سنجش روایی و پایایی آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی یادگیری حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف:
برای سنجش علایم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی، از مقیاس­‌ های پرسش‌نامه ‌­ای و نوروسایکولوژیک استفاده می‌‌شود. این مطالعه با هدف سنجش روایی و پایایی آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد.
روش بررسی:
تعداد 36 کودک از بین کودکان 6 تا 12 سال (میانگین سنی 2/38±9/12 سال) مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی و فاقد اختلالات همبود مراجعه ‌کننده به مرکز مشاوره و روان‌ شناختی شناخت شهر اصفهان، انتخاب شدند. از تمامی کودکان پرسش‌نامه‌ های  Connersوالدین و معلم و آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی ثبت گردید. همبستگی بین خرده مقیاس‌های کانرز والدین، معلم و آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی بررسی شد.
یافته ‌ها:
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خطای ارتکاب در آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی و خرده مقیاس بیش‌فعالی در پرسش‌نامه کانرز والدین (0/01p<، 0/93=r) و معلم (0/01p<، 0/91=r) رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین خطای حذف با خرده مقیاس بی­توجهی پرسش‌نامه کانرز والدین (0/01p<، 0/83=r) و معلم (0/01p<، 0/90=r) معنادار بود. همچنین بین زمان واکنش و خرده مقیاس مقابله‌­ای (تکانشگری) پرسش‌نامه کانرز والدین (0/01p<، 0/92=r) و معلم (0/01p<، 0/82=r) همبستگی معناداری وجود دارد.
نتیجه‌ گیری:
مطالعه حاضر همبستگی قوی بین مقیاس‌ های پرسش ‌نامه ‌ای و آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی در اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی را نشان داد. بنابراین می‌توان از این ابزار در کنار سایر ابزار پرسش ‌نامه ‌ای و نوروسایکولوژیک جهت تشخیص این اختلال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Lopez-Munoz F, Alamo C, Quintero-Gutierrez FJ, Garcıa-Garcıa P. A bibliometric study of international scientific productivity in attention-deficit hyperactivity disorder covering the period 1980–2005. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17(6): 381-91.
 2. Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, et al. A. The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007; 164(6): 942-8.
 3. Scahill L, Schwab-Stone M. Epidemiology of ADHD in school-age children. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2000; 9(3):541-55.
 4. Willcutt EG. The prevalence of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Neurotherapeutics 2012; 9(3): 490-9.
 5. Lange KW, Reichl S, Lange KM, Tucha L, et al. The history of attention deficit hyperactivity disorder. ADHD Atten Defic Hyperact Disord 2010; 2(4): 241-55.
 6. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Arlington: American Psychiatric Pub; 2013:59-66.
 7. World Health Organization (WHO). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization; 1992:1-362.
 8. Sonuga-Barke EJ. Causal models of attention-deficit/hyperactivity disorder: From common simple deficits to multiple developmental pathways. Biol Psychiatry 2005; 57(11): 1231-8.
 9. Rohde LA, Halpern R. Recent advances on attention deficit/hyperactivity disorder. J Pediatr (Rio J). 2004; 80(2): 61-70.
 10. Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE, Smoller JW, et al. Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 2005; 57(11): 1313-23.
 11. Banerjee TD, Middleton F, Faraone SV. Environmental risk factors for attention-deficit hyperactivity disorder. Acta Paediatr. 2007; 96(9): 1269-74.
 12. Lehn H, Derks EM, Hudziak JJ, Heutink P, et al. Attention problems and attention-deficit/hyperactivity disorder in discordant and concordant monozygotic twins: Evidence of environmental mediators. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46(1): 83-91.
 13. Biederman J, Faraone SV, Taylor A, Sienna M, et al. Diagnostic continuity between child and adolescent ADHD: Findings from a longitudinal clinical sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998; 37(3): 305-13.
 14. Faraone S, Biederman J, Monuteaux MC. Further evidence for the diagnostic continuity between child and adolescent ADHD. J Atten Disord 2002; 6(1):5-13.
 15. Poeta LS, Rosa Neto F. Epidemiological study on symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder and behavior disorders in public schools of Florianopolis/SC using the EDAH. Rev Bras de Psiquiatr 2004; 26(3): 150-5.
 16. Goulardins JB, Marques JC, De Oliveira JA. Attention deficit hyperactivity disorder and motor impairment: A critical review. Percept Mot Skills 2017;124(2):425-40.
 17. Beik M, Nezakatalhoseini M, Abedi A, Badami R. The effect of yoga training on cognitive-motor functions in children with attention deficit-hyperactivity disorder. Advances in Cognitive Science 2015; 17(2):56-67. [Persian]
 18. Beik M, Nezakatalhoseini M, Abedi A, Badami R. The effect of yoga training on executive functions in children with ADHD. Exceptional Children 2014; 14(2):17-34. [Persian]
 19. Beik M, NezakatAlhosseini M, & Abedi, A. (2018). Effects of Yoga Practice on Motor Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Sport Psychology Studies 24; 83-100. [Persian] Doi: 10.22089/spsyj.2017.4288.1444
 20. Pary R, Lewis S, Matuschka PR, Lippmann S. Attention-deficit/hyperactivity disorder: an update. South Med J 2002; 95(7):743-50.
 21. Zalsman G, Pumeranz O, Peretz G, et al. Attention patterns in children with attention deficit disorder with or without hyperactivity. Sci World J 2003; 13(3): 1093-107.
 22. Tehrani Doost M, Radgoodarzi R, Siyasi M, et al. Executive functions deficits in children withattention deficit-hyperactivity disorder. Advances in cognitive science 2005; 5(1): 1-9. [Persian]
 23. Conners CK, Sitarenios G, Parker JD, Epstein JN. The revised Conners Parent Rating Scale (CPRS-R). factor structure, reliability, and criterion validity. Journal of abnormal child psychology 1998; 26(4): 257-68.
 24. Shabani M, Yadeghari A. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in elementary school children in Zanjan, 2004-05. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 2005; 51(13): 48-42.
 25. Klimkeit EI, Mattingley JB, Sheppard DM, Lee P, et al. Motor preparation, motor execution, attention, and executive functions in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Child Neuropsychol 2005; 11(2): 153-73.
 26. Epstein JN, Erkanli A, Conners CK, et al. Relations between Continuous Performance test performance measures and ADHD behaviors. J Abnorm Child Psychol 2003; 31(5): 543-54.
 27. Raggio DJ, Rhodes RL, Whitten JD. Factor analysis of the continuous performance test and parent-teacher reports of attention deficit disorder. Psychol Rep 1999; 85(3 Pt 1): 935-41. 
 28. Najafi M, Mohammadi MR, Alaghband Raad J, Tehrani Doost M, et al. Correlation among Neuropsychological tests and Questionnaires in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Iran J Pediatr 2005; 15(1): 5-12. [Persian]
 29. Salbach H, Huss M, Lehmkuhl U. Impulsiveness in children with hyperkinetic syndrome. Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr 2002; 51(6): 466-75.
 30. Naglieri JA, Goldstein S, Delauder BY, et al. Relationships between the WISC-III and the Cognitive Assessment System with Conners' rating scales and continuous performance tests. Arch Clin Neuropsychol. 2005; 20(3): 385-401.
 31. Levy F, Hobbes G. Discrimination of attention deficit hyperactivity disorder by the continuous performance test. J Paediatr Child Health 1997; 33 (5): 384-7.