
 16. Low W, Dirani M, Gazzard G, Chan YH et al. Family history, near work, outdoor activity, and myopia in Singapore Chinese preschool children. Br J Ophthalmol 2010; 94: 1012-1016.
 17. Lu B, Congdon N, Liu X, Choi K et al. Associations between near work, outdoor activity, and myopia among adolescent students in rural China: the Xichang Pediatric Refractive Error Study report no. 2. Arch Ophthalmol 2009; 127: 769-775.
 18. Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Jones LA et al. Parental myopia, near work, school achievement, and children's refractive error. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: 3633-3640.
 19. Fotouhi A, Hashemi H, Khabazkhoob M, Mohammad K. The prevalence of refractive errors among schoolchildren in Dezful, Iran. Br J Ophthalmol 2007; 91: 287-92.
 20. Yekta AA, Fotouhi A, Hashemi H,  Dehghani C, et al. Prevalence of Refractive Errors among Schoolchildren in Shiraz, Iran. Clinical and Experimental Ophthalmology 2010; 38: 242-248.
 21. Jamali P, Fotouhi A, Hashemi H, Younesian M, et al. Refractive errors and amblyopia in children entering school: Shahrood, Iran. Optom Vis Sci. 2009; 86: 364-9.
 22. Grosvenor T. Primary care of optometry. 5  th ed, Hong Kong: Elsevier; 2007: 13-16-18-68.
 23. Murthy GV, Gupta SK, Ellwein LB, Munoz SR, et al. Refractive error in children in an urban population in New Delhi. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: 623-31.
 24. He M, Zeng J, Liu Y, Xu J, et al. Refractive error and visual impairment in urban children in southern China. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: 793-9.
 25. Naidoo KS, Raghunandan A, Mashige KP, Govender P, et al. Refractive error and visual impairment in African children in South Africa. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44(9): 3364-70.
 26. Xiaojuan W, Dan L, Ruifang F, Huashuo ZH, et al. Refractive error among urban preschool children in Xuzhou, China. Int J Clin Exp Pathol 2014; 7(12): 8922-89283.
 27. Wen G, Tarczy-Hornoch K, McKean-Cowdin R, Cotter SA, et al. Prevalence of myopia, hyperopia, and astigmatism in non-Hispanic whiteand Asian children: multi-ethnic pediatric eye disease study. Ophthalmology 2014; 120: 2109-16.
 28. Pokharel GP, Negrel AD, Munoz SR, Ellwein LB. Refractive Error Study in Children: results from Mechi Zone, Nepal. Am J Ophthalmol 2000; 129: 436-44.
 29. Maul E, Barroso S, Munoz SR, Sperduto RD, et al. Refractive Error Study in Children: results from La Florida, Chile. Am J Ophthalmol 2000; 129: 445-54.
 30. Fan DS, Lam DS, Lam RF, Lau JT, et al. Prevalence, incidence, and progression of myopia of school children in Hong Kong. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: 1071-5.
 31. Rezvan F, Khabazkhoob M, Fotouhi A, Hashemi H et al. Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern Iran. Ophthalmic Physiol Opt 2012; 32: 25-30.
 32. Zhao J, Pan X, Sui R, Munoz SR, et al. Refractive Error Study in Children: results from Shunyi District, China. Am J Ophthalmol 2000; 129: 427-35.
 33. Wedner SH, Ross DA, Todd J, Anemona A, et al. Myopia in secondary school students in Mwanza City, Tanzania: the need for a national screening program. Br J Ophthalmol 2002; 86: 1200-06.
 34. Mavracanas TA, Mandalos A, Peios D, Golias V, et al. Prevalence of myopia in a sample of Greek students. Acta Ophthalmol Scand 2000; 78: 656-9.
 35. Kleinstein RN, Jones LA, Hullett S, Kwon S, et al. Refractive error and ethnicity in children. Arch Ophthalmol 2003; 121: 1141-7.
 36. Goh PP, Abqariyah Y, Pokharel GP, Ellwein LB. Refractive error and visual impairment in school-age children in Gombak District, Malaysia. Ophthalmology 2005; 112: 678-85.
 37. Khalaj M, Aghazadeh Amiri M, Mohammadi Zeidi I, Khosravi B, et al. Refractive Errors in School-age Children in Qazvin, Iran. Biotech Health Sci. 2014; 1: e22087.
 38. Tong L, Saw SM, Chia KS, Tan D. Anisometropia in Singapore school children. Am J Ophthalmol 2004; 137: 474-9.
 39. Huynh SC, Wang XY, Ip J, Robaei D, et al. Prevalence and associations of anisometropia and aniso-astigmatism in a population based sample of 6 year old children. Br J Ophthalmol 2006; 90: 597-601.
 40. Yamashita T, Watanabe S, Ohba N. A longitudinal study of cycloplegic refraction in a cohort of 350 Japanese schoolchildren. Anisometropia. Ophthalmic Physiol Opt 1999; 19: 30-33.