بررسی ارتباط دید رنگ و میزان سرب خون کارکنان معدن سرب و روی کوشک شهرستان بافق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک بیماری های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

چکیده

هدف:
بررسی وضعیت دید رنگ و میزان سرب خون کارکنان معدن سرب و روی کوشک شهرستان بافق.
روش بررسی:
این مطالعه مقطعی در معدن سرب و روی کوشک شهرستان بافق که تمامی افراد شرکت کننده مرد بودند، انجام شد. افراد شرکت کننده به دو گروه دارای مواجهه (114 نفر) و گروه بدون مواجهه (76 نفر) تقسیم شدند. با در نظر گرفتن معیارهای خروج 190 نفر با رضایت کامل وارد مطالعه شدند. معاینات کامل اپتومتری و بررسی دید رنگ برای تمام افراد انجام گرفت. دید رنگ با استفاده از تست D15-Fransworth بررسی شد. مقدار سرب خون افراد با توجه به  برگه آزمایش خون موجود در پرونده ثبت شد.
یافته ها:
درصد فراوانی نقص دید رنگ اکتسابی در گروه کنترل 2/72 درصد و در گروه آزمودنی 11/55 درصد بود. تفاوت میانگین مقدار ضریب نقص دید رنگ بین دو گروه در چشم راست (مورد 0/283±1/169، کنترل 0/17±1/07) و چشم چپ (مورد 0/282±1/168، کنترل 0/14±1/06) معنادار بود (چشم راست 0/011=p، چشم چپ 0/002=p). نتایج بدست امده میانگین سرب خون در گروه مورد و کنترل را به ترتیب 15/81±10/07 و 9/03±6/46 میکروگرم بر دسی لیترنشان داد که این تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار بود (0/047=p).
نتیجه‌گیری:
تفاوت موجود در نقص دید رنگ گروه دارای مواجهه و بدون مواجهه ممکن است بیانگر این موضوع  باشد که تماس طولانی مدت با مواد معدنی در معدن سرب و روی می‌تواند باعث بروز نقص دید رنگ اکتسابی شود و با توجه به تفاوت معنادار میانگین سرب خون دوگروه یکی از عوامل ایجاد این اختلال ممکن است سرب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Attarchi MS, Labbafinejad Y, Mohammadi S. Occupational exposure to different levels of mixed organic solvents and colour vision impairment. Neurotoxicology and teratology 2010; 32(5): 558-62.
 2. Steward JM, Cole BL. What Do Color Vision Defectives Say About Everyday Tasks? Optometry and Vision Science 1989; 66(5): 288-95.
 3. Tagarelli A, Piro A, Tagarelli G, Lantieri PB, et al. Colour blindness in everyday life and car driving. Acta Ophthalmol Scand 2004; 82(4): 436-42.
 4. Mahjoob M, Ostadimoghaddam H, Heydarian S. Color vision deficiency. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2017; 18(4): Pe1-Pe7, En8.
 5. Aminipour M, Barkhordari A, Ehrampoush M, Hakimian A. Blood Lead Levels in Workers at Kooshk Lead and Zinc Mine. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2008; 16(2): 24-30.
 6. Erie JC, Butz JA, Good JA, Erie EA, et al, Cameron JD. Heavy Metal Concentrations in Human Eyes. American Journal of Ophthalmology 2005; 139(5): 888-93.
 7. Tabrizizadeh M, Boozarjomehri F, Akhavan Karbasi M, Maziar F. Evaluation of the relationship between blood lead level and prevalence of oral complications in Koushk lead mine workers, Yazd province. Journal of Dental Medicine 2006; 19(1): 91-8.
 8. Barboni MTS, Feitosa-Santana C, Zachi EC, Lago M, et al. Preliminary findings on the effects of occupational exposure to mercury vapor below safety levels on visual and neuropsychological functions. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2009; 51(12): 1403-12.
 9. Bowler RM, Gysens S, Diamond E, Booty A, et al. Neuropsychological sequelae of exposure to welding fumes in a group of occupationally exposed men. International Journal of Hygiene and Environmental Health 2003; 206(6): 517-29.
 10. Bowler RM, Gysens S, Diamond E, Nakagawa S, et al. Manganese exposure: Neuropsychological and neurological symptoms and effects in welders. NeuroToxicology 2006; 27(3): 315-26.
 11. Campagna D, Stengel B, Mergler D, Limasset JC, et al. Color vision and occupational toluene exposure. Neurotoxicology and teratology 2001; 23(5): 473-80.
 12. Gong YY, Kishi R, Katakura Y, Tsukishima E, et al. Relation between colour vision loss and occupational styrene exposure level. Occupational and Environmental Medicine 2002; 59(12): 824-9.
 13. Jiménez Barbosa IA, Boon MY, Khuu SK. Exposure to Organic Solvents Used in Dry Cleaning Reduces Low and High Level Visual Function PLoS ONE 2015; 10(5): e0121422
 14. Keshavarzi S, Mirzajani A, Jafarzadehpour E. Evaluation of Color Vision in Oil Products and Petrochemical Employees. Paramedical Science and Rehabilitation 2015; 5(1): 65-58.
 15. Bowman KJ. A method for quantitative scoring of the Farnsworth Panel D‐15. Acta Ophthalmologica 1982; 60(6): 907-16.
 16. Vingrys AJ, King-Smith PE. A quantitative scoring technique for panel tests of color vision. Investigative Ophthalmology & Visual Science 1988; 29(1): 50-63.
 17. Jafarzadehpur E, Hashemi H, Emamian MH, Khabazkhoob M, et al. Color vision deficiency in a middle-aged population: the Shahroud Eye Study. International ophthalmology 2014; 34(5): 1067-74.
 18. Pilvar N, Jafarzadehpur E, Mirzajani A, Khalaj M, et al. Evaluation of prevalence of acquired color vision impairment in detergent factory workers. Rehabilitation Medicine 2013; 2(1): 1-6.
 19. Lee E-H, Do Eum K, Cho S-I, Cheong H-K, et al. Acquired dyschromatopsia among petrochemical industry workers exposed to benzene. NeuroToxicology 2007; 28(2): 356-63.
 20. Ventura DF, Simões AL, Tomaz S, Costa MF, et al. Colour vision and contrast sensitivity losses of mercury intoxicated industry workers in Brazil. Environmental Toxicology and Pharmacology 2005; 19(3): 523-9.
 21. Gobba F, Cavalleri A.Color Vision Impairment in Workers Exposed to Neurotoxic Chemicals. NeuroToxicology 2003; 24(4–5): 693-702.
 22. Campagna D, Mergler D, Huel G, Bélanger S, et al. Visual dysfunction among styrene-exposed workers. Scandinavian Journalof Work, Environment &Health 1995; 21(5): 382-90.
 23. Kollner H. Die Stroungen des Farbensinnes. Berlin: Karger1912.
 24. Brown DV. Reaction of the rabbit retinal pigment ipithelium to systemic lead poisoning. Transactions of the American Ophthalmological Society 1974; 72: 404-47.
 25. Fox DA, Sillman AJ. Heavy Metals Affect Rod, But Not Cone, Photoreceptors. Science 1979; 206(4414): 78-80.
 26. Goyer RA. Lead toxicity: current concerns. Environmental Health Perspectives 1993; 100: 177-87.
 27. Hsu P-C, Guo YL. Antioxidant nutrients and lead toxicity. Toxicology 2002;180(1):33-44.
 28. Rozanova E, Heilig P, Godnić-Cvar J. The Eye - a Neglected Organ in Environmental and Occupational Medicine: An Overview of Known Environmental and Occupational Non-Traumatic Effects on the Eyes. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 2009; 60 (2): 205-15
 29. Kilic D. The effects of ageing and sulfur dioxide inhalation exposure on visual-evoked potentials, antioxidant enzyme systems, and lipid-peroxidation levels of the brain andeye. Neurotoxicology and teratology 2003; 25(5): 587-98.