نقش واژه شناسی دارویی RxNorm و NDF-RT در سیستم های اطلاعات سلامت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
تبادل و پردازش اطلاعات دارویی به طور یکپارچه و بدون ابهام، در میان داروخانه ها و بیمارستان ها به دلیل عدم استفاده از ترمینولوژی جامع و استاندارد دارویی با مشکلات زیادی همراه است. هدف از این مطالعه معرفی دو واژه نامه عمده دارویی RxNorm و NDF-RT و بررسی نقش آن ها در سیستم های اطلاعات سلامت می باشد.
روش‌ بررسی:
این تحقیق به روش مرور نقلی و با مطالعه مستندات مربوط به دو ترمینولوژی دارویی منتخب از پایگاه داده های PubMed، Scopus، Web of Science و سایت رسمی NLM و از طریق ترکیب کلید واژه های مرتبط با موضوع، تا پایان نوامبر 2017 انجام پذیرفت.
یافته ها:
نتایج نشان داد که می توان از ترمینولوژی های مذکور در سیستم های پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های حمایت از تصمیم گیری، سیستم اطلاعات بیمارستانی با هدف تسهیل قابلیت تبادل، افزایش کیفیت مراقبت و جلوگیری از خطاهای دارویی بهره گرفت.
نتیجه گیری:
استفاده از ترمینولوژی های مذکور به خصوص ارتباط این دو واژه نامه باعث افزایش اثر بخشی و کیفیت تصمیم گیری های مراقبتی می شود، البته برای ارتباط مؤثرتر این دو واژه نامه، نیاز به تحقیقات بیشتر و رفع بعضی از چالش های ارتباطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Pathak J, Murphy S, Willaert B, Kremers H, et al. Using RxNorm and NDF-RT to classify medication data extracted from electronic health records: experiences from the Rochester Epidemiology Project. AMIA Annu Symp Proc 2011: 1089-98.
 2. Bodenreider O, Cornet R, Vreeman DJ. Recent Developments in Clinical Terminologies - Snomed CT, Loinc and RxNorm. Yearbook of medical informatics 2018; 27 (1): 129-39.
 3. Meraji M, Gorbani N, kimiafar kh, Gharoni R, et al. Assessing capabilities of Pharmacy Information System Performance in Teaching Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences. J Clin Res Paramed Sci 2013; 5(1): 347-55. [Persian]
 4. Chute C, Carter J, Tuttle M, Haber M, et al. Integrating pharmacokinetics knowledge into a drug ontology: as an extension to support pharmacogen omics. AMIA Annu Symp Proc 2003: 170-4.
 5. Shortliffe E. Biomedical informatics computer applications in health care and biomedicine. Translated by Mustafa langarizade. Tehran: Haidari Publisher;2014. p.285. [in persian]
 6. Nelson S, Zeng K, Kilbourne J, Powell T. Normalized names for clinical drugs: RxNorm at 6 years. JAMIA 2011; 18(4): 441-48.
 7. Office of Statistics and Information Technology of the Ministry of Health. Available from: http: //it. Behdasht. gov. ir/page/document
 8. U. S. National Library of Medicine. Available from: http: //www. nlm. nih. gov/ research/umls/rxnorm/ overview. Html.
 9. Zeng K, Bodenreider O, Kilbourne J, Nelson S. RxNav: a web service for standard drug information. AMIA Annu Symp Proc 2006: 1156.
 10. Fung K, McDonald C. RxTerms a drug interface terminology derived from RxNorm. AMIA Annu Symp Proc 2008: 227-31.
 11. Zeng K, Bodenreider O, Nelson S. Design and implementation of a personal medication record-MyMedicationList. AMIA Annu Symp Proc 2008: 844-48.
 12. Pathak J, Chute C. Further revamping VA's NDF-RT drug terminology for clinical research. JAMIA 2011; 18(3): 347-48.
 13. Bouhaddou O, Warnekar P, Parrish F, Do N, et al. Exchange of computable patient data between the Department of Veterans Affairs [VA] and the Department of Defense [DOD]: terminology mediation strategy. JAMIA 2008; 15(2): 174-83.
 14. Carter J, Brown S, Erlbaum M, Gregg W, et al. Initializing the VA medication reference terminology using UMLS metathesaurus co-occurrences. AMIA Annu Symp Proc 2002: 116-20.
 15. Palchuk M, Klumpenaar M, Jatkar T, Zottola R, et al. Enabling Hierarchical View of RxNorm with NDF-RT Drug Classes. AMIA Annu Symp Proc 2010: 577-81.
 16. Pathak J, Chute C. Analyzing categorical information in two publicly available drug terminologies: RxNorm and NDF-RT. J Am Med Inform Assoc 2010; 17: 432-9.
 17. Bodenrieder O, Mougin F, Burgun A. Automatic Determination of Anticoagulation Status with NDF-RT. 13th ISMB'2010 SIG meeting" Bio-ontologies; 2010: 140-3.
 18. Cimino J. Desiderata for controlled medical vocabularies in the twenty-first century. Methods of information in medicine 1998; 37(4-5): 394-403.
 19. Kuperman G, Bobb A, Payne T, Avery, et al. Medication-related clinical decision support in computerized provider order entry systems: a review. J Am Med Inform Assoc 2007; 14(1): 29-40.
 20. Freimuth RR, Wix K, Zhu Q, Siska M, Chute CG. Evaluation of RxNorm for Medication Clinical Decision Support. AMIA Annu Symp Proc 2014: 554-63.
 21. Ogallo W, Kanter A. towards a Clinical Decision Support System for Drug Allergy Management: Are Existing Drug Reference Terminologies Sufficient for Identifying Substitutes and Cross-Reactants? Studies in health technology and informatics 2015; 21)6(: 1088.
 22. Henkel V, Seemuller F, Obermeier M, Adli M, et al. Does early improvement triggered by antidepressants predict response/remission? Analysis of data from a naturalistic study on a large sample of inpatients with major depression. Journal of affective disorders 2009; 115: 439-49.
 23. Richesson R, Smith S, Malloy J, Krischer J. Achieving standardized medication data in clinical research studies: two approaches and applications for implementing RxNorm. Journal of medical systems 2010; 34: 651-7.
 24. O'Neill S, Bell D. Evaluation of RxNorm for Representing Ambulatory Prescriptions. AMIA Annu Symp Proc 2010; 2010:562-6.
 25. Bennett CC. Utilizing RxNorm to support practical computing applications: capturing medication history in live electronic health records. Journal of biomedical informatics 2012; 45(3): 634-41.
 26. Iran Food and Drug Administration. Available from:http://www.fda.gov.ir/item/2070#_Toc427817933.