گزارش موردی توانبخشی دهلیزی در بیماری با سرگیجه مقاوم به درمان و ناهنجاری سیستم ساکول

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
گزارش موردی از توانبخشی دهلیزی در بیماری با سرگیجه مقاوم به درمان در اثر ضربه به سر و درگیری سیستم ساکول
یافته های بالینی: 
نتایج آزمون الکترو نیستاگموگرافی (Electronystagmography) و oVEMP در این بیمار طبیعی بود.اما نتایج آزمون cVEMP نشان دهنده آسیب سیستم ساکول در سمت راست بود.
تشخیص:
آسیب سیستم دهلیزی به علت ضربه به سر
درمان: 
توانبخشی دهلیزی
نتایج: 
در ابتدای درمان بیمار دارای سرگیجه های مکرر بود و وضعیت تعادلی بیمار بسیار نامساعد بود. نتایج آزمون های رمبرگ (Romberg) و راه رفتن جفتی (Tandem Gait) غیر طبیعی بود. برای بیمار جلسات منظم توانبخشی دهلیزی برنامه ریزی شد و از تمرین های آداپتیشن (Adaptation) و ثبات گیز (Gaze Stability) استفاده شد. پس از 5 ماه، سرگیجه های بیمار به میزان زیادی از بین رفته بود و وضعیت تعادلی نیز بهبود چشمگیری را نشان می داد.

کلیدواژه‌ها


 1. Kisilevski V, Podoshin L, Ben-David J, Soustiel JF, et al. Results of otovestibular tests in mild head injuries. Int Tinnitus J 2001; 7(2): 118-21.
 2. Thomke F, Dieterich M. Medicolegal assessment of post-traumatic vertigo. Der Nervenarzt 2011; 82(12): 1548-56.
 3. Naguib MB, Madian Y, Refaat M, Mohsen O, El et al. Characterisation and objective monitoring of balance disorders following head trauma, using videonystagmography. J Laryngol Otol 2012; 126(1): 26-33.
 4. Gurley JM, Hujsak BD, Kelly JL. Vestibular rehabilitation following mild traumatic brain injury. NeuroRehabilitation 2013; 32(3): 519-28.
 5. Scherer MR, Burrows H, Pinto R, Littlefield P, et al. Evidence of central and peripheral vestibular pathology in blast-related traumatic brain injury. Otology & neurotology 2011; 32(4): 571-80.
 6. Mallinson AI, Longridge NS. Specific vocalized complaints in whiplash and minor head injury patients. The American journal of otology 1998; 19(6): 809-13.
 7. Ernst A, Basta D, Seidl RO, Todt I, et al. Management of posttraumatic vertigo. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2005; 132(4): 554-8.
 8. Golrokhian Sani M, Ghazizadeh Hashemi A, Mokhtari Amirmajdi N, Jafarzadeh S, Firouzi M. Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Concomitant Otolithic Dysfunction. Journal of Otolaryngology-ENT Research 2016; 5(3): 00141.
 9. Jafarzadeh S, Golrokhian-Sani MR. The challenge of vestibular rehabilitation in a patient with bilateral vestibular dysfunction following surgery: A case report. Iranian journal of otorhinolaryngology 2018; 30(3): 167-70.
 10. Jafarzadeh S, Golrokhian Sani MR. Long term medical treatment and vestibular rehabilitation in a patient with complicated active bilateral Meniere’s disease. Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2019; 6(1): 47-50.
 11. Jafarzadeh S, Pourbakht A, Bahrami E, Jalaie S, Bayat A. Effect of Early Vestibular Rehabilitation on Vertigo and Unsteadiness in Patients with Acute and Sub-Acute Head Trauma. Iranian journal of otorhinolaryngology 2018; 30(97): 85-90.
 12. Ghazizadeh Hashemi SA, Jafarzadeh S, Haddadi Aval M, Hosseinabadi R. Ocular Motor Function in Patients with Bilateral Vestibular Weakness. Iranian journal of otorhinolaryngology 2016; 28(86): 177-81.
 13. Brantberg K. Vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs): usefulness in clinical neurotology. Seminars in neurology 2009; 29(5): 541-7.
 14. Cal R, Bahmad Jr F. Vestibular evoked myogenic potentials: an overview. Braz J Otorhinolaryngol 2009; 75(3): 456-62.
 15. Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S. Clinical Applications and Psychometric Properties of Dizziness Handicap Inventory in English, Persian and other Languages. JPSR 2017; 6(2): 99-109. [Persian] 
 16. Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S, Daneshi A. Validity and reliability of the Persian version of the dizziness handicap inventory. Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2014; 19(8): 769-75.
 17. McCaslin DL, Jacobson GP, Grantham SL, Piker EG, Verghese S. The influence of unilateral saccular impairment on functional balance performance and self-report dizziness. Journal of the American Academy of Audiology 2011; 22(8): 542-9; quiz 60-1.
 18. Lee JD, Park MK, Lee BD, Park JY, et al. Otolith function in patients with head trauma. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268(10): 1427-30.
 19. Slattery EL, Sinks BC, Goebel JA. Vestibular tests for rehabilitation: applications and interpretation. NeuroRehabilitation 2011; 29(2): 143-51.
 20. Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S. Effect of early vestibular rehabilitation on vertigo and unsteadiness of patients with acute and sub-acute head trauma. Iranian journal of otorhinolaryngology 2018; in press.
 21. Naguib MB, Madian YT. Betahistine dihydrochloride with and without early vestibular rehabilitation for the management of patients with balance disorders following head trauma: a preliminary randomized clinical trial. J Chiropr Med 2014; 13(1): 14-20.
 22. Lei-Rivera L, Sutera J, Galatioto JA, Hujsak BD, Gurley JM. Special tools for the assessment of balance and dizziness in individuals with mild traumatic brain injury. NeuroRehabilitation 2013; 32(3): 463-72.