ارزیابی مقایسه ای مشخصات توپوگرافی قرنیه در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه چشم پزشکی، فوق تخصص قرنیه، مرکز تحقیقات قرنیه، بیمارستان خاتم انبیا (ص)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه اپتومتری، دکترای تخصصی اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی گروه اپتومتری، کارشناس ارشد اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 کارشناس ارشد اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار، چشم پزشک، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
هدف از این مطالعه، ارزیابی مقایسه ای مشخصات توپوگرافی قرنیه ای دو چشم در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه می باشد. 
روش بررسی:
در این مطالعه آینده نگر مقطعی، بیماران کراتوکونوس بالینی دوطرفه دارای خطوط وگت یکطرفه، براساس یافته های بیومیکروسکوپ و نقشه های توپوگرافی مبتنی بر دیسک پلاسیدو و توموگرافی مبتنی بر شیمفلاگ مطالعه شدند. همه بیماران، تحت معاینات چشمی جامع شامل اندازه گیری حدت بینایی دور اصلاح شده و اصلاح نشده، سایکلورفرکشن (محاسبه شده توسط آنالیز وکتور)، قرار گرفتند. در این مطالعه، مشخصات توپوگرافی بیماران توسط سیستم توپوگرافی قرنیه Tomey (TMS-4; Tomey, Germany) ارزیابی شد و در صورتی که اختلاف پارامترهای اندازه گیری شده میان چشم های کراتوکونوسی دارای خطوط وگت و فاقد خطوط، توزیع نرمال دارد، از آزمون تی زوجی و در غیر این صورت از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون استفاده شد. مقدار 0/05p<، سطح معنی داری آزمون ها در نظر گرفته شد.
یافته ها:
50 بیمار، با میانگین سنی 5/46±27/43، بین سن 38-20 سال، وارد این مطالعه شدند. نتایج نشان داد که به جز پارامتر J45 (0/58=p)، سایر پارامترهای حدت بینائی دور اصلاح شده و اصلاح نشده، اسفر، سیلندر، معادل اسفر و J0، بین دو گروه کراتوکونوس دارای خطوط وگت و فاقد این خطوط، تفاوتی نداشتند (همه مقادیر p کمتر از 0/001). همچنین، پارامترهای اندازه گیری شده توسط توپوگرافی شامل کراتومتری فلت (3/33±46/48 در برابر 2/22±44/44)، کراتومتری استیپ (4/39±52/48 در برابر 3/26±47/02)، کراتومتری حداقل (3/37±46/36 در برابر 2/17±44/35)، کراتومتری میانگین (3/96±49/27 در برابر 2/60±45/74)، شاخص منظمی سطح (1/39±1/12 در برابر 0/41±0/52)، شاخص عدم تقارن سطح (1/25±2/32 در برابر 1/04±1/42)، شاخص کراتوکونوس (28/83±75/07 در برابر 33/52±48/10) و شاخص شدت کراتوکونوس (22/25±65/88 در برابر 29/40±38/61)، (مقدار p برای تمام پارامترهای مذکور کمتر از 0/001) در چشم دارای خطوط وگت بالاتر از چشم های فاقد خطوط وگت در بیماران کراتوکونوسی بود.
نتیجه‌گیری:
پارامترهای توپوگرافی قرنیه، تفاوت قابل ملاحظه ای بین چشم دارای خطوط وگت و فاقد خطوط وگت در بیماران کراتوکونوس، نشان دادند. نتایج این مطالعه می تواند در ارزیابی و درمان بیماران کراتوکونوس، مد نظر قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Rabinowitz YS. Keratoconus. Surv Ophthalmol 1998; 42(4): 297-319.
 2. Romero-Jiménez M, Santodomingo-Rubido J, Wolffsohn JS. Keratoconus: a review. Cont Lens Anterior Eye 2010; 33(4):157-66.
 3. Aydin Kurna S, Altun A, Gencaga T, Akkaya S, et al. Vision related quality of life in patients with keratoconus. J Ophthalmol 2014; 2014: 694542.
 4. Hirneiss C. The impact of a better-seeing eye and a worse-seeing eye on vision-related quality of life Clin Ophthalmol 2014; 3(8): 1703-9.
 5. Kymes SM, Walline JJ, Zadnik K, Sterling J, et al. Changes in the quality-of-life of people with keratoconus. Am J Ophthalmol 2008; 145(4): 611-7. e1.
 6. Hashemi H, Beiranvand A, Khabazkhoob M, Asgari S, et al. Prevalence of keratoconus in a population-based study in Shahroud. Cornea 2013; 32(11): 1441-5.
 7. Jonas JB, Nangia V, Matin A, Kulkarni M, et al. Prevalence and associations of keratoconus in rural maharashtra in central India: the central India eye and medical study. Am J Ophthalmol 2009; 148(5): 760-5.
 8. Zadnik K, Barr JT, Edrington TB, Everett DF, et al. Baseline findings in the Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus (CLEK) Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998; 39(13): 2537-46.
 9. Hollingsworth JG, Efron N. Observations of banding patterns (Vogt striae) in keratoconus: a confocal microscopy study. Cornea 2005; 24(2): 162-6.
 10. Somodi S, Hahnel C, Slowik C, Richter A, et al. Confocal in vivo microscopy and confocal laser-scanning fluorescence microscopy in keratoconus. Ger J Ophthalmol 1996; 5(6): 518-25.
 11. Chung S-H, Kim EK. Keratoconus with unilateral horizontal stress lines. Cornea 2005; 24(7): 890.
 12. Gungor IU, Beden U, Sonmez B. Bilateral horizontal Vogt's striae in keratoconus. Clin Ophthalmol 2008; 2(3): 653-5.
 13. Auffarth GU, Wang L, Völcker HE. Keratoconus evaluation using the Orbscan topography system. J Cataract Refract Surg 2000; 26(2): 222-8.
 14. Rabinowitz YS, McDonnell PJ. Computer-assisted corneal topography in keratoconus. J Cataract Refract Surg 1989; 5(6): 400-8.
 15. Mocan MC, Yilmaz PT, Irkec M, Orhan M. The significance of Vogt's striae in keratoconus as evaluated by in vivo confocal microscopy. Clin Exp Ophthalmol 2008; 36(4): 329-34.
 16. Kalezic T, Vukovic I, Andjelkovic M, Gajic M, et al. The effects of cycloplegic eyedrops on corneal tomography J Fr Ophtalmol 2016; 39(10): 829-35.
 17. Read SA, Collins MJ, Carney LG. The diurnal variation of corneal topography and aberrations Cornea 2005; 24(6): 678-87.
 18. Kiely PM, Carney LG, Smith G. Diurnal variations of corneal topography and thickness. American journal of optometry and physiological optics 1982; 59(12): 976-82.
 19. Zadnik K, Friedman NE, Mutti DO. Repeatability of corneal topography: the "corneal field". J Refract Surg 1995; 11(2): 119-25.
 20. Módis Jr L, Szalai E, Kolozsvári B, Németh G, et al. Keratometry evaluations with the Pentacam high resolution in comparison with the automated keratometry and conventional corneal topography Cornea 2012; 31(1): 36-41.
 21. Rabinowitz YS, Rasheed K. KISA% index: a quantitative video keratography algorithm embodying minimal topographic critera for diagnosing keratoconus. J Cataract Refract Surg 1999; 25: 1327–1335.
 22. Thibos LN, Horner D. Power vector analysis of the optical outcome of refractive surgery. J Cataract Refract Surg 2001; 27(1): 80-5.
 23. Wagner H, Barr JT, Zadnik K. Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus (CLEK) Study: methods and findings to date. Cont Lens Anterior Eye 2007; 30(4): 223-32.
 24. Grieve K, Ghoubay D, Georgeon C, Latour G, et al. Stromal striae: a new insight into corneal physiology and mechanics. Sci Rep 2017; 7(1):13584.
 25. Cavas-Martínez F, De la Cruz Sánchez E, Martínez JN, Cañavate FF, et al. Corneal topography in keratoconus: state of the art. Eye Vis 2016; 3(1): 5.
 26. Wilson SE, Lin DT, Klyce SD. Corneal topography of keratoconus. Cornea 1991; 10(1): 2-8.
 27. Lim L, Wei RH, Chan WK, Tan DT. Evaluation of keratoconus in Asians: role of Orbscan II and Tomey TMS-2 corneal topography. Am J Ophthalmol 2007; 143(3): 390-400.
 28. Raasch TW, Schechtman KB, Davis LJ, Zadnik K. Repeatability of subjective refraction in myopic and keratoconic subjects: results of vector analysis. Ophthalmic Physiol Opt 2001; 21(5): 376-83.
 29. Alpins N. Astigmatism analysis by the Alpins method. J Cataract Refract Surg 2001; 27(1): 31-49.
 30. Alpins NA. A new method of analyzing vectors for changes in astigmatism. J Cataract Refract Surg 1993; 19(4): 524-533.
 31. Wittig-silva C, Chan E, Islam FM, Wu T, et al. A randomized, controlled trial of corneal collagen cross-linking in progressive keratoconus: three-year results. Ophthalmology 2014; 121(4): 812-21.
 32. O’Brart DP, Chan E, Samaras K, Patel P, et al. A randomized, prospective study to investigate the efficacy of riboflavin/ultraviolet a (370 nm) corneal collagen cross-linking to halt progression of keratoconus. Br J Ophthalmol 2011; 95: 1519-24.
 33. Sykakis E, Karim R, Evans JR, Bunce C, et al. Corneal collagen cross-linking for treating keratoconus. Cochrane Database Syst Rev 2015; 28(3): CD010621.
 34. Epstein RL, Chiu YL, Epstein GL. Pentacam HR criteria for curvature change in keratoconus and postoperative LASIK ectasia. J Refract Surg 2012; 28(12): 890-4.
 35. Mahmoud AM, Nuñez MX, Blanco C, Koch DD, et al. Expanding the cone location and magnitude index to include corneal thickness and posterior surface information for the detection of keratoconus. Am J Ophthalmol 2013; 156(6): 1102–11.
 36. De sanctis U, Loiacono C, Richiardi L, Turco D, et al. Sensitivity and specificity of posterior corneal elevation measured by Pentacam in discriminating keratoconus/ subclinical keratoconus. Ophthalmology 2008; 115(9): 1534-9.
 37. Tomidokoro A, Oshika T, Amano S, Higaki S, et al. Changes in anterior and posterior corneal curvatures in keratoconus. Ophthalmology 2000; 107(7): 1328-32.
 38. Goto T, Klyce SD, Zheng X, Maeda N, Kuroda T, Ide C. Gender- and age-related differences in corneal topography. Cornea. 2001; 20(3): 270-6.
 39. Pearson AR, Soneji B, Sarvananthan N, Sandford-Smith JH. Does ethnic origin influence the incidence or severity of keratoconus? Eye (London, England) 2000; 14 (Pt 4): 625-8.
 40. Liu Z, Pflugfelder SC. Corneal thickness is reduced in dry eye. Cornea 1999; 18(4): 403-7.
 41. Ambrosio R, Jr., Belin MW. Imaging of the cornea: topography vs tomography. Journal of refractive surgery (Thorofare, NJ: 1995) 2010; 26(11): 847-9.