الزامات داده ای و قابلیت های فنی سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات ایدز ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استادیار مرکز تحقیقات ایدز ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
در سال های اخیر شبکه های تلفن همراه و ابزار های هوشمند به فناوری های مهم در ارائه مراقبت سلامت در سراسر جهان تبدیل شده‌ اند. این فناوری ها به منظور کنترل سلامت از راه دور و خود مدیریتی افراد مبتلا به بیماری های مزمن مانند HIV استفاده می‌شوند. مطالعه حاضر، یک پژوهش توصیفی- توسعه ای بود که به تعیین الزامات داده ای و قابلیت های فنی یک سامانه هوشمند خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به HIV می‌پردازد.
روش بررسی:
در این پژوهش در مرحله اول، با جستجوی منابع اطلاعاتی از قبیل PubMed, Scopus, Science Direct, Web of Science الزامات و محورهای سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به HIV به دست آمد. در مرحله دوم، از متخصصین عفونی و مدیریت اطلاعات سلامت در مورد الزامات سیستم مورد نظر، در قالب پرسشنامه محقق ساخته نظر خواهی شد.
یافته ها:
سه دسته از الزامات شامل عناصر داده ای دموگرافیکی و بالینی و قابلیت های فنی برای طراحی سیستم تعیین شد. یادآوری مصرف دارو، ارائه پیام های آموزشی، یادآوری رژیم غذایی، الزامات امنیتی، دسترسی به اینترنت و یادآوری ویزیت های حضوری از جمله مهمترین الزامات فنی سیستم خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به  HIV بودند. همچنین، عناصر داده ای برای قسمت بالینی سیستم به ترتیب اولویت شامل مواردی از قبیل تب، کاهش وزن، اسهال، بی ‌اشتهایی، درد مفاصل و بروز اولین علائم بود.
نتیجه گیری:
الزامات مورد نیاز برای طراحی و اجرای سامانه هوشمند خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای حمایت از مراقبت از افراد مبتلا به HIV به صورت پایه‌ای به دست آمد. با استفاده از این الزامات، طراحی معماری سیستم خود مدیریتی با ویژگی هوشمند از قبیل قابلیت ارائه طرح مراقبت خاص برای هر فرد به صورت منحصر به فرد امکانپذیر خواهد بود. استفاده از این سیستم، می‌ تواند مهارت های خود مدیریتی بیماران را بهبود و ارتباط آن ها با ارائه دهندگان مراقبتی سلامت را تسهیل بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010. UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2010. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data [Online]. 2010. Available from: URL: http: www.unaids.org.
 2. Mbuagbaw L, Mursleen S, Lytvyn L, Smieja M, et al. Mobile phone text messaging interventions for HIV and other chronic diseases: an overview of systematic reviews and framework for evidence transfer. BMC Health Services Research 2015; 15(33): 1-16.
 3. Millard T,  McDonald K, Elliott J, Slavin S, et al. Informing the development of an online self-management program for men living with HIV: a needs assessment. BMC Public Health 2014; 14(1209): 1-9.
 4. Igodan C. E, Akinyokun O.C, Olatubosun O. Online Fuzzy-Logistic Knowledge Warehousing and Mining Model for the Diagnosis and Therapy of HIV/AIDS. International Journal of Computational Science and Information Technology (IJCSITY), 2013; 1(3): 27-40.
 5. Mehraeen E, Ahmadi M, Shajarat M, Khoshgam M. Assessment of hospital information system in selected hospitals in tehran. Payavard Salamat 2013; 6(6): 458-466.
 6. Mehraeen E, Ayatollahi H, Ahmadi M. Health Information Security in Hospitals: the Application of Security Safeguards. Acta Inform Med 2016; 24(1): 47-50.
 7. Kirk GD, et al. Using Mobile Health Technology to Improve HIV Care for Persons Living with HIV and Substance Abuse. AIDS Research and Treatment, 2013; 194613: 1-4.
 8. Parmanto B,  Pramana G, Daihua X. Yu, Andrea D. Fairman, et al. Development of m-Health system for supporting self-management and remote consultation of skincare. BMC Medical Informatics and Decision Making 2015; 15(114): 1-8.
 9. Mavhemwa PM, Muzurura O. Evaluating the effectiveness of m-health based Diabetes Self-Management and community based networking. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science 2013; 2(4): 166-184.
 10. Stewart NM. Self-management programs for people with HIV. HIV Australia, 2010; 8(1): 1-6.
 11. Sullivan KM, Inouye J. Feasibility of a Group-Based Self-Management Program for Ethnically Diverse People with HIV/AIDS in Hawaii. Asian / Pacific Island Nursing Journal, 2015; 1(2): 1-11.
 12. Niakan S, Mehraeen E, Noori T, Gozali E. Web and Mobile Based HIV Prevention and Intervention Programs Pros and Cons – A Review. Studies in Health Technology and Informmatics 2017; 236: 319-327.
 13. Mehraeen E, Safdari R, Mohammadzadeh N, Seyedalinaghi S, Forootan S, Mohraz M. Mobile-Based Applications and Functionalities for Self-Management of People Living ith HIV w. InHealth Informatics Meets EHealth: Biomedical Meets EHealth–From Sensors to Decisions. Proceedings of the 12th EHealth Conference 2018; 248: 172. IOS Press.
 14. Khalili H, Rohani R, Seyedalinaghi S, Hajiabdolbaghi M, et al. Adherence to antiretroviral therapy among Iranian HIV/AIDS patients. Current clinical pharmacology 2012; 7(2): 111-5.
 15. Vance DE, Mugavero M, Willig J, Raper JL, et al. Aging with HIV: a cross-sectional study of comorbidity prevalence and clinical characteristics across decades of life. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2011; 22(1): 17-25.
 16. Webel AR, Moore SM, Hanson JE, Salata RA. The rationale, design, and initial efficacy of System Change™-HIV: A systems-based intervention to improve physical activity in people living with HIV. Journal of AIDS & clinical research 2013; 4(3).
 17. Sharpe JD,  Zhou Z, Escobar-Viera CG, Morano JP, et al. Interest in using mobile technology to help self-manage alcohol use among persons living with the human immunodeficiency virus: A Florida Cohort cross-sectional study. Substance Abuse 2018; 39(1): 77-82. doi: 10.1080 /08897077 .2017. 1356793
 18. Montoya JL, Wing D, Knight A, Moore DJ, et al. Development of an mHealth Intervention (iSTEP) to Promote Physical Activity among People Living with HIV. Journal of the International Association of Providers of AIDS Care (JIAPAC) 2015: 2325957415601505.
 19. Tufts KA, Johnson KF, Shepherd JG, Lee JY, et al. Novel interventions for HIV self-management in African American women: a systematic review of mHealth interventions. The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care: JANAC 2015; 26(2): 139-50.
 20. Forrest JI, Wiens M, Kanters S, Nsanzimana S, et al. Mobile health applications for HIV prevention and care in Africa. Current opinion in HIV and AIDS 2015; 10(6): 464-71.
 21. Miller CW, Himelhoch S. Acceptability of mobile phone technology for medication adherence interventions among HIV-positive patients at an urban clinic. AIDS research and treatment 2013; ID 670525.
 22. Belzer ME, Naar-King S, Olson J, Sarr M, et al. The use of cell phone support for non-adherent HIV-infected youth and young adults: an initial randomized and controlled intervention trial. AIDS and behavior 2014; 18(4): 686-96.
 23. L'Engle KL, Green K, Succop SM, Laar A, et al. Scaled-Up Mobile Phone Intervention for HIV Care and Treatment: Protocol for a Facility Randomized Controlled Trial. JMIR research protocols 2015; 4(1): e11.
 24. Garofalo R, Kuhns LM, Hotton A, Johnson A, et al. A randomized controlled trial of personalized text message reminders to promote medication adherence among HIV-positive adolescents and young adults. AIDS and Behavior 2016; 20(5): 1049-59.
 25. Nhavoto JA, Gronlund A, Chaquilla WP. SMSaude: Design, Development, and Implementation of a Remote/Mobile Patient Management System to Improve Retention in Care for HIV/AIDS and Tuberculosis Patients. JMIR Mhealth Uhealth 2015; 3(1): e26.
 26. Ramanathan N,  Swendeman D, Comulada WS, Estrin D, et al. Identifying preferences for mobile health applications for self-monitoring and self-management: Focus group findings from HIV-positive persons and young mothers. Int J Med Inform 2013; 82(4): e38–e46.
 27. Lorig KR, Sobel DS, Ritter PL, Laurent D, et al. Effect of a Self-management Program on Patients with Chronic Disease. Effective Clinical Practice 2001; 4(6): 256-62.
 28. Donovan JL, Blake DR. Qualitative study of interpretation of reassurance among patients attending rheumatology clinics: “just a touch of arthritis, doctor?” BMJ 2000; 320: 541–44.
 29. Banerjee AK, Narasu ML. Can mobile phones transform healthcare in low and middle income countries? BMJ 2015; 350: h1975.
 30.  Nematollahi M, Khalesi N, Moghaddasi H. A Comparative Study of Management Information System for HIV / AIDS in selected countries. Journal of Payesh 2012; 11(4): 425-433.
 31. Henry BL, Moore DJ. Preliminary Findings Describing Participant Experience With iSTEP, an mHealth Intervention to Increase Physical Activity and Improve Neurocognitive Function in People Living with HIV. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2016; 27(4): 495-511.
 32. Stoller EP, Webster NJ, Blixen CE, McCormick RA, et al. Lay management of chronic disease: a qualitative study of living with hepatitis C infection. Am J Health Behav 2009; 33(4): 376-90.
 33. Ghayomzadeh M, SeyedAlinaghi S, Shamsi MM, Rezaei S, et al. Effect Of 8-Week of Hospital-Based Resistance Training Program on TCD4+ Cell Count and Anthropometric Characteristic of HIV Patients in Tehran, Iran: A Randomized Controlled Trial. Journal of strength and conditioning research. 2017 Dec.
 34. Niakan S, Mehraeen E, Noori T, Gozali E. Web and Mobile Based HIV Prevention and Intervention Programs Pros and Cons – A Review. Studies in Health Technology and Informmatics. 2017; 236: 319-27. PMID: 28508813.