طراحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌ شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌ شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روان‌ شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 هدف:
در حال حاضر برای شناسایی زودهنگام دانش‌‌آموزانی که مشکلات ویژه‌‌ای در خواندن دارند، یک آزمون خواندن هنجار شده برای مقاطع تحصیلی دورۀ ابتدایی (اول تا ششم) در کشور ایران وجود ندارد. با توجه به جمعیت زیاد افراد دارای مشکلات خواندن و نیاز مبرم به تشخیص سریع و صحیح، مطالعه حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگی‌ های روانسنجی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (Comprehensive Diagnostic Test of Dyslexia; CDTD) در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394 انجام گرفت.
روش بررسی:
این مطالعه مقطعی و از نوع ابزارسازی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌ آموزان مشغول به تحصیل مقطع ابتدایی در نواحی شش ‌گانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394بودند. برای انتخاب نمونه از روش طبقه ‌ای تصادفی متناسب با حجم استفاده‌ شد؛ بر این اساس 600 نفر دانش‌آموز (300 دختر و 300 پسر) در 6 مقطع تحصیلی انتخاب شدند. برای طرحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD)، پس از مطالعه پیشینه پژوهشی و نظری، کتب و آزمون‌ های موجود، مهمترین مؤلفه‌ های نارساخوانی از طریق تحلیل مضمون استخراج شد و بر اساس آن نسخۀ اولیه آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) تهیه شد. برای بررسی روایی محتوایی از روش لاواشه و جهت بررسی روایی همگرایی از برآورد ضریب همبستگی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) و آزمون خواندن و نارساخوانی استفاده شد. همسانی درونی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آزمون از طریق روش آزمون- بازآزمون برآورد شد.
یافته‌ ها:
حداقل و حداکثر نسبت روایی محتوایی (CVR) برابر با 0/33 و 1 و شاخص روایی محتوایی (CVI) نیز برابر با 0/81 برآورد گردید. نتایج همبستگی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) و آزمون خواندن و نارساخوانی برابر با 0/56 برآورد شد (0/004=p). بین دانش‌آموزان با و بدون مشکلات خواندن در آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/001=p). همسانی درونی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) برابر با 0/75 و ضریب همبستگی درون طبقه ‌ای (ICC) برابر با 0/88 محاسبه گردید.
نتیجه ‌گیری:
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ‌ها بیانگر آن بود که آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. بنابراین می ‌توان از آن برای تهیه نیمرخ نقاط قوت و ضعف دانش ‌آموزان نارساخوان و جهت مقاصد آموزشی و توانبخشی بهره برد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders .5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Sadock BJ, Sadock VA, Kaplan HI. Kaplan and Sadock's concise textbook of child and adolescent psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016.
 3. Sedaghati L, Foroughi R, Shafiei B, Maracy MR. Prevalence of dyslexia in first to fifth grade elementary students Isfahan, Iran. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences 2010; 19(1): 94-101.
 4. Lerner, J.W.‎ Johns, B. Learning Disabilities and Related Disabilities: Strategies for Success. New York: Wadsworth Publishing: 2014.
 5. Deaton MJ. Academic success of Appalachian adolescents: The impact of parental authority and familism [Thesis]. Untied State: Miami University; 2008.
 6. Glazzard J. The impact of dyslexia on pupils' self-esteem. Support for Learning 2010; 25(2): 63-9.
 7. Mirzakhani N, Kangarani-Farahani M, Rezaee M, Akbarzadeh A, Sadeghi E. Comparison of assertiveness skills and anxiety between students with learning disability and typical peers in elementary schools of Tehran. J Rehab Med 2016; 5(2): 209-217. [Persian]
 8. Pourabdol S, Sobhi-Gharamaleki N & Abbasi M. A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities 2015; 4(3): 121-127.
 9. Carroll JM, Iles JE. An assessment of anxiety levels in dyslexic students in higher education. British journal of educational psychology 2006; 76(3):651-62. 
 10. Kaveh, M. Keramati, H. The impact of resilience fostering program on parenting stress, marital satisfaction and resiliency of children with learning disability. Journal of Learning Disabilities 2017;6(3): 143-149. [Persian]
 11. Nergård‐Nilssen T, Eklund K. Evaluation of the psychometric properties of the Norwegian screening test for dyslexia. Dyslexia. 2018; 24(3): 250-62.
 12. Meikaeilei, N. Ganji, M. Talebi-Joybari. A comparison of resiliency, marital satisfaction and mental health in parents of children with learning disabilities and normal children. Journal of Learning Disabilities 2012; 2(1): 120-137.
 13. Tabrizchi, N. Vahidi, Z. Comparing emotional regulation, mindfulness and psychological well- being in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of  Learning Disabilities 2015; 4(4): 118-124. 
 14. Narimani, M, Ghaffari, M. The role of moral and social intelligence in predicting resiliency and quality of life in parents of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 2016; 5(2): 127-135.
 15. Jabari, S. Khademi, M. Preparation of diagnostic test for reading and reading comprehension for elementary students. Journal of Curriculum Research 2013; 3(2): 33-51.
 16. Shafiei B, Tavakol S, Alinia L, Maracy MR, et al. [Developing a screening inventory reading test (IRT) for the Isfahanian students of the first to fifth grade]. Audiology 2009; 17(2): 53-60. [Persian] 
 17. Hosaini M. Moradi A. Kormi-Nouri R. Hassani J. Parhoon H. Reliability and Validity of Reading and Dyslexia Test (NEMA). Cognitive in Advances 2016; 18(0): 22-34. [Persian]
 18. Azizian M, Abedi M. Construction and Standardization of Reading Level Diagnostic Test for Third Grade Primary School Children. IJPCP 2006; 11 (4): 379-387.
 19. Shirazi ST, Nili-Pour R. Developing and Standardization of a Diagnostic Reading Test. jrehab 2004; 5 (1 and 2): 7-11.
 20. Woodcock R, Mather N, Schrank FA. Woodcock-Johnson® III Diagnostic Reading Battery (WJ III® DRB). Academic Pres:  San-diego, 2010.
 21. Neale MD. The Neale analysis of reading ability. Windsor, England: NFER- Nelson; 1989.
 22. Kaufman AS. Kaufman Test of Educational Achievement (KTEA-3). Bloomington, MN: NCS Pearson; 2014.
 23. Wechsler D. Wechsler Individual Achievement Test–III- Abbreviated. San Antonio, TX: The Psychological Corporation, Harcourt Brace & Co; 2001.
 24. Heidari KH. Constructing and Investigating the Reliability ad Validity of the Comprehensive Diagnostic Test of Dyslexia (CDTD) and further Comparing the Effect of Training based on CDTD and Davis method on the Reading Performance, Academic Resilience and Academic Achievement of the Third Grade Students with Dyslexia [Thesis]. Isfahan: Univ. of Isfahan; 2018. [Persian]
 25. Ramezani M, Akbari S. Initial Measurement Scale of Pre-School Children's Specific Dyslexia: A Preliminary Study. Tabriz, Iran: 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry; 2013. [Persian]
 26. Cochran WG. Sampling techniques. New York: John Wiley & Sons; 2007.
 27. Rief SF, Stern J. The dyslexia checklist: A practical reference for parents and teachers. New York: John Wiley & Sons; 2010.
 28. Fawcett, AJ, Nicolson R, & Lee R. Ready to learn. San Antonio, TX: The Psychological Corporation; 2004.
 29. Hannell G. Dyslexia: Action plans for successful learning. Abingdon, United Kingdom: Routledge; 2004.
 30. Selikowitz M. Dyslexia and other learning difficulties. New York: Oxford University Press; 2012.
 31. Moll K, Göbel SM, Gooch D, Landerl K, Snowling MJ. Cognitive risk factors for specific learning disorder: processing speed, temporal processing, and working memory. Journal of learning Disabilities 2016; 49(3): 272-81.
 32. Maehler C, Schuchardt K. Working memory in children with specific learning disorders and/or attention deficits. Learning and Individual Differences 2016; 49(5): 341-7.
 33. Fawcett AJ, Nicolson RI, Dean P. Impaired performance of children with dyslexia on a range of cerebellar tasks. Annals of Dyslexia 1996; 46(1): 259-83.
 34. Lotfabadi H. Reducing reading impairment by early diagnosis of children at risk of reading disability. Journal of Educational Psychology Studies 2003; 8(2): 3-17. [Persian]
 35. Karlsen B, & Gardner E. Stanford Diagnostic Reading Test (4th ed.). San Antonio, TX: Pearson; 1996.
 36. Ávila CRB, Capellini SA. Relation between oral and written language. In: Capellini SA, editor. Neuro-psycho-linguistic perspectives on dyslexia and other learning disabilities. New York: Nova Science Publisher; 2007.
 37. Mardani N, Elahi E, Khorshidi E, Ghaemi H, Jamali J. Comparison of Rhyme Detection Skills between 7-9 Years Age Children with Dyslexia and Normal Children. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation 2014; 3(1): 27-32. [Persian]
 38. National Reading Panel. Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. Washington, DC: U.S. Government Printing Office; 2000.
 39. Khosrojavid M, Vafaie M A, Nilipoor R, Rasoolzadeye Tabatabaie K, et al. Early Reading Intervention: Adaptation of a Prevention and Remedial Tutoring Model and Preparation of a Ready-to-Use Classroom Teaching Package for Preschool to Third Grades JOEC 2008; 8(2) :157-167.
 40. Dastjerdi M, Soleymani Z. [Phonological awareness test]. Tehran: Research center in exceptional children publisher; 2002. [Persian]
 41. Mather N, Wendling BJ. Essentials of dyslexia assessment and intervention. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2012.
 42. Snowling, M., and Stackhouse, J., Dyslexia Speech and Language: A practitioner's Handbook, London: Whurr Publishers; 2006.
 43. Christo C, Davis JM, Brock SE. Identifying, assessing, and treating dyslexia at school (1th ed.). New York: Springer science & Business Media; 2009.
 44. Kormi-Nouri R, Moradi A. [Design study of reading and dyslexia in bilingual and monolingual children]. Tehran: Organization for Educational research and planning; 2006. [Persian]
 45. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Perso Psychol 1975; 28(4): 563-75.
 46. Erdfelder E, Faul F, Buchner A. GPOWER: A general power analysis program. Behavior research methods, instruments, & computers 1996; 28(1): 1-11. 
 47. Price L. Psychometric methods: Theory into practice (Methodology in the social sciences). New York, NY: The Guilford Press; 2017.
 48. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? appraisal and recommendations. Res Nurs Health 2007; 30(4): 459-67.
 49. Furr RM, & Bacharach VR Psychometrics: An Introduction, Los Angeles: Sage; 2007. 
 50. Mayhew MJ, Powell JH. The development of a brief self-report questionnaire to measure ‘recent’ rash impulsivity: a preliminary investigation of its validity and association with recent alcohol consumption. Addictive behaviors 2014; 39(11): 1597-605.
 51. Trippolini MA, Dijkstra PU, Geertzen JHB, Reneman MF. Measurement properties of the spinal function sort in patients with sub-acute whiplash-associated disorders. Journal of occupational rehabilitation 2015; 25(3): 527-36.