اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی‌گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 استاد گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
آسیب رباط صلیبی قدامی یکی از آسیب های شایع در بسیاری از ورزش ها از جمله رشته ورزشی کشتی می باشد. یکی از روش های شایع درمان این آسیب، جراحی بازسازی بوسیله Hamstring Tendon Autograftمی باشد. بسیاری از ورزشکاران متعاقب جراحی بازسازی و توانبخشی، از زانوبند نئوپرن استفاده می کنند، با این وجود اثر بخشی این نوع زانوبند بر کاهش آسیب مجدد رباط به اثبات نرسیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر زانوبند نرم نئوپرنی بر برخی متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق Hamstring Tendon Autograft  می باشد.
روش بررسی:
18 کشتی­گیر مرد (1/91±24/44 سال) که همگی در فاصله زمانی شش تا هجده ماه قبل از پژوهش حاضر مورد جراحی بازسازی قرار گرفته ­اند، بطور در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای منتخب کینماتیکی (حداکثر Flexion و Abductionزانو و زمان رسیدن به حداکثر Flexion و Abductionزانو، میزان Flexion و Abductionزانو در لحظه تماس اولیه پا با زمین و در لحظه اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در عمل فرود تک پا) بوسیله دستگاه ­های پردازش حرکت Simi Motion و صفحه نیرو Kistler  مورد اندازه­ گیری قرار گرفتند.
یافته ها:
نتایج آزمون آماری T گروه های وابسته نشان داد که استفاده از زانوبند نئوپرنی سبب افزایش معنی دار حداکثر فلکشن و زمان رسیدن به حداکثر فلکشن زانو و میزان فلکشن زانو در لحظه اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین گردید (0/05>p).
نتیجه گیری:
با توجه به یافته های تحقیق استفاده از زانوبند نرم نئوپرنی باعث کاهش برخی از ریسک فاکتورهای کینماتیکی مؤثر در بروز آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی می گردد. بنابراین توصیه می شود که کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی و انجام توانبخشی، از زانوبند نئوپرن به منظور کاهش احتمال آسیب مجدد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Cimino F, Volk BS, Setter D. Anterior cruciate ligament injury: diagnosis, management, and prevention. Am Fam Physician 2010; 82(8): 917-922.
 2. Gianotti SM, Marshall SW, Hume PA, Bunt L. Incidence of anterior cruciate ligament injury and other knee ligament injuries: a national population-based study. J Sci Med Sport 2009; 12(6): 622-627.
 3. Pasque CB, Hewett TE. A prospective study of high school wrestling injuries. Am J Sports Med 2000; 28(4): 509-515.
 4. Yard E, Comstock R. A comparison of pediatric freestyle and Greco‐Roman wrestling injuries sustained during a 2006 US national tournament. Scand J Med Sci Sports 2008; 18(4):491-497.
 5. Prodroms C, Han Y, Rogowski J, Joyce B, et al. A meta-analysis of the incidence of Anterior Cruciate Ligament tears as a function of gender, sport, and a knee injury–reduction regimen Arthroscopy 2007; 23(12): 1320-1325.
 6. Roos EM. Joint injury causes knee osteoarthritis in young adults. Curr Opin Rheumatol 2005; 17(2): 195 -200.
 7. Ingersoll CD, Grindstaff TL, Pietrosimone BG, Hart JM. Neuromuscular consequences of anterior cruciate ligament injury. Clin Sports Med 2008; 27(3):383-404.
 8. Hart JM, Ko JWK, Konold T, Pietrosimione B. Sagittal plane knee joint moments following anterior cruciate ligament injury and reconstruction: a systematic review. Clin Biomech 2010; 25(4): 277-283.
 9. Nyland J, Brosky T, Currier D, Nitz A, et al. Review of the afferent neural system of the knee and its contribution to motor learning. J Orthop Sports Phys Ther 1994; 19(1): 2-11.
 10. Eriksson E. Hamstring tendons or patellar tendon as graft for ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15(1): 113-114.
 11. McRae S, Chahal J, Leiter J, Marx R, et al. Survey study of members of the Canadian orthopaedic association on the natural history and treatment of anterior cruciate ligament injury Clin J Sports Med 2011; 21(3):  249-258.
 12. France E, Paulos LE. Knee bracing. J Am Acad Orthop Surg 1994; 2(1): 281-287.
 13. Arroll B, Ellis-Pegler E, Edwards A, Sutcliffe G. Patellofemoral pain syndrome: a critical review of the clinical trials on nonoperative therapy. Am J Sports Med 1997; 25: 207-212.
 14. Albright J, Powell J, Smith W, Martindale A, et al. Medial collateral ligament knee sprains in college football. Effectiveness of preventive braces. Am J Sports Med 1994; 22(1): 12-8.
 15. McNair PJ, Stanley SN, Strauss GR. Knee bracing: effect on proprioception. Arch Phys Med Rehab 1996; 77(3): 287-289.
 16. Mortaza N, Ebrahimi Takamjani E, Abdollah V, Jamshidi A, et al. The Effects of Prophylactic Knee Braces on Athletes' Performance RJMS 2009; 16(63): 137-146.
 17. Mortaza N, Ebrahimi I, Jamshidi A. The Effects of a Prophylactic Knee Brace and Two Neoprene Knee Sleeves on the Performance of Healthy Athletes PLoS One 2012; 7(11):18-25.
 18. Nokhodchi N, Sadeghi H, Ebrahimi Takamjani E, Abassi A. The Effects of Neoprene Knee Brace on Kinetics of Knee Joint of Elite Wrestlers After Anterior Cruciate Ligament Reconstructive Surgery with Hamstring Tendon Autograft PTJ 2016; 6(3): 143-148.
 19. McNair P, Marshall R, Matheson J. Important features associated with acute anterior cruciate ligament injury. N Z Med J 1990; 103(901): 537-539.
 20. Griffin LY, Agel J, Albohm MJ, Arendt EA, et al. Noncontact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. J Am Acad Orthop Surg 2000; 8(3): 141-150.
 21. Boden B, Dean G, Feagin J, Garrett W. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury Orthopedics 2000; 23(6): 573-578.
 22. Hewett T, Myer G, Ford K. Anterior cruciate ligament injuries in female athletes part 1, mechanisms and risk factors. Am J Sports Med 2006; 34(2): 299-311.
 23. Chang H, Liu C, Chang B. Effects of bracing on knee kinematics in athletes after anterior Cruciate ligament reconstruction. Int J Sports Med 2011; 4(1): 1-10.
 24. Marshall T, Gelber J, Spinder K. Postoperative knee bracing after anterior cruciate ligament reconstruction Oper Tech Sports Med 2015; 24(1): 55-58.
 25. Jerosch J, Prymka M. Knee joint proprioception in normal volunteers and patients with anterior cruciate ligament tears, taking special account of the effect of an elastic knee bandage. Arch Orthop Trauma Surg 1996; 115(3): 162-166.
 26. Krejcie R, Morgan D. Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement 1970; 30(3): 607-610.
 27. Chappell J, Herman D, Knight B, Kirkendall D, et al. effect of fatigue on knee kinetics and kinematics in stop-jump tasks. Am J Sports Med 2005; 33(7): 312-315.
 28. Fleming B, Renstrom P, Beynnon B, Engstrom B, et al. The effect of weightbearing and external loading on anterior cruciate ligament strain. J Biomech 2001; 34(2): 163-170.
 29. Li G, DeFrate L, Rubash H, Gill T. In vivo kinematics of the ACL during weight-bearing knee flexion. J Orthop Res 2005; 23(2): 340-344.
 30. Reed-Jones R, Vallis L. Proprioceptive deficits of the lower limb following anterior cruciate ligament deficiency affect whole body steering control. Exp Brain Res 2007; 182(2): 249-260.
 31. Paluska S, Mckeag D. Knee bracing: Current evidence and clinical recommendations for their use. Am Fam Physician 2000; 61(2): 411-418.
 32. Paterno M, Schmitt L, Ford K, Rauh M, et al Biomechanical measures during landing and postural stability predict second anterior cruciate ligament injury after anterior cruciate ligament reconstruction and return to sport Am J Sports Med 2010; 38(10): 109-122.