راهبردهای کنترل پاسچر در کشتی گیران نخبه شنوا و ناشنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

هدف:
کنترل پاسچر از طریق دستگاه عصبی مرکزی با تکیه بر دروندادهای سیستم ‌های درگیر در تعادل (بینایی، دهلیزی و حس عمقی) و بر اساس راهبردهای حرکتی جبرانی صورت می ‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای کنترل پاسچر در کشتی گیران نخبه ناشنوا با کشتی گیران نخبه شنوا بود.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای و نمونه ‌های تحقیق حاضر شامل ۲۰ کشتی‌گیر نخبه ناشنوا (۱۰ نفر) و شنوای (۱۰ نفر) عضو تیم های ملی بودند که به صورت هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند. از دستگاه پاسچروگرافی پویای کامپیوتری برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق شامل نوسان تنه و تغییرات راستای مرکز ثقل با استفاده از آزمون سازماندهی حسی استفاده شد. برای بررسی توزیع نرمال داده ‌ها از آزمون شایپرو-ویلک و از آزمون تی مستقل در سطح معنی‌داری   0/05p≤ برای مقایسه متغیرها بین دو گروه استفاده گردید.
یافته ها:
بر اساس نتایج در متغیر نوسان تنه در گروه ‌های تحقیق، از بین شش موقعیت مرتبط با کنترل پاسچر، متغیر پایداری تنها در موقعیت چهارم یعنی در وضعیت دستکاری حس عمقی در حالی که سیگنال های حسی بینایی و  وستیبولار در دسترس هستند بین دو گروه کشتی‌گیران نخبه شنوا و ناشنوا تفاوت معنی‌ داری مشاهده شد (0/05p≤). در حالی که در مورد متغیرهای تغییرات راستای مرکز ثقل در محورهای افقی (X) و عمودی (Y) در هیچ یک از موقعیت ‌های مرتبط با کنترل پاسچر بین دو گروه کشتی گیران نخبه شنوا و ناشنوا تفاوت معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05≤p).
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌ توان اظهار نمود که نقص در یک حس می ‌تواند تا حدود زیادی توسط ورودی- های حسی دیگر و سایر سیستم‌ های دخیل در کنترل پاسچر جبران شود. در موقعیت چهارم در حالی که سیگنال های حسی بینایی و وستیبولار در دسترس و حس عمقی دستکاری می شود اختلاف معناداری در گروه های شنوا و ناشنوا قابل مشاهده است به طوری که می توان نتیجه گرفت؛ کشتی گیران نخبه ناشنوا در مقایسه با کشتی گیران نخبه شنوا برای کنترل پاسچر به حس عمقی وابسته تر هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. Mosavi H, Ghasemi B, Faramarzi M. Relationship between the Length of the inner foot of the foot with a static and dynamic balance in boys 12-14 years old. Sports Medicine Journal 2008; 1(2): 107-231. [Persian]
 2. Hanachy P. The effect of Physical activity on dynamic balance of elderly women. Medical Journal of Hormozgan 2010; 2(11): 148-155. [Persian]
 3. Khodaveisi, H. Identification Effects of Pescavus and Pesplanus deformity on postural control. Master Thesis Sciences 2007; 2 (2): 58-65. [Persian]
 4. Shumway-cook, A, Woollacott M H. Motor control. 4th ed. Translating Research into Clinical Practice 2012; 23 (18): 213-219.
 5. Shaterzadeh Yazdi MJ. Comparison of motion patterns and knee position in healthy people 2001; 9(3): 45-59. [Persian].
 6. Clark M A, Fater D, Reuteman P. Core (trunk) stabilization and its importance for closed kinetic chain rehabilitation. Journal Sport rehabilitation. 2000; 13(2): 54-66.
 7. Smeijers A S, Ens-Dokkum M H, Bogaerde B r, Oudesluys-Murphy A M. The approach to the deaf or hard of hearing pediatric patents. Eur Journal Pediatric. 2011; 9 (2):1359-1363.
 8. Sotode MB, Amani F, Farahmand S. Prevalence of hearing impairment in primary school children in Ardabil city. 2005; 5(3): 246-250. [Persian].
 9. Mohammad Taghi B, Hejazi Dinan P, Shamsi Poor Dehkordi P. The effect of 12 sessions of the selected mirror therapy program Session on Kinetic Variables of Postural Control of Individuals under the knee Aspect in Infiltration Information. Bringing Knowledge. Journal of Yasuj. 2016; 21(2):109-123. [Persian].
 10. Seyedi M, Seyedi F, Rahimi A, Minonejad H. Evaluation of the effectiveness of sensory systems involved in postural control of athletic and non-athlete deaf. Sports Medicine Journal. 2015; 7(1): 111-127. [Persian]
 11. Parvisi Almani S. Comparison of the balance of 6-12 years old boys with hearing impaired boys and their relationship with age. MS Thesis, faculty of Rehabilitation, University of Tehran. Iran 2001; 12(4):15-31. [Persian]
 12. Jafari Z, Malayeri S, Rezazadeh N, Hajiheydari F. Static and dynamic balance in congenital severe to profound hearing-impaired children. Audiology 2011; 20(2): 102-112. [Persian]
 13. Ferber-Viart C, Ionescu E, Morlet T, Froehlich P, Dubreuil C. Balance in healthy individuals assessed with Equitest: Maturation and normative data for children and young adults. Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2007; 71(1): 1041-1046.
 14. Casselbrant M L, Mandel E M, Sparto P J, Perera S, et, al. Longitudinal posturography and rotational testing in children three to nine years of age: Normative data. Otolaryngology-Head and neck Surgery 2010: 142 (12): 708-714.
 15. Pai Y, Maki B, Iqbal K, Mcllroy W, and Perry S. Thresholds for step initiation induced by support- surface translation: A dynamic center-of-mass model provides much better prediction than a static model. Journal of Biomechanics 2000: 33 (3): 387-392.
 16. Ruhe A, Fejer R, Walker B. The test-retest reliability of center of pressure measures in bipedal static task conditions- a systematic review of the literature. Gait and posture 2010: 32(3): 436-445.
 17. Peterson, M.L., Christou, E., Rosengren, K.S. Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12-years-old. Journal of Gait & posture. 2006: 23 (14): 455-463.
 18. Patel H, Malawade M, Butte-Patil S, Khairnar P, Gawade S. Comparison of balance in children with and without hearing impairment. International Journal Healthcare Biomed Res 2017; 23(92):  5:19-27.
 19. Agostini V, Chiaramello E, Canavese L, Bredariol C, Knaflitz M. Postural sway in volleyball players. Hum Mov Sci 2013; 32(3): 445-456.
 20. Majlesi M, Farahpour N, Azadian E, Amini, M. The effect of interventional proprioceptive training on static balance and gait in deaf children. Res Dev Disable 2014; 35(12): 3562-3567.
 21. Hesari F A, Daneshmandi H, Mahdavi S. Effect of 8-week regular stability training program on the balance of hearing impaired students. Spo MedJournal 2013; 4 (7): 67-83. [Persian]
 22. Rahnama L, Ekhbari B, Salavati M, Kazem Nejad A. Comparison of athletic attention control needs of athletes and athletes with functional ankle instability. Rehabilitation research paper 2008; 9(34): 38-42. [Persian]
 23. Macias J D, Massingale S, Gerkin R D. Efficacy of vestibular rehabilitation therapy in reducing falls. Otolaryngology head neck surg 2005; 133(3): 323-325.
 24. Swaney M R, Hess R A. The effects of core stabilization on balance and posture in female collegiate swimmers. J Ath Train 2003; 12 (4): 38-95.
 25. Gheitasi M, Alizadeh MH, Rajabi R. Is Q-Angle a Predictor of Knee Ligament and Meniscus Injury in Elite Wrestlers? Harakat 2009; 39(1): 55-73. [Persian]
 26. Alizadeh MH, Gheitasi M. Fundamental Concepts of Corrective Exercises. 3st Publish, Sport Science Research Center 2019; 23 (2)148-163. [Persian]