تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: 
Spondylolysis یک نقص آناتومیکی در قسمت خلفی مهره در ناحیه بین Pedicle و Lamina در قسمت بین مفصلی Pars InterArticularis  می ­باشد که عملکرد بیماران را تحت تاثیر قرار می ­دهد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه­ ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis بود.
روش بررسی:
تعداد 14 نفر زن بیمار مبتلا به Spondylolysis با تشخیص پزشک جراح مغز و اعصاب ستون فقرات به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی به دو گروه، مداخله با میانگین (سن 8/5±38/8سال، قد 6/9±161/2 سانتی­ متر، وزن 8/7 ± 69 کیلوگرم) و کنترل با میانگین (سن 8/7 ± 38/4 سال، قد 5/2±165 سانتی ­متر، وزن 6/8 ± 65/8 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه بمدت 60 دقیقه به انجام تمرینات منتخب پیلاتس پرداختند. استقامت عضلانی ناحیه­ی مرکزی بدن (Test McGill)، دامنه حرکتی ستون فقرات کمری (تست شوبر دو بار اصلاح شده)، نمونه ها قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بین گروه­ های مورد مطالعه از مدل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد (0/05>p).
یافته‌ ها:
در گروه مداخله استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بطور معناداری (0/05>p) افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد (0/05<p). در مجموع تفاوت معناداری بین گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (0/05>p). در گروه مداخله دامنه حرکتی ستون فقرات کمری بطور معناداری (0/05>p) افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد (0/05<p). در مجموع تفاوت معناداری بین گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (0/05>p).
نتیجه گیری:
از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات منتخب پیلاتس می تواند موجب بهبود استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis گردد، لذا احتمالا می تواند به عنوان یک روش مفید برای توانبخشی و درمان بیماری Spondylolysis پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Jin K, Sorok GS, Courtery TK. Prevalence of low back pain in three occupational groups in shanghai   people s Republic of China. Journal Safety Res 2004; 35(1): 23-8.
 2.  Ehrlich GE. Low back pain. Bull World Health Organ 2003; 81(9); 671-6.
 3.  Mohseni- Bandpei MA, Fakhri M, Ahmad –Shiravani M, Bagheri- Nessami M, et al. Low back pain in 1,100 Iranian Pregnant Women: prevalence and risk factors. Spine Journal 2009; 9(10): 795_801.
 4.  Haun DW, Kettner NW. Spondylolysis and spondylolisthesis: a narrative review of etiology, diagnosis, and conservative management. Journal Chirpor Med 2005; 4(4): 206-17.
 5.  Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Berkin V, et al. Spondylolysis and spondylolisthesis: prevalence and association with low back pain in the adult community –based population. Spine (Phila Pa 1976) 2009; 34(2): 199-205.
 6.  O Sullivan PB. Lumbar segmental instability: clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Man Ther 2000; 5(1(: 2-12.
 7.  Rossi F, Dragoni S. The prevalence of of spondylolysis and spondylolisthesis in symptomatic elite athletes: radiographic findings. Radiography 2001; 7(1): 37-42.
 8.  Langevina HM, Shermanb KJ. Pathophysiological model for chronic low back pain integrating connective tissue and nervous system mechanisms. Med Hypotheses 2007; 68(1): 74-80.
 9.  Kim H, Chung S, Kim S, Shin H, et al. Influences of trunk muscle on lumber lordosis and sacral angle. Eur Spine Journal 2006; 15(4): 409-14.
 10.  Arab A.M, Ebrahimi I, Shah Hosseini Gh.R, Farahini H. Clinical trunk muscle endurance tests in subjects with and without low back pain. MJIRI 2005; 19(2): 95-101.
 11. Lee JH, Hoshino Y, Nakamura K, Kariya Y, et al. Trunk muscle weakness as a risk factor for low back pain: A 5-Year Prospective Study.  Spine  Journal  1999; 24(1): 54-57.
 12. Ck K, Eleftherios K. Effects of two 4 week proprioceptive neuromuscular facilitation programs on muscle endurance. Flexibility and functional performance in women with chronic low back pain. phys Ther 2006; 86(7): 1001-1012.
 13. Muscolino JE, Cipriani S. Pilates and the "powerhouse". Journal of Bodywork and Movment Therapies; 2004: 8(1): 15-24.
 14. Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplety T. Effect of Pilates and taiji quan training on self- efficacy, sleep quality, mood and physical performance of college students, Bodywork and Movement Therapies 2009; 13(2): 155-163.
 15. Alizadeh M.H, Mir Karimpour S.H, Fallah Mohammadi M. NASM Essentials of Corrective Exercise Training. Hatmi Publication; 2016 [Persian]
 16. Safdari S, Khayambashi KH, Ghasemi GA, Falah A, et al. Effects of Selected Core Stabilization Exercise Protocol on Pain and Functional Disability in Subjects with Chronic Non-specific Low Back Pain. J Rehabil Sci 2014; 10(1): 56-66. [Persian]
 17. Atri B, SHafiee M, pilates sports training collection. Hatmi Publication. 2014. [Persian]                                    
 18. Razavi S S, Noraste A A, Banparvari M. The Relationship between Core Endurance and Static Balance in Snowboarding Skiing Male Athletes. JRRS 2016; 2(3): 19-28. [Persian]
 19. Sokhangoei Y, Sadoghi Norabadi M, Sadoghi Norabadi N, Hatami M. The Effect of a Pilates Program on Chronic Non-Specific Lower Back Pain and Stable Range of Motion in 40 to 60 Year Old Women. Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2017; 25(108): 20-30. [Persian]
 20. Betsy PT, Jackson DW, Ashley Rl, Lauren C, Christopher R. The Effects of a Home Pilates Program on Muscle Performance and Posture in Healthy Females: A Pilot Study. Journal of Women's Health Physical Therapy 2007; 31(2): 6-11.
 21. Kloubec June A. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance and posture. J Strength Cond Res 2010; 24(3): 661-667.
 22. Gibson A, Rogers K. Effect of on 8 weeks mat Pilates training program on body composition, flexibility and muscular endurance. Medicine and Science in Sport and Exercise 2006: 38: 279-280.
 23. Altuna O, Sekendiza B, Korkusuza F, Akinb S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2007; 11(4): 318-326.
 24. Ali Zamani S, Ghasemi GH, Salehi H, Marandi SM. The effect of Pilates exercises on patients with chronic low back pain. Journal of Sport Medicine 2011; 1(3): 37-55. [Persian]
 25. Shahrokhi M, Ebrahimi H, Balochi R, Eslami R. Effect of six-weeks Pilates exercises on low back pain, abdominal and back muscle endurance in patients with chronic low back pain due to disc herniation. RJMS 2015; 22(135): 9-17. [Persian]
 26. Owsley A. Publishersan introduction to clinical Pilates, Athletic Therapy Today 2005; 10(4): 19-25.
 27. Ezzati K, Karimi N, Tlim Khani A, Esmaili K, et al. The Effect of supervised core stability training on clinical symptoms, range of motion and endurance of lumbar muscles in female patients with non-specific chronic low back pain. Specific Physical Therapy Journal 2012; 2(1): 23-30. [Persian]
 28. Shuaghenssy M, Caulfield B. A pilot study to investigate the effect of lumbar stabilization exercise traning on functional ability and quality of life in patients with chronic low back pain. J Rehabil Res; 2004: 27(4): 297-301.
 29. Javadian Y, Behtash H, Akbari M, Taghipour M, Zekavat H. The effect of stabilization exercise on pain, functional disability and muscel endurance in patients suspected. Journal of Mazandaran University of medical sciences 2008; 18(65): 63-73. [Persian]
 30. Ferreria PH, Ferreria ML, Hodges PW. Change in recruitment of the abdominal musceles in people with low back pain. Spine 2004; 29 (22): 2560-6.