ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر مبنای مدل وایزبورد؛ 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

چکیده

هدف:
آگاهی یافتن از وضعیت محیط داخلی بیمارستان ها می تواند نقطه شروع برنامه ‌ریزی جهت بهبود عملکرد بیمارستان باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مدل شناخت سازمانی وایزبورد بود.
روش بررسی:
این پژوهش مقطعی بر روی 360 نفر از کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 انجام شد. جهت جمع ‌آوری داده‌ ها از پرسشنامه استاندارد وایزبورد استفاده شد. در این پرسشنامه وضعیت هریک از ابعاد هفت‌گانه و کل محیط داخلی بیمارستان با استفاده از 35 سؤال با مقیاس لیکرت هفت گزینه ‌ای سنجیده شد. کسب میانگین امتیاز 4 به‌ عنوان وضعیت خنثی، بیشتر از 4 قوت و کمتر از 4 وضعیت ضعیف در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شد.
یافته ‌ها:
محیط داخلی بیمارستان های مورد مطالعه در بعد ارتباطات در وضعیت ضعیف، در بعد ساختار سازمانی در وضعیت خنثی و در ابعاد هدف ‌گذاری، هماهنگی، رهبری، پاداش، نگرش کارکنان به تغییر و کل در وضعیت قوت ارزیابی گردید. بین ساختار سازمانی با نوع استخدام و بین هدف‌گذاری و هماهنگی با رسته شغلی رابطه معنادار آماری مشاهده شد. همچنین بین هماهنگی و مکانیسم پاداش با وضعیت تأهل نیز رابطه معنادار آماری مشاهده شد.
نتیجه‌ گیری:
به ‌طور کلی وضعیت محیط داخلی بیمارستان های مورد مطالعه در شرایط قوت بود. هر چند که در دو بعد ارتباطات و ساختار سازمانی نیز می‌توان با اصلاح ساختار سازمانی و تقویت ارتباطات درونی، وضعیت محیط داخلی بیمارستان ها را هر چه بیشتر بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Safarani  S, Arab M, Rahimi  A, Ahangar A, Fayazbakhsh S. Internal Environment Analysis of Tehran University of Medical Sciences Hospitals Based on Wiseboard Model. Journal of Payavard Salamat 2012; 6(2): 101-9. [Persian]
 2. Griffin D. Hospitals: What they are and how they work: Jahade Daneshghahi; 2009.
 3. karppi i, kokonen.m., lahteenmaki s. SWOT analysis as a basis forregional strategies.  [Available from: http://eurolocal. info/sites /default /files/wp0104.pdf.
 4. Shams L, Atighechian G, Farahabadi S. Assessing the Internal Environment of Organization from the Perspective of Nursing Community in Selected Hospitals of Isfahan, Iran. Health Inf Manage 2013; 9(7): 1039-46. [Persian]
 5. Ghanepour  M, Kavari  S, Pour-mohammadi B, Homami  S. Internal Evaluation of Public Health Department of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh 2010; 12(2): 104-16. [Persian]
 6. Heidari S, Akbari  F, Hoseini S, Purreza A, et al. The Relationship Between the Three Dimensions of Organizational Information Technology in Selected Hospitals in Tehran University of Medical Sciences. Health Information Managment 2011; 7(4): 379-89.
 7. Mirzamohamadi-Teimorloue F, Khadivi A, Khodaei A, Pashaeifar A, et al. Identifying and Analyzing Internal Strengths and Weaknesses of Shohada and Razi Hospitals. Depiction of Health 2016; 7(3): 22-30. [Persian]
 8. Preziosi R. Organizational diagnosis questionnaire [Available from: https:// www.scribd.com /doc/ 137210906/Preziosi-Organ-Diagnosis-Questionnaire-ODQ.
 9. Weisbord M. Organizational diagnosis, six places to look for trouble with or without a theory. The Journal of Group and Organizational Management. 1978; 1(4): 430-47.
 10. Vatankhah S, Bahrami M. An Assessment on Internal Teaching-Curative Hospital Environment According Wiseboard's Six-Dimensions Model. Journal of Health Administration 2008; 10(30): 7-14. [Persian]
 11. Masoudian E, Sadeghifar J, Masoudian Y, Salehi M, et al. Assessment Of The Internal Environment Of Gachsaran's Shahid Rajai Hospital Using Weisbord Organizational Diagnosis Model. Journal of Payavard Salamat 2013; 6(5): 376-82. [Persian]
 12. Sharifi M, Khosravi B, Hojabri R, Forootan S, et al. Relation Analysis Between Internal Enviroment and Organizational Success Dimensions in Hospital. Journal of Hospital 2015; 14(4): 75-82.
 13. Kabir M, Heidari A, Jafari N, Honarvar M, et al. Internal Environment Assessment of Hospitals in Gorgan and Gonbad-e Qabus Cities, Iran, According to Weisbord’s Six-Dimension Model. J Mazand Univ Med Sci 2014; 23(108): 123-32. [Persian]
 14. Pobkeeree V, Na-Nongkhai S, Vittayanan S. Organizational diagnosis of a regional medical scinences center in northern thailand. International Journal of Health Sciences and Research 2015; 5(2): 335-42.
 15. Lourenco M, Shinyashiki G, Trevizan M. Management and leadership: analysis of nurse manager’s knowledge. Revista Latino-americana de enfermagem 2005; 13(4): 469-73.
 16. Habicht J. Estonian health system SWOT analysis. Geneva, Switzerland; 2006.
 17. Daft R. Organization Theory and Design. Tenth ed. USA: Joe Sabatino 2008.
 18. Lin B, Hsu C, Juan C, Lin C, et al. The role of leader behaviors in hospital-based emergency departments' unit performance and employee work satisfaction. Soc Sci Med 2011; 72(2): 238-46.
 19. Burke M, Boal J, Mitchell R. Communicating for better care: improving nurse–physician communication. The American Journal of Nursing 2004; 104(12): 40-7.
 20. Mathis R. Building bridges through effective communication. Supervision 2007; 68(10): 3.
 21. Gittle J, Fairfield K, Bierbaum B, Head W, et al. impact of relational coordination on quality of care post operative pain andfunctioning ,and length of stay. Medical Care 2009; 38(8): 807-19.
 22. Darvish H, Kermani B, Kolivand P. Internal Environmental Analysis of Khatam Anbia Hospital Based on Weisbord’s Organizational iagnosis Model. Shefaye Khatam 2014; 2(2): 11-8. [Persian]
 23. Nasiripour A, Raeissi P, Yazdani N. Analysis Internal Factors of Hospitals Affiliated with Kurdistan University of Medical Science Based on Weisberg’s Six-Box Model and Its Relation to Their Crisis Preparedness. Journal of Hospital 2013; 12(3): 55-63. [Persian]
 24. Javadi M, Karimi S, Raiesi A, Yaghoubi M, et al. Organizational Justice and Responsiveness in Selected Private and Public Hospitals of Isfahan, Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2012; 9(4): 11-20. [Persian]
 25. Raeissi P, Mohebbifar  M. Job Motivators From the Employees and Managers Point of View in Teaching Hospitals Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2006; 10(1): 101-8. [Persian]
 26. Emami Razavi S. Health system reform plan in Iran: Approaching Universal Health Coverage. Hakim Health Sys Res 2016; 18(4): 329-35. [Persian]