تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

4 استاد گروه بیماری های داخلی، مرکز تحقیقات بیماری های روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
استئوارتریت زانو یکی از شایع ترین بیماری ها در زنان می باشد که می­تواند موجب عوارضی از قبیل درد و کاهش تعادل شود. لذا پیدا کردن راهی که بتواند این عوارض را کاهش دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اثرات مثبت تمرینات پیلاتس، در این تحقیق تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی:
تعداد 26 زن مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین سنی 54/61 سال به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه 13 نفری تجربی ( قد: 5±158 سانتی متر، وزن: 7/89±70/71 کیلوگرم) و کنترل ( قد:6±154 سانتی متر، وزن: 8/30±70/38 کیلوگرم) تقسیم شدند. شاخص­ های تعادلی و شدت درد به ترتیب با دستگاه بایودکس و مقیاس بصری درد، قبل و بعد از 8 هفته تمرینات پیلاتس اندازه گیری و ثبت شد. داده­ها با استفاده از تحلیل آنالیز واریانس اندازه های تکراری در سطح 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   
یافته ­ها:
نتایج تغییرات درون­گروهی در گروه تجربی، کاهش معنی دار شدت درد (0/019=p) و افزایش شاخص تعادل 0/002=p) را در آزمودنی ها نشان داد. همچنین یافته ­های تغییرات همزمان درون گروهی و بین­ گروهی (اثر تعاملی) نشان داد که شدت درد (0/001=p) و شاخص تعادل (0/001=p) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بهبود معنی­داری یافته است.
نتیجه­­­گیری:
براساس نتایج تحقیق حاضر، تمرینات پیلاتس اثر مثبتی بر کاهش  شدت  درد و  افزایش  شاخص های تعادلی بیماران مبتلا به استئو آرتریت زانو دارد. بنابراین شاید بتوان این تمرینات را برای بهبود علائم بالینی این بیماران پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Sinusas K. Osteoarthritis: diagnosis and treatment. American family physician 2012; 85(1): 49.
 2. Lund H, Weile U, Christensen R, Rostock B, et al. A randomized controlled trial of aquatic and land-based exercise in patients with knee osteoarthritis. Journal of Rehabilitation Medicine 2008; 40(2): 137-44.
 3. Fu SMLFH. Proprioception and neuromuscular control in joint stability. First ed, USA, Human Kinetics 2000: 323-39.
 4. Hurley MV, Scott DL, Rees J, Newham DJ. Sensorimotor changes and functional performance in patients with knee osteoarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 1997; 56(11): 641-8.
 5. Jamtvedt G, Dahm KT, Christie A, Moe RH, et al. Physical therapy interventions for patients with osteoarthritis of the knee: an overview of systematic reviews. Physical Therapy 2008; 88(1): 123-36.
 6. Lohmander LS, Dalen N, Englund G, Hämäläinen M, et al. Intra-articular hyaluronan injections in the treatment of osteoarthritis of the knee: a randomised, double blind, placebo controlled multicentre trial. Hyaluronan Multicentre Trial Group. Annals of the rheumatic diseases 1996; 55(7): 424-31.
 7. Bayat N, Gharibdoost F, Afshar FN, Zamani B. Correlation between lequesne’s pain-function index and kellgren-Lawrence radiological classification in knee osteoarthritis. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2006; 10(1): 42-5.
 8. Bennell KL, Hunter DJ, Hinman RS. Management of osteoarthritis of the knee. BMJ: British Medical Journal 2012: 345.
 9. Zhang W, Moskowitz R, Nuki G, Abramson S, et  al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, part I: critical appraisal of existing treatment guidelines and systematic review of current research evidence. Osteoarthritis and Cartilage 2007; 15(9): 981-1000.
 10. Peter W, Jansen M, Hurkmans E, Bloo H, et al. Physiotherapy in hip and knee osteoarthritis: development of a practice guideline concerning initial assessment, treatment and evaluation. Acta Reumatol Port 2011; 36(3): 268-81.
 11. Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy 2006; 36(7): 472-84.
 12. Johnson EG, Larsen A, Ozawa H, Wilson CA, et al. The effects of Pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults. Journal of bodywork and movement therapies 2007; 11(3): 238-42.
 13. Muscolino JE, Cipriani S. Pilates and the “powerhouse”—I. Journal of bodywork and movement therapies 2004; 8(1): 15-24.
 14. Altan L, Korkmaz N, Bingol Ü, Gunay B. Effect of pilates training on people with fibromyalgia syndrome: a pilot study. Archives of physical medicine and rehabilitation 2009; 90(12): 1983-8.
 15. Szoeke C, Dennerstein L, Guthrie J, Clark M, et al. The relationship between prospectively assessed body weight and physical activity and prevalence of radiological knee osteoarthritis in postmenopausal women. The Journal of rheumatology 2006; 33(9): 1835-40.
 16. Valderrabano V, Steiger C. Treatment and prevention of osteoarthritis through exercise and sports. Journal of aging research 2010; 20(11).
 17. Bartels EM, Lund H, Hagen KB, Dagfinrud H, et al. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007; 4(1): CD005523.
 18. Bosomworth NJ. Exercise and knee osteoarthritis: benefit or hazard? Canadian Family Physician  2009; 55(9): 871-8.
 19. Gstoettner M, Raschner C, Dirnberger E, Leimser H, et al. Preoperative proprioceptive training in patients with total knee arthroplasty. The Knee 2011; 18(4): 265-70.
 20. Baltaci G, Tunay V, Duzgun I, Ozer D, et al. Comparision of strength, functional outcome and proprioceotive ability after pilates-based exercise program in women patients with knee osteoarthritis and healthy women. Osteoarthritis and Cartilage. 2008; 16: S223.
 21. Erfani M, Mehrabian H, Shojaedin SS, Sadeghi H. Effects of Plates Exercise on Knee Ostroarthritis in Elderly Male Athletes. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2011;7(4):571-9.
 22. Najafabadi MT, Mahdavinejad R, ali Ghasemi G. Comparison of isometric and Pilates exercises on Knee pain and quality of life in women with Knee Osteoarthritis. Asian journal of multidisiplinary studies 2014; 2(3): 109-12. [Persian]
 23. Hsieh R-L, Lo M-T, Liao W-C, Lee W-C. Short-term effects of 890-nanometer radiation on pain, physical activity, and postural stability in patients with knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Archives of physical medicine and rehabilitation 2012; 93(5): 757-64.
 24. Avante A. Aplicação de Water Pilates no tratamento da espondilite anquilosante. São Paulo, Brazil 2007.
 25. Waller B, Munukka M, Multanen J, Rantalainen T, et al. Effects of a progressive aquatic resistance exercise program on the biochemical composition and morphology of cartilage in women with mild knee osteoarthritis: protocol for a randomised controlled trial. BMC musculoskeletal disorders. 2013; 14(1): 82.
 26. Mehdi Erfani HM, Sayed Sadredin Shojaedin, Heidar Sadeghi. Effects of pilates exercise on knee osteoarthritis in elderly male athletes. J Res Rehabil Sci. 2011; 7(4): 571-9. [Persian]
 27. Magee DJ. Orthopedic physical assessment: Elsevier Health Sciences; 2013.
 28. Lewis B, Bellomo R, Lewis D, Cumming G. A clinical procedure for assessment of severity of knee pain. Pain 1995; 63(3): 361-4.
 29. Kaplanek B, Levine B, Jaffe W. Pilates for Hip and Knee Syndromes and Arthroplasties: Human Kinetics; 2011.
 30. Vahid Mazloum NR. The Comparison of the Effects of Therapeutic Exercise and Pilates Training on Function and Proprioception in Patients with Knee Osteoarthritis. Rehabilitation Journal 2014; 15(1).
 31. Ali Yalfani EN, Yaser Shayesterudi. Comparing the effectiveness of hydrotherapy and physiotherapy in the management of knee osteoarthritis. J Res Rehabil Sci 2012; 8(2): 328-36.
 32. G.R. Shah Hosseini H Negahban Siuki , S.A Madani , E Ebrahimi Takamjani. Comparison of the effect of two therapeutic methods (traditional & new) on therapeutic parameters in patients with primary knee osteoarthritis. Journal of Medical sciences University of Iran 2004; 10(37): 735-42.
 33. Ungaro A. Pilates. Tehran, Iran: Hatmi  publicitation; 2013: 176.
 34. Akuthota V, Nadler SF. Core strengthening. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004; 85(5): 86-92.
 35. Emery K, De Serres SJ, McMillan A, Côté JN. The effects of a Pilates training program on arm–trunk posture and movement. Clinical Biomechanics 2010; 25(2): 124-30.
 36. Somaye Barati KK, Nader Rahnama, Majid Nayeri. Effect of a selected core stabilization training program on pain and function of the females with knee osteoarthritis. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012; 8(1): 40-7. [Persian]
 37. Bennell K, Hunt M, Wrigley T, Hunter D, et al. Hip strengthening reduces symptoms but not knee load in people with medial knee osteoarthritis and varus malalignment: a randomised controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage 2010; 18(5): 621-8.
 38. Wang C, Schmid CH, Hibberd PL, Kalish R, et al. Tai Chi is effective in treating knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Arthritis Care & Research 2009; 61(11): 1545-53.
 39. Kolasinski SL, Garfinkel M, Tsai AG, Matz W, et al. Iyengar yoga for treating symptoms of osteoarthritis of the knees: a pilot study. Journal of Alternative & Complementary Medicine 2005; 11(4): 689-93.
 40. Mahmoodi Aghdam S KK, AkbarzadehBaghban A, Reayi M, Rahimi A, Naimee S. Effect of sustained traction on physical improvements of patients with severe knee osteoarthritis. Journal of Modern Rehabilitation. 2013; 7(3): 24-31. [Persian]
 41. Fatemy. E BAP, Alizadeh. A, Ghasemi. F, Mahmoudi. S, et al. The Effect of Swedish Massage on Knee Osteoarthritis. Journal of Army University of Medical Scieces of the IRIran 2010; 8(3): 200-4. [Persian]
 42. Sfandiari E. Knee osteoarthritis and it's orthosis treatments. Tehran, Iran: Ghalam Elm Poblications; 2011: 98. [Persian]
 43. Lyon D. The Complete Book of Pilates for Men: The Lifetime Plan for Strength, Power & Peak Performance. Tehran, Iran 2013.
 44. Rice DA, McNair PJ, Lewis GN. Mechanisms of quadriceps muscle weakness in knee joint osteoarthritis: the effects of prolonged vibration on torque and muscle activation in osteoarthritic and healthy control subjects. Arthritis Res Ther 2011; 13(5): R151.
 45. Hinman RS, Heywood SE, Day AR. Aquatic physical therapy for hip and knee osteoarthritis: results of a single-blind randomized controlled trial. Physical Therapy 2007; 87(1): 32-43.