بررسی دیدگاه بیماران دیابتی در رابطه با استفاده از پورتال های سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دکترای تخصصی آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 دکترای تخصصی آمار زیستی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: 
پورتال های بیمار نقش مؤثری در مدیریت مراقبت سلامت مخصوصا بیماری های مزمن همچون دیابت دارند. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه بیماران دیابتی در رابطه با استفاده از پورتال های سلامت، می باشد.
روش بررسی:
یک مطالعه توصیفی– مقطعی در سال 1396 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 145 نفر از افراد دیابتی بودند که به مدت چهار ماه به یک مرکز دیابت واقع در شهر مشهد مراجعه می کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای معتبر و پایا بود. تحلیل داده ها با آمار توصیفی و با کمک نرم افزار  SPSS 16انجام گرفت.
یافته ها:
در این مطالعه 50/3 درصد شرکت کنندگان زن بودند و میانگین سنی افراد 40 سال بود. نتایج نشان داد که 70/3 درصد از بیماران با نقش پورتال ها در تسهیل برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار کاملا موافق و موافق بودند. 64/1 درصد از بیماران با سودمندی پورتال دیابت و67/6 درصد از آنان با مناسب بودن آن به عنوان یک جایگزین برای تعامل فرد با ارائه دهنده کاملا موافق و موافق بودند. مهمترین انتظارات بیماران دیابتی از پورتال در این مطالعه، باز نویسی نسخه توسط پزشک بدون حضور بیمار، ارزیابی نتایج تست های آزمایشگاهی و ارزیابی وضعیت سلامت توسط خود بیمار بود.
نتیجه گیری:
مشارکت بیمار در فرایند مراقبت تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مراقبت خواهد داشت و پورتال های سلامت می ­توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. از سوی دیگر، برای جلب مشارکت هرچه بیشتر بیمار در روند درمان، باید اطلاعات بیشتری در مورد نگرش ها، نیازها و آگاهی از بیماران در مورد پورتال ها و تجربیات آن ها کسب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Baldwin JL, Singh H, Sittig DF, Giardina TD. Patient portals and health apps: Pitfalls, promises, and what one might learn from the other. Healthcare 2017; 5(3): 81-5.
 2. Coughlin SS, Williams LB, Hatzigeorgiou C. A systematic review of studies of web portals for patients with diabetes mellitus. mHealth 2017; 3: 23.
 3. Kruse CS, Bolton K, Freriks G. The effect of patient portals on quality outcomes and its implications to meaningful use: a systematic review. Journal of medical Internet research 2015; 17(2): e44.
 4. Davis SE, Osborn CY, Kripalani S, Goggins KM, et al. Health Literacy, Education Levels, and Patient Portal Usage During Hospitalizations. AMIA Annual Symposium Proceedings 2015; 2015: 1871-80.
 5. Coughlin SS, Prochaska JJ, Williams LB, Besenyi GM, et al. Patient web portals, disease management, and primary prevention. Risk Management and Healthcare Policy 2017; 10: 33-40.
 6. Ancker JS, Barrón Y, Rockoff ML, Hauser D, et al. Use of an electronic patient portal among disadvantaged populations. Journal of general internal medicine 2011; 26(10): 1117-23.
 7. Smith SG, O’Conor R, Aitken W, Curtis LM, et al. Disparities in registration and use of an online patient portal among older adults: findings from the LitCog cohort. Journal of the American Medical Informatics Association 2015; 22(4): 888-95.
 8. Irizarry T, Shoemake J, Nilsen ML, Czaja S, et al. Patient portals as a tool for health care engagement: a mixed-method study of older adults with varying levels of health literacy and prior patient portal use. Journal of medical Internet research. 2017; 19(3): e99.
 9. Anita Joyce Simmons. Health portal functionality and the use of patient-centered technology (Doctoral dissertation). Ann Arbor: Walden University; 2017: 60-4.
 10. Ronda MC, Dijkhorst-Oei L-T, Rutten GE. Patients’ experiences with and attitudes towards a diabetes patient web portal. PloS one 2015; 10(6): e0129403.
 11. Gu Y, Orr M, Warren J. Health literacy and patient portals. Journal of primary health care 2015; 7(2): 172-5.
 12. Katz SJ, Moyer CA. The Emerging Role of Online Communication between Patients and Their Providers. Journal of General Internal Medicine 2004; 19(9): 978-83.
 13. Ghazisaeedi M, Sheikhtaheri A, Samadbeik M, Valizadeh R. Specification of National Health Portal: A review in Selected Countries. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 2017; 5(4): 388-400.
 14. Safdari R, Torabi M, Cheraghi MA, Masoori N, et al. Achievements of nursing portal development in selected countries. Journal of hayat. 2012;17(4):46-62.
 15. Abtahi ZS, Safdari R, Saeedi MG, Dorosty AR. The Essential Components of Comprehensive Nutrition and Dietetic Portals. International Journal of Hospital Research 2015; 4(2): 89-94.
 16. Safdari R, Alizadeh M, Arzaghi M, Faghrzadeh H, et al. Achievements in development of geriatric Portal. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism 2013; 13(1): 21-8.
 17. Patient Portal. [Internet], Accessed 12 September 2018. Available in:  https:// sinapress.ir/ news/ 28562.
 18. Price-Haywood EG, Luo Q. Primary Care Practice Reengineering and Associations With Patient Portal Use, Service Utilization, and Disease Control Among Patients With Hypertension and/or Diabetes. The Ochsner Journal 2017; 17(1): 103-11.
 19. Yang L, Shao J, Bian Y, Wu H, Shi L, Zeng L, Li W, Dong J. Prevalence of type 2 diabetes mellitus among inland residents in China (2000–2014): A meta‐analysis. Journal of diabetes investigation. 2016; 7(6): 845-52.
 20. Sherif S, Sumpio BE. Economic development and diabetes prevalence in MENA countries: Egypt and Saudi Arabia comparison. World journal of diabetes 2015; 6(2): 304.
 21. Sarkar U, Karter AJ, Liu JY, Adler NE, et al. The literacy divide: health literacy and the use of an internet-based patient portal in an integrated health system—results from the Diabetes Study of Northern California (DISTANCE). Journal of health communication 2010; 15(S2): 183-96.
 22. Osborn CY, Mayberry LS, Mulvaney SA, Hess R. Patient web portals to improve diabetes outcomes: a systematic review. Current diabetes reports 2010; 10(6): 422-35.
 23. Sarkar U, Karter AJ, Liu JY, Adler NE, et al. Social disparities in internet patient portal use in diabetes: evidence that the digital divide extends beyond access. Journal of the American Medical Informatics Association 2011; 18(3): 318-21.
 24. Ammenwerth E, Schnell-Inderst P, Hoerbst A. The impact of electronic patient portals on patient care: a systematic review of controlled trials. Journal of medical Internet research 2012; 14(6): e162.
 25. Ronda MC, Dijkhorst-Oei L-T, Rutten GE. Reasons and barriers for using a patient portal: survey among patients with diabetes mellitus. Journal of medical Internet research 2014; 16(11): e263.
 26. Griffin A, Skinner A, Thornhill J, Weinberger M. Patient Portals: Who uses them? What features do they use? And do they reduce hospital readmissions? Appl Clin Inform 2016; 7(2): 489-501.
 27. Robinson JR, Davis SE, Cronin RM, Jackson GP. Use of a Patient Portal During Hospital Admissions to Surgical Services. AMIA Annual Symposium Proceedings 2017; 2016: 1967-76.
 28. Kendrick EJ, Benson C. Patient Portals in Child and Adolescent Psychiatry. Child and Adolescent Psychiatric Clinics. 2017; 26(1): 43-54.
 29. Jhamb M, Cavanaugh KL, Bian A, Chen G, et al. Disparities in electronic health record patient portal use in nephrology clinics. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2015; 10(11): 2013-22.
 30. Alpert JM, Krist AH, Aycock RA, Kreps GL. Applying multiple methods to comprehensively evaluate a patient portal’s effectiveness to convey information to patients. Journal of medical Internet research 2016; 18(5): e112.
 31. Osborn CY, Mayberry LS, Wallston KA, Johnson KB, et al. Understanding patient portal use: implications for medication management. Journal of medical Internet research 2013; 15(7): e133.
 32. Otte-Trojel T, de Bont A, Rundall TG, van de Klundert J. What do we know about developing patient portals? A systematic literature review. Journal of the American Medical Informatics Association 2015; 23(e1): e162-e8.
 33. Shaw CL, Casterline GL, Taylor D, Fogle M, et al. Increasing Health Portal Utilization in Cardiac Ambulatory Patients: A Pilot Project. CIN: Computers, Informatics, Nursing 2017; 35(10): 512-9.