بررسی توزیع نقشه های توپوگرافی قرنیه توسط پنتاکم در جمعیت روستایی شمال و جنوب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی دکتری پژوهشی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

6 پژوهشگر مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

7 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

8 استادیار مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

9 دکترای تخصصی طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: 
تعیین توزیع نقشه های توپوگرافی قرنیه توسط پنتاکم در یک جمعیت روستایی به تفکیک سن و جنس
روش بررسی:
این مطالعه بصورت مقطعی در دو منطقه روستایی از شمال و جنوب ایران صورت گرفت، در این مطالعه نمونه ها بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای تمام شرکت کنندگان معاینات بینایی- سنجی شامل اندازه گیری دید و رفرکشن انجام انجام گرفت، تمام شرکت کنندگان تحت معاینه با اسلیت لامپ قرار گرفتند و سپس برای تمام افراد شرکت کننده توسط پنتاکم تصویر برداری قرنیه انجام می شد.
یافته ها: 
در این گزارش یافته های 794 فرد با میانگین سنی 18/53±32/10 آنالیز شد؛ 398 نفر (51/21 درصد) از افراد شرکت کننده مذکر بودند. شایع ترین نقشه توپوگرافیک  Symmetric Bowtie با 171 نفر (21/6 درصد) و بعد از آن Superior Steepening با 142 نفر (17/9 درصد) بودند و کمترین تعداد به ترتیب مربوط به گروه های Skewed Radial Axis با 24 فرد (3 درصد) و گروه Round با 45 نفر (5/6 درصد) بودند. شایعترین نقشه توپوگرافی در گروه سنی20-5 سال Oval و Symmetric Bowtie 9/25 درصد، گروه سنی 40-21 سال Symmetric Bowtie با 72 نفر (27/8 درصد) و  بیشتر از 40 سال بیشترین تعداد افراد در گروه Irregular با 48 نفر (18/6 درصد) بودند.
نتیجه گیری: 
این مطالعه برای اولین بار اطلاعات مهمی از نقشه های توپوگرافی روستاییان شمال و جنوب ایران در اختیار ما قرار داد، یافته های ما نشان داد Symmetric Bowtie شایع ترین و  Skewed Radial Axis نادرترین نوع نقشه توپوگرافی می باشد. استفاده از یافته ها این مطالعه در تشخیص مشکلات قرنیه و امور درمانی می تواند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Liu Z, Huang AJ, Pflugfelder SC. Evaluation of corneal thickness and topography in normal eyes using the Orbscan corneal topography system. Br J Ophthalmol 1999; 83(7): 774-778.
 2. Maguire LJ, Bourne WM. Corneal topography of early keratoconus. Am J Ophthalmol 1989; 108(2): 107-112.
 3. Hashemi H, Beiranvand A, Khabazkhoob M, Fotouhi A. Corneal topography patterns in the Tehran eye study: warning about the high prevalence of patterns with a skewed radial axis. Middle East Afr J Ophthalmol 2014; 21(1): 72-76.
 4. Buzzonetti L, Valente P, Petrocelli G. Keratoconus in Children. In: Alió JL, editor. Keratoconus: Recent Advances in Diagnosis and Treatment. Cham: Springer International Publishing 2017; 43-49.
 5. Topuz H, Ozdemir M, Cinal A, Gumusalan Y. Age-related differences in normal corneal topography. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2004; 35(4): 298-303.
 6. Fuchihata M, Maeda N, Toda R, Koh S, et al. Characteristics of corneal topographic and pachymetric patterns in patients with pellucid marginal corneal degeneration. Jpn J Ophthalmol 2014; 58(2): 131-138.
 7. Alvi NP, McMahon TT, Devulapally J, Chen TC, et al. Characteristics of normal corneal topography using the EyeSys corneal analysis system. J Cataract Refract Surg 1997; 23(6): 849-855.
 8. Bogan SJ, Waring GO, 3rd, Ibrahim O, et al. Classification of normal corneal topography based on computer-assisted videokeratography. Arch Ophthalmol 1990; 108(7): 945-949.
 9. Buehren T, Collins MJ, Loughridge J, Carney LG, et al. Corneal topography and accommodation. Cornea 2003; 22(4): 311-316.
 10. Reddy SP, Bansal R, Vaddavalli PK. Corneal topography and corneal thickness in children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2013; 50(5): 304-310.
 11. Liu Z, Xie Y, Zhang M. Corneal topography and pachymetry in normal eyes. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2001; 37(2): 125-128.
 12. Ugurbas SH, Zilelioglu G. [Corneal topography in patients with congenital ptosis]. Eye (Lond) 1999; 13 ( Pt 4): 550-554.
 13. Kanpolat A, Simsek T, Alp NM. The evaluation of normal corneal topography in emmetropic eyes with computer-assisted videokeratography. CLAO J 1997; 23(3): 168-171.
 14. Goto T, Klyce SD, Zheng X, Maeda N, et al. Gender- and age-related differences in corneal topography. Cornea 2001; 20(3): 270-276.
 15. Sonmez B, Doan MP, Hamilton DR. Identification of scanning slit-beam topographic parameters important in distinguishing normal from keratoconic corneal morphologic features. Am J Ophthalmol 2007; 143(3): 401-408.
 16. Wei RH, Zhao SZ, Lim L, Tan DT. Incidence and characteristics of unilateral keratoconus classified on corneal topography. J Refract Surg 2011; 27(10): 745-751.
 17. Kim HC, Chang SD. Relationship between topographic patterns and corneal astigmatism in Korean adults. Korean J Ophthalmol 2003; 17(2): 91-96.
 18. Rabinowitz YS, Yang H, Brickman Y, Akkina J, et al. Videokeratography database of normal human corneas. Br J Ophthalmol 1996; 80(7): 610-611.
 19. Levy D, Hutchings H, Rouland JF, Guell J, et al. Videokeratographic anomalies in familial keratoconus. Ophthalmology 2004; 111(5): 867-874.
 20. MW B. Topography and Scheimpflug Imaging. J Cataract Refract Surg today 2006.
 21. Read SA, Collins MJ, Iskander DR, Davis BA. Corneal topography with Scheimpflug imaging and videokeratography: Comparative study of normal eyes. J Cataract Refract Surg 2009; 35(6): 1072‑81.
 22. Pearson AR, Soneji B, Sarvananthan N, Sandford‑Smith JH. Does ethnic origin influence the incidence or severity of keratoconus? Eye (Lond) 2000; 14 (Pt 4): 625‑8.
 23. Assiri AA, Yousuf BI, Quantock AJ, Murphy PJ. Incidence and severity of keratoconus in Asir province, Saudi Arabia. Br J Ophthalmol 2005; 89(11): 1403‑6.
 24. Waked N, Fayad AM, Fadlallah A, El Rami H. Keratoconus screening in a Lebanese students’ population. J Fr Ophtalmol 2012; 35(1): 23‑9.
 25. Rabinowitz YS, Yang H, Brickman Y, Akkina J, et al. Videokeratography database of normal human corneas. Br J Ophthalmol 1996; 80(7): 610.
 26. Riley AF, Grupcheva CN, Malik TY, Craig JP, et al. The Auckland Cataract Study: demographic, corneal topographic and ocular biometric parameters. Clin Exp Ophthalmol 2001; 29(6): 381-386.