مقایسه ویژگی های نحوی زبان دریافتی و بیانی بین کودکان لکنتی و عادی 4 تا 9 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
نظریه های زیادی درباره ی ارتباط بین لکنت و رشد زبان مطرح شده است. برخی از محققان به بررسی تاثیر عوامل زبان شناختی برلکنت پرداخته اند. هدف مطالعه ی حاضر مقایسه ی ویژگی های نحوی زبان دریافتی و بیانی بین کودکان لکنتی و کودکان عادی می باشد.
روش بررسی:
پژوهش حاضر یک مطالعه ی مورد_شاهدی می باشد. شرکت کنندگان 21 کودک لکنتی و 21 کودک غیرلکنتی در دامنه سنی 4 تا 9 سال بودند. ارزیابی ویژگی های نحوی در دو گروه با استفاده از بخش نحو آزمون رشد زبان (TOLD ) انجام شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید و پس از تایید نرمال بودن داده ها جهت مقایسه خرده آزمون های اندازه گیری شده میان گروه لکنتی و غیرلکنتی از آزمون تی مستقل استفاده گردید. مقدار 0/05>p، سطح معنی داری آزمون ها در نظر گرفته شد.
یافته ها:
میانگین نمره استاندارد در خرده آزمون درک دستوری TOLD بین  دو گروه مورد و شاهد یکسان بوده و تفاوت معنا داری نداشت. اما میانگین نمره استاندارد در خرده  آزمون های تقلید جمله و تکمیل دستوری آزمون TOLD بین دو گروه نشان دهنده ی آن است که میانگین نمره استاندارد در گروه مورد در این خرده آزمون ها کمتر می باشد و دو گروه تفاوت معناداری داشتند (0/005≥p).
نتیجه گیری:
مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق کودکان لکنتی، زبان بیانی ضعیف تری  نسبت به کودکان غیر لکنتی دارند. این یافته با این موضوع که سطح مهارت زبانی بر بروز لکنت موثر است همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Taghipour M, Dehghan M, Khafri S, Basi M, et al. Effect of Age and Gender on Stuttering in the Students of Babol (Iran) in Educational Year 2010-2011. Jbums 2013; 15(2): 88-94. [Persian]
 2. Howell P, Nilipour R. Stuttering. A clinical handbook on diagnosis assessment and treatment (in Farsi) [Internet]. Isfahan University Press; 2009. [Persian]
 3. Craig A, Blumgart E, Tran Y. A model clarifying the role of mediators in the variability of mood states over time in people who stutter. Journal of fluency disorders 2015; 44(2): 63-73.
 4. Zamani1 P, Naderifar E, Latifi M. Efficacy of Prolonged Speech Technique in Persian Persons with Severe Stuttering. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2012; 34(3): 64-68. [Persian]
 5. Guitar B. Stuttering an integration approach to its nature and treatment: Lippincott Williams & Wilkins; 2012: 88-94.
 6. Coulter CE, Anderson JD, Conture EG. Childhood stuttering and dissociations across linguistic domains: A replication and extension. Journal of fluency disorders 2009; 34(4): 257-78.
 7. Buhr A, Zebrowski P. Sentence position and syntactic complexity of stuttering in early childhood: A longitudinal study. Journal of fluency disorders. 2009; 34(3): 155-72.
 8. Anderson JD, Pellowski M, Conture E G. Linguistic variables in childhood stuttering: Speech-language dissociations. Journal of Fluency Disorders 2005; 30: 125–148. 
 9. Logan K, Conture EG. Selected temporal, grammatical and phonological characteristics of conversational utterances produced by children who stutter. JSHR 1997; 40(1), 107–120.
 10. Palen C, Peterson JM. Word frequency and children’s stuttering: The relationship to sentence structure. Journal of Fluency Disorders 1982; 7(1): 55–62.
 11. Hassanzade S, Minayi A. Test of Language Development (TOLD-P: 3). Normalized in Persian. Tehran: Research institute of exceptional children publishers; 2002. [Persian]
 12. Andrews G, Craig A, Feyer A, Hoddinott S, et al. Stuttering: A review of research findings and theories circa 1982. JSHDi1983; 48(3): 226-246.
 13. Hall NE, Yamashita S. Relationship between Language and Fluency in Children with Developmental Language Disorders. JSHR 1993; 36(3): 568-79
 14. Westby CE. Language performance of stuttering and nonstuttering children. Journal of Communication Disorders 1979; 12(2): 133-45.
 15. Ahangar A, Bakhtiar M, Mohammadi M, Shakeri M. The Study of the Effect of Syntactic Complexity of Noun and Verb Phrase Structure on the Occurrence of Stuttering in 4-6 Year Pre-School Stuttering Persian Children]. JRehabilitation 2013; 14 (1): 87-96. [Persian]
 16. Haresabadi F, Pooladi S, MahmudiBakhtiyari B, Kamali M. Effects of the syntactic complexity on the amount of speech dysfluency of stuttering and nonstuttering Persian-speaker children in conversa tional speech. Semnan University of Medical Sciences and Health Services 2010; 11 (3) :178-183. [Persian]
 17. Haresabadi F, Pooladi Sh, MahmudiBakhtiyari B, Kamali M. The effects of imitating complex and simple sentences on speech dysfluencyrates among stuttering and non-stuttering Farsi-speaking children with the age range of 4-6 years: some initial observations. J Res Rehabil Sci 2010; 6(1): 71-79. [Persian]
 18. Haresabadi F, Pulad S, Mahmoudi Bakhtiyari B, Kamali M. Effect evaluation of utterance length on speech dysfluency in stuttering and nonstuttering Persian-speaker children. Bimonthly Audiology Tehran University of Medical Sciences 2010; 19(1): 86-93.
 19. Newcomer Ph, Hammill D. Test of Language Development-Primary, 3rd Edition (TOLD-P: 3): Austin, Tex; 1997.
 20. Hassanzade S, Minayi A. Adaption and language development test TOLD-P: 3 for children Tehrani Persian language (part I). J Research on Exception Children. 2002;1(2): 36-50. [Persian]
 21. Byrd K, Cooper EB. Expressive and receptive language skills in stuttering children. Journal of Fluency Disorders 1989; 14(2): 121-126
 22. Hakim HB, Bernstein Ratner N. Nonword repetition abilities of children who stutter: An exploratory study. Journal of Fluency Disorders 2004; 29(3): 179–199.
 23. Murray HL, Reed CG. Language abilities of preschool stuttering children. Journal of Fluency Disorders 1977; 2(3): 171–176.
 24. Mansuri B, Tohidast A. Working memory impairments in children with stuttering. J Res Rehabil Sci 2012; 8(5): 977-87. [Persian]